Список предметов
Объект налогообложения НДС
23 / 24
Объект налогообложения регулируется статьей 185 Налогового Кодекса

Стаття 185. Визначення об'єкта оподаткування

     185.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:

     а) постачання товарів,  місце постачання яких розташоване  на митній території України,  відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі  операції  з  передачі  права  власності  на  об'єкти застави  позичальнику  (кредитору),  на товари,  що передаються на умовах товарного кредиту,  а також з передачі об'єкта  фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;
Статья 185 Определение объекта налогообложения

185.1. Объектом налогообложения являются операции плательщиков налога по:

а) поставке товаров, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со статьей 186 этого Кодекса, в том числе операции по передаче права собственности на объекты залога заимодателю (кредитору) на товары, которые передаются на условиях товарного кредита, а также по передаче объекта финансового лизинга в пользование лизингополучателя/арендатора;
    б) постачання  послуг,  місце  постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу; б) постаке услуг, место поставки которых расположено на таможенной территоррии Украины, в соответствии со статьей 186 этого Кодекса;
    в) ввезення товарів  (супутніх  послуг)  на  митну  територію України в митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорт); в) ввозу товаров (сопутствующих услуг) на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта или реимпорта (далее - импорт)
г) вивезення  товарів  (супутніх  послуг)  у  митному  режимі експорту або реекспорту (далі - експорт); г) вывозу товаров (сопутствующих услуг) в таможенном режиме экспорта или реэкспорта (далее - экспорт);
    ґ) з метою  оподаткування  цим  податком  до  експорту  також прирівнюється    постачання   товарів   (супутніх   послуг),   які перебувають у вільному обігу  на  території  України,  до  митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони,  створених згідно з положеннями  глав  35-37  Митного кодексу України;
г) с целью налогообложения этим налогом к экспорту также приравниваются поставки товаров (сопутствующих услуг), которые перебывают в свободном обороте на территории Украины в таможенный режим магазина беспошлинной торговли, таможенного склада или специальные таможенные зоны, созданные в соответствии с положениями глав 35-37 Таможенного кодекса Украины;
д) з  метою  оподаткування  цим  податком  до  імпорту  також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг)  з-під  митного
режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони,  створених згідно з положеннями  глав  35-37  Митного
кодексу України,  для їх подальшого вільного обігу на території України;
д) с целью налогообложения этим налогом к импорту также приравнивается поставка товаров (сопутствующих услуг) из-под таможенного режима магазина беспошлинной торговли, таможенного склада или специальных таможенных зон, созданных в соответствии с положениями глав 35-37 Таможенного кодекса Украины для их дальнейшего свободного обращения на территории Украины;
е) постачання послуг з  міжнародних  перевезень  пасажирів  і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом. е) поставка услуг по международным перевозкам пассажиров и багажа и грузов железнодорожным, автомобильным, морским и речным и авиационным транспортом.


0  


 Налог на добавленную стоимость (Податок на додану вартість) | Описание курса | Ставки налога