Список предметов
Площа трикутника
27 / 181
Развернуть структуру обучения Свернуть структуру обучения

Площа трикутника

Нижче наведені формули знаходження площі довільного трикутника, які підійдуть для знаходження площі будь-якого трикутника, незалежно від його властивостей, кутів або розмірів. Формули представлені у вигляді картинки, тут же наведені пояснення щодо застосування або обґрунтування їх правильності. Також, на окремому малюнку вказані відповідності літерних позначень у формулах і графічних позначень на кресленні.

Примітка. Якщо ж трикутник має особливі властивості (рівнобедрений, прямокутний, рівносторонній), можна використовувати формули, наведені нижче, а також додатково спеціальні, вірні тільки для трикутників з даними властивостями, формули:  

Принятые обозначения сторон и углов треугольника. Прийняті позначення сторін і кутів трикутника.  

Формули площi трикутника

    

Универсальные Формулы для вычисления площади произвольного треугольника через стороны, углы, тригонометрические соотношения между ними

Пояснення до формул:

a, b, c - довжини сторін трикутника, площу якого ми хочемо знайти;
r - радіус вписаного в трикутник кола;
R - радіус описаного навколо трикутника кола;
h - висота трикутника, що опущена на сторону;
p - напівпериметр трикутника, 1/2 суми його сторін (периметра);
α - кут, протилежний стороні a трикутника;
β - кут, протилежний стороні b трикутника;
γ - кут, протилежний стороні c трикутника;
ha, hb, hc - висота трикутника, що опущена на сторону a, b, c;
відповідно.

Зверніть увагу, що наведені позначення відповідають малюнку, який знаходиться вище, щоб при вирішенні реального завдання з геометрії Вам візуально було легше підставити в потрібні місця формули правильні значення.

 • Площа трикутника дорівнює половині твору висоти трикутника на довжину сторони, на яку ця висота опущена (Формула 1). Правильність цієї формули можна зрозуміти логічно. Висота, опущена на основу, розіб'є довільний трикутник на два прямокутних. Якщо добудувати кожен з них до прямокутника з розмірами b і h, то, стає зрозуміло, що, площа даних трикутників буде дорівнювати рівно половині площі прямокутника (Sпр = bh).
 • Площа трикутника дорівнює половині добутку двох його сторін на синус кута між ними (Формула 2). (див. Приклад рішення задачі з використанням цієї формули нижче). Незважаючи на те, що вона не здається схожою на попередню, вона легко може бути в неї перетворена. Якщо з кута B опустити висоту на сторону b, виявиться, що твір боку a на синус кута γ за властивостями синуса в прямокутному трикутнику дорівнює проведеній нами висоті трикутника, що і дасть попередню формулу.
 • Площа довільного трикутника може бути знайдена через твір половини радіуса вписаного в нього кола на суму довжин усіх його сторін (Формула 3), простіше кажучи, потрібно напівпериметр трикутника помножити на радіус вписаного кола (так легше запам'ятати).
 • Площу довільного трикутника можна знайти, розділивши твір всіх його сторін на 4 радіуси описаного навколо нього кола (Формула 4).
 • Формула 5 являє собою знаходження площі трикутника через довжини його сторін і його напівпериметр (половину суми всіх його сторін).
 • Формула Герона (6) - це визначння тієї ж самої формули без використання поняття напівпериметр, тільки через довжини сторін.
 • Площа довільного трикутника дорівнює добутку квадрату сторони трикутника на синуси прилеглих до цієї сторони кутів, поділеного на подвійний синус протилежного цій стороні кута (Формула 7).
 • Площу довільного трикутника можна знайти як добуток двох квадратів описаного навколо нього кола на синуси кожного з його кутів. (Формула 8).
 • Якщо відома довжина одного боку і величини двох прилеглих до нього кутів, то площа трикутника може бути знайдена як квадрат цього боку, поділений на подвійну суму котангенсів цих кутів (Формула 9).
 • Якщо відома тільки довжина кожної з висот трикутника (Формула 10), то площа такого трикутника зворотно пропорційна довжині цих висот, як по Формулі Герона
 • Формула 11 дозволяє обчислити площу трикутника за координатами його вершин, які задані у вигляді значень (x; y) для кожної з вершин. Зверніть увагу, що вийшло значення, яке необхідно взяти по модулю, так як координати окремих (або навіть усіх) вершин можуть перебувати в області негативних значень.

Див. також площа рівнобедреного трикутника.

Примітка. Далі наведені приклади розв'язання задач з геометрії на знаходження площі трикутника. Якщо Вам необхідно вирішити задачу з геометрії і схожої на таку тут немає - пишіть про це в форумі. У рішеннях замість символу "квадратний корінь" може застосовуватися функція sqrt (), в якій sqrt - символ квадратного кореня, а в дужках зазначено підкореневий вираз. Іноді для простих підкореневих виразів може використовуватися символ √.

Задача

Стороны треугольника равны 5 и 6 см. Угол между ними составляет 60 градусов. Найдите площадь треугольника.

Решение.

Для решения этой задачи используем формулу номер два из теоретической части урока. 
Площадь треугольника может быть найдена через длины двух сторон и синус угла межу ними и будет равна 
S=1/2 ab sin γ

Поскольку все необходимые данные для решения (согласно формуле) у нас имеются, нам остается только подставить значения из условия задачи в формулу: 
S = 1/2 * 5 * 6 * sin 60    

В таблице значений тригонометрических функций найдем и подставим в выражение значение синуса 60 градусов. Он будет равен корню из трех на два.  
S = 15 √3 / 2

Ответ: 7,5 √3 (в зависимости от требований преподавателя, вероятно, можно оставить и 15 √3/2)

Задача

Найти площадь равностороннего треугольника со стороной 3см.

Решение.

Площадь треугольника можно найти по формуле Герона: 

S = 1/4 sqrt( ( a + b + c)(b + c - a)(a + c - b)(a + b -c) )

Поскольку a = b = c формула площади равностороннего треугольника примет вид:

S = √3 / 4 * a2 

S = √3 / 4 * 32 

S = 9 √3 / 4

Ответ: 9 √3 / 4. 

Задача

Во сколько раз увеличится площадь треугольника, если стороны увеличить в 4 раза?

Решение.

Поскольку размеры сторон треугольника нам неизвестны, то для решения задачи будем считать, что длины сторон соответственно равны произвольным числам a, b, c. Тогда для того, чтобы ответить на вопрос задачи, найдем площадь данного треугольника, а потом найдем площадь треугольника, стороны которого в четыре раза больше. Соотношение площадей этих треугольников и даст нам ответ на задачу.

Далее приведем текстовое пояснение решения задачи по шагам. Однако, в самом конце, это же самое решение приведено в более удобном для восприятия графическом виде. Желающие могут сразу опуститься в низ решения.

Для решения используем формулу Герона (см. выше в теоретической части урока). Выглядит она следующим образом:

S = 1/4 sqrt( ( a + b + c)(b + c - a)(a + c - b)(a + b -c) )  
(см. первую строку рисунка внизу)

Длины сторон произвольного треугольника заданы переменными a, b, c. 
Если стороны увеличить в 4 раза, то площадь нового треугольника с составит:

S2 = 1/4 sqrt( ( 4a + 4b + 4c)(4b + 4c - 4a)(4a + 4c - 4b)(4a + 4b -4c) ) 
(см. вторую строку на рисунке внизу)

Как видно, 4 - общий множитель, который можно вынести за скобки из всех четырех выражений по общим правилам математики. 
Тогда

S2 = 1/4 sqrt( 4 * 4 * 4 * 4 ( a + b + c)(b + c - a)(a + c - b)(a + b -c) ) - на третьей строке рисунка 
S2 = 1/4 sqrt( 256 ( a + b + c)(b + c - a)(a + c - b)(a + b -c) ) - четвертая строка

Из числа 256 прекрасно извлекается квадратный корень, поэтому вынесем его из-под корня     
S2 = 16 * 1/4 sqrt( ( a + b + c)(b + c - a)(a + c - b)(a + b -c) ) 
S2 = 4 sqrt( ( a + b + c)(b + c - a)(a + c - b)(a + b -c) ) 
(см. пятую строку рисунка внизу)

Чтобы ответить на вопрос, заданный в задаче, нам достаточно разделить площадь получившегося треугольника, на площадь первоначального. 
Определим соотношения площадей, разделив выражения друг на друга и сократив получившуюся дробь.

S2 / S = 16 
(см. внизу подробнее запись в виде дроби и ее сокращения - в последней строке)

На рисунке логика вычисления решения, описанного выше, приведена уже в виде формул (одна за другой)

Решение задачи на соотношение площадей треугольников, если размеры стороны из них увеличены в четыре раза

Ответ: Площадь треугольника увеличится в 16 раз 

0  


 Площадь треугольника | Описание курса | Биссектриса 
   

Обсудить на форуме
Записаться на курсы
Обратиться к консультанту
Пройти тест
Полный список курсов обучения
Бесплатные видеоуроки
Нужна информация!
Нажмите, чтобы рекомендовать эту страницу другим:
Рейтинг@Mail.ru