Список предметов
Особенности налогообложения нерезидентов
17 / 24
Особенности налогообложения нерезидентов определяются статьей 160 Налогового Кодекса

Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів

     160.1. Будь-які доходи,  отримані нерезидентом із джерелом їх походження  з  України,  оподатковуються  в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

     Для цілей цього пункту під доходами,  отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміються:

     а) проценти,  дисконтні  доходи,  що  сплачуються  на користь нерезидента,  у тому  числі  проценти  за  позиками  та  борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом;
Статья 160. Особенности налогообложения нерезидентов.

160.1. Любые доходы, полученные нерезидентом с источником их происхождения из Украины, облагаются в порядке и по ставкам, определенным этой статьей.

Для целей этого пункта под доходами, полученными нерезидентом с источником их происхождения из Украины, понимаются:

а) проценты, дисконтные доходы, которые уплачиваются в пользу нерезидента, в том числе проценты по займам и долговым обязательствам, выпущенными (выданными) резидентом;
     б) дивіденди, які сплачуються резидентом;

     в) роялті;

     г) фрахт та доходи від інжинірингу;

     ґ) лізингова/орендна  плата,  що  сплачується резидентами або постійними   представництвами    на    користь    нерезидента    - лізингодавця/орендодавця      за      договорами      оперативного лізингу/оренди;

     д) доходи від  продажу  нерухомого  майна,  розташованого  на території  України,  яке належить нерезиденту,  у тому числі майна постійного представництва нерезидента;
б) дивиденды, которые уплачиваются резидентом;

в) роялти;

г) фрахт и доходы от инжиниринга;

г) лизинговая/арендная плата, которая уплачивается резидентами или постоянными представительствами в пользу нерезидента - лизингодателя/арендодателя по договорам оперативного лизинга/аренды;

д) доходы от продажи недвижимого имущества, расположенного на территории Украины, которое принадлежит нерезиденту, в том числе имущества постоянного представительства нерезидента;
     е) прибуток  від  здійснення  операцій  із  торгівлі  цінними паперами,   деривативами   або   іншими   корпоративними  правами, визначений відповідно до норм цього розділу;

     є) доходи,  отримані від провадження спільної  діяльності  на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;

     ж) винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними   особами   культурної,  освітньої,  релігійної,  спортивної, розважальної діяльності на території України;

     з) брокерська,  комісійна або агентська винагорода,  отримана від  резидентів  або  постійних  представництв  інших нерезидентів стосовно брокерських,  комісійних або агентських  послуг,  наданих нерезидентом  або  його  постійним  представництвом  на  території України на користь резидентів;

     и) внески  та  премії  на  страхування  або   перестрахування ризиків  в  Україні  (у  тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;

     і) доходи,  одержані від  діяльності  у  сфері  розваг  (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї);

е) прибыль от осуществления операций по торговле ценными бумагами, деривативами или другими корпоративными правами, определенная в соответствии с нормами этого раздела;

е) доходы, полученные от реализации совместной деятельности на территории Украины, доходы от осуществления долгосрочных контрактов на территории Украины;

ж) вознаграждение за осуществление нерезидентами или уполномоченными ими лицами культурной, просветительской, религиозной, спортивной, развлекательной деятельности на территории Украины;

з) брокерское, комиссионное или агентское вознаграждение, полученное от резидентов или постоянных представительств других нерезидентов касающаяся брокерских, комиссионных или агентских услуг, оказанных нерезидентом или его постоянным представительством на территории Украины в пользу резидентов;

и) взносы и премии на страхование и перестрахование рисков в Украине (в том числе страхование рисков жизни) или страхования резидентов от рисков за пределами Украины;

и)доходы, полученные от деятельности в сфере развлечений (кроме деятельности по проведению государственной денежной лотереи);


     ї) доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів;

     й) інші  доходи  від  провадження   нерезидентом   (постійним представництвом   цього   або  іншого  нерезидента)  господарської діяльності на території України,  за винятком  доходів  у  вигляді виручки  або  інших  видів  компенсації вартості товарів/виконаних робіт/наданих послуг,  переданих/виконаних/наданих  резиденту  від такого  нерезидента  (постійного  представництва),  у  тому  числі вартості  послуг   із   міжнародного   зв'язку   чи   міжнародного інформаційного забезпечення.
и) доходы в виде благотворительных взносов и пожертвований в пользу нерезидентов;

й) прочие доходы от осуществления нерезидентом (постоянным представительством этого или другого нерезидента) хозяйственной деятельности на территории Украины, за исключением доходов в виде выручки или других видов  компенсации стоимости товаров/выполненных работ/оказанных услуг, переданных/выполненных/предоставленных резиденту от такого нерезидента (постоянного представительства), в том числе стоимости услуг международной связи или международного информационного обеспечения.
     160.2. Резидент  або постійне представництво нерезидента,  що здійснюють на користь  нерезидента  або  уповноваженої  ним  особи (крім  постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його  походження  з  України, отриманого   таким   нерезидентом  від  провадження  господарської діяльності (у тому числі на рахунки  нерезидента,  що  ведуться  в національній валюті),  крім доходів,  зазначених у пунктах 160.3 - 160.6 цієї статті, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених  у  пункті  160.1 цієї статті,  за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок,  який сплачується  до  бюджету під  час  такої  виплати,  якщо  інше  не  передбачено положеннями міжнародних договорів  України  з  країнами  резиденції  осіб,  на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. 160.2 Резидент или постоянное представительство нерезидента, которые осуществляют в пользу нерезидента или уполномоченного им лица (кроме постоянного представительства нерезидента на территории Украины) любую выплату из дохода с источником его происхождения в Украине, полученного таким нерезидентом от реализации хозяйственной деятельности (в том числе на счета нерезидента, которые ведутся в национальной валюте), кроме доходов, указанных в пунктах 160.3 - 160.6 этой статьи, обязаны удерживать налог с таких доходов, указанных в пункте 160.1 этой статьи, по ставке в размере 15 процентов их суммы и за их счет, который уплачивается в бюджет во время такой выплаты, если иное не предусмотрено положениями международных договоров Украины со странами резиденции лиц, в пользу которых осуществляются выплаты, которые вступили в силу.
     160.3. Прибутки нерезидентів,  отримані у вигляді доходів від безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов'язань, оподатковуються за ставкою,  встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього розділу, у такому порядку:

     базою оподаткування  є  прибуток,  який   розраховується   як різниця між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) цінних паперів,  сплаченою або нарахованою  їх  емітентом,  та  ціною  їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку;

     з метою  здійснення податкового контролю придбання або продаж зазначених у цьому підпункті цінних паперів може здійснюватися від імені   та   за   рахунок   нерезидента  виключно  його  постійним представництвом або резидентом,  який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента;

     зазначені резидент  або  постійне  представництво нерезидента несуть відповідальність  за  повне  та  своєчасне  нарахування  та внесення   до   бюджету   податків,   утриманих  під  час  виплати нерезиденту доходів від володіння процентними  або  безпроцентними (дисконтними)   цінними   паперами.  Центральний  орган  державної податкової  служби  встановлює  порядок  надання  резидентами  або постійними   представництвами  нерезидента  розрахунку  податкових зобов'язань нерезидентів та звітів про утримання  та  внесення  до відповідного бюджету податків, встановлених цим пунктом.

     Резиденти, які   працюють   від   імені,  за  рахунок  та  за дорученням  нерезидента  на  ринку  процентних  або  безпроцентних (дисконтних)  облігацій  чи казначейських зобов'язань,  самостійно подають  органу  державної  податкової  служби  за  місцем   свого розташування  звіт  про  утримання  та  внесення  до  відповідного бюджету податків, встановлених цим пунктом.
     160.4. Не   підлягають   оподаткуванню    доходи,    отримані нерезидентами   у  вигляді  процентів  або  доходу  (дисконту)  на державні цінні папери або облігації місцевих  позик,  або  боргові цінні   папери,   виконання   зобов'язань   за  якими  забезпечено державними  або  місцевими  гарантіями,  продані   або   розміщені нерезидентам  за  межами  території  України  через  уповноважених агентів - нерезидентів,  або процентів,  сплачених нерезидентам за отримані  державою  або  до  бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або  зовнішні  запозичення),  які відображаються  в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які   отримані   суб'єктами   господарювання   та  виконання  яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.
     160.5. Сума фрахту,  що сплачується резидентом нерезиденту за договорами  фрахту,  оподатковується  за  ставкою  6  відсотків  у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів.

     При цьому:

     базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту;

     особами, уповноваженими стягувати цей податок та вносити його до бюджету,  є резидент,  який виплачує такі доходи, незалежно від того, є він платником цього податку чи ні, а також є він суб'єктом спрощеного оподаткування чи ні.
     160.6. Страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески,  страхові премії)  та  страхові  виплати (страхові   відшкодування)   у  межах  договорів  страхування  або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

     у межах договорів із обов'язкових видів страхування, за якими страхові  виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб - нерезидентів,  а також за договорами страхування у межах  системи міжнародних договорів "Зелена карта" - за ставкою 0 відсотків;

     у межах договорів страхування ризиків за межами  України,  за якими  страхові  виплати  (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів,  крім ризиків,  зазначених в абзаці  другому цього пункту, - за ставкою 4 відсотки суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми;

     під час  укладання  договорів страхування або перестрахування ризику  безпосередньо  із  страховиками  та   перестраховиками   - нерезидентами,  рейтинг  фінансової  надійності  (стійкості)  яких відповідає вимогам,  установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої  влади  у сфері регулювання ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному таким уповноваженим органом, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика,  рейтинг фінансової надійності  (стійкості)  якого  відповідає  вимогам,  установленим зазначеним уповноваженим  органом),  а  також  під  час  укладання договорів  перестрахування  з  обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за  шкоду,  яка  може бути  заподіяна  внаслідок  ядерного  інциденту,  -  за  ставкою 0 відсотків;

     в інших  випадках,  ніж  зазначені  в   абзацах   другому   - четвертому  цього  пункту,  -  за  ставкою 12 відсотків суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування  таких виплат.
     160.7. Резиденти,  які  здійснюють  виплати  нерезидентам  за виробництво та/або розповсюдження реклами  про  такого  резидента, під  час  такої  виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок.
     160.8. Суми  прибутків  нерезидентів,  які   провадять   свою діяльність  на  території  України  через постійне представництво, оподатковуються в загальному  порядку.  При  цьому  таке  постійне представництво  прирівнюється  з  метою  оподаткування до платника податку,  який провадить  свою  діяльність  незалежно  від  такого нерезидента.

     У разі  якщо  нерезидент  провадить свою діяльність не лише в Україні,  а й за її межами,  і при цьому не визначає прибуток  від своєї діяльності,  що ведеться ним через постійне представництво в Україні,  сума прибутку,  що  підлягає  оподаткуванню  в  Україні, визначається  на  підставі  складення  нерезидентом відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності,  погодженого з органом державної   податкової   служби  за  місцезнаходженням  постійного представництва.

     У разі неможливості  визначити  шляхом  прямого  підрахування прибуток,  отриманий  нерезидентами  з  джерелом його походження з України,  оподатковуваний прибуток визначається органом  державної податкової служби як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.
160.9. Резиденти,  які надають агентські,  довірчі, комісійні та  інші  подібні  послуги з продажу чи придбання товарів,  робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидента (в тому числі укладення договорів   з   іншими   резидентами   від   імені  і  на  користь нерезидента),  утримують і перераховують до  відповідного  бюджету податок  із  доходу,  отриманого  таким  нерезидентом  із джерел в Україні,  визначений у порядку,  передбаченому  для  оподаткування прибутків  нерезидентів,  що  проводять  діяльність  на  території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не підлягають  додатковій  реєстрації  в органах державної податкової служби як платники податку.


0  


 Объект налогообложения налогом на прибыль предприятий | Описание курса | Амортизация