Список предметов
Права плательщика налогов (Права платника податків )
13 / 24
Права налогоплательщика изложены в Статье 17 Налогового Кодекса Украины.

     17.1. Платник податків має право:

     17.1.1. безоплатно отримувати в органах державної  податкової служби  та  в  органах митної служби,  у тому числі і через мережу Інтернет,  інформацію про податки та  збори  і  нормативно-правові акти,  що  їх  регулюють,  порядок  обліку  та  сплати податків та зборів,  права  та  обов'язки  платників  податків,   повноваження контролюючих   органів   та  їх  посадових  осіб  щодо  здійснення податкового контролю;

     17.1.2. представляти свої  інтереси  в  контролюючих  органах самостійно,    через   податкового   агента   або   уповноваженого представника;

     17.1.3. обирати самостійно,  якщо  інше  не  встановлено  цим Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;

     17.1.4. користуватися   податковими   пільгами  за  наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;

     17.1.5. одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або  податковий  кредит  в  порядку і на умовах,  встановлених цим Кодексом;

     17.1.6. бути  присутнім   під   час  проведення   перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами,  перед  підписанням  актів  (довідок)  про проведення  перевірки,  у  разі  наявності  зауважень  щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та  подавати  контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;

     17.1.7. оскаржувати в порядку,  встановленому  цим  Кодексом, рішення,   дії  (бездіяльність)  контролюючих  органів  (посадових осіб), надані контролюючими органами роз'яснення;

     17.1.8. вимагати   від   контролюючих   органів    проведення перевірки  відомостей  та  фактів,  що  можуть свідчити на користь платника податків;

     17.1.9. на нерозголошення  контролюючим  органом  (посадовими особами)  відомостей  про такого платника без його письмової згоди та відомостей,  що становлять конфіденційну інформацію,  державну, комерційну   чи  банківську  таємницю  та  стали  відомі  під  час виконання посадовими особами службових обов'язків,  крім випадків, коли це прямо передбачено законами;
17.1 Плательщик налогов имеет право:

17.1.1 бесплатно получать в органах государственной налоговой службы и в органах таможенной службы, в том числе через сеть Интернет, информацию про налоги и сборы и нормативно-правовые акты, которые их регулируют, порядок учета и уплаты налогов и сборов, права и обязанности плательщиков налогов, полномочия контролирующих органов и их должностных лиц относительно осуществления налогового контроля;

17.1.2 представлять свои интересы в контролирующих органах самостоятельно, через налогового агента или уполномоченного представителя;

17.1.3. выбирать самостоятельно, если иное не установлено этим Кодексом, метод ведения учета доходов и расходов;

17.1.4. пользоваться налоговыми льготами в случае наличия оснований в порядке, предусмотренном этим Кодексом;

17.1.5. получать отсрочку, рассрочку уплаты налогов или налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных этим Кодексом;

17.1.6. присутствовать во время проведения проверок, знакомиться  и получать акты (справки) проверок, проведенных контролирующими органами, перед подписанием актов (справок) про проведение проверки в случае наличия возражений относительно содержания (текста) составленных актов (справок) подписывать их с возражениями и подавать контролирующему органу письменные возражения в порядке, предусмотренном этим Кодексом;

17.1.7. обжаловать в порядке, установленном этим Кодексом, решения, действия (бездействие) контролирующих органов (должностных лиц), данные контролирующими органами разъяснения;

17.1.8. требовать от контролирующих органов проведения проверки сведений и фактов, которые могут свидетельствовать в пользу плательщика налогов;

17.1.9. на неразглашение контролирующим органом (должностными лицами) сведений про такого плательшика налогов без его письменного согласия и сведений, которые составляют конфеденциальную информацию, государственную, коммерческую или банковскую тайну и стали им известны во сремя исполнения должностными лицами служебных обязанностей, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законами;
17.1.10. на  залік  чи повернення надміру сплачених,  а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом;

     17.1.11. на  повне відшкодування збитків (шкоди),  заподіяних незаконними  діями  (бездіяльністю)   контролюючих   органів   (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;

     17.1.12. за  методикою,  затвердженою  Міністерством фінансів України,  вести облік тимчасових та постійних податкових  різниць, та  використовувати  дані такого обліку для складання декларації з податку на прибуток.
17.1.10 на зачет или возвращение излишка уплаченных, а также излишка взысканных сумм налогов и сборов, пени, штрафов в порядке, установленном этим Кодексом;

17.1.11. на полную компенсацию убытков (ущерба), нанесенного незаконными действиями (бездеятельностью) контролирующих органов (их должностных лиц), в установленном законом порядке;

17.1.12. по методике, утвержденной Министерством финансов Украины, вести учет временных и постоянных разниц, и использовать данные такого учета для составления декларации по налогу на прибыль.

Из перечисленных выше "прав", нас будут интересовать лишь несколько пунктов. Остальные (как, например 17.1.12) отнесем к злым шуткам законодательного органа. Ведь составление декларации по налогам относится к обязанностям налогоплательщика (пункт 16.1.3).

Пункт 17.1.6 дает право плательщику налогов не соглашаться с результатами проверок и обжаловать действия налоговиков согласно пункту 17.1.7. Очень важным является пункт 17.1.8. Он дает право надеяться на объективное рассмотрение ситуаций, когда, например, в результате спорной операции возникают доходы и расходы одновременно. Налоговые органы теперь должны не только доначислить доходы, но и по требованию налогоплательщика доначислить и соответствующие расходы.

Для точного и адекватного исполнения содержания пункта 17.1.9 рекомендую сразу же, до начала проверки, ознакомить под подпись проверяющих с перечнем информации, которая содержит коммерческую тайну. Иначе потом будет невозможно предъявить претензии. Пункт 17.1.11. дает право на компенсацию ущерба, однако следует учесть, что добиться этого можно будет только в судебном порядке.
0  


 Обязанности плательщика налогов. (Обов'язки платника податків) | Описание курса | Права налоговой службы (Права податкової служби)