Увеличение уставного фонда27-09-2013

Увеличение уставного фонда


1. Коли і в який термін може збільшуватися статутний фонд?

Відповідно до ч. 2 ст. 87 Господарського кодексу України (ГКУ) товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду в порядку, встановленому цим Кодексом та законом, прийнятим відповідно до нього.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про господарські товариства» збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів.

Порядок збільшення статутного фонду акціонерного товариства визначено ст. 38 ЗУ «Про господарські товариства», в якій передбачено, що право збільшувати статутний фонд акціонерне товариство має тоді, коли всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної. Крім цього, питання щодо порядку збільшення статутного фонду акціонерних товариств врегульовані Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.98 N 44, пунктами 7 та 9 якого передбачено відомості, які мають бути в протоколі рішення уповноваженого органу управління відкритого та закритого акціонерного товариства про збільшення розміру статутного фонду. Крім інших відомостей в протоколі повинні вказуватись і терміни проведення підписки на акції.

У випадку збільшення розміру статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю, розмір, форма і порядок внесення учасниками додаткових вкладів встановлюється загальними зборами товариства з дотриманням вимог статей 13, 16, 51, 59, 60 ЗУ «Про господарські товариства».

Згідно зі ст. 86 ГКУ фінансовий стан засновників - юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду господарського товариства у випадках, передбачених законом, повинен бути перевірений належним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений декларацією про їх доходи і майно, завіреною відповідним податковим органом.

2. Кошти вносяться до реєстрації відповідних змін чи після?

Відповідно до ч.3 ст. 87 ГКУ рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Отже, орган державної реєстрації проводить реєстрацію не факту збільшення розміру статутного фонду товариства, а рішення товариства про зміни розміру статутного фонду, яке після цього набирає юридичної сили.

3. Які документи повинні надаватися органу державної реєстрації?

Відповідно до вимог п.п. 23, 24 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998, до органу державної реєстрації для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних із збільшенням розміру статутного фонду господарських товариств, подаються:

- рішення правомочних загальних зборів господарського товариства (протокол або виписка із протоколу загальних зборів, які оформлені відповідно до вимог чинного законодавства) про внесення змін до установчого документа, пов'язаних із збільшенням статутного фонду;

- відповідні зміни до установчого документа у вигляді окремих додатків або установчий документ, викладений у новій редакції;

- документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію змін до установчого документа.

Згідно зі ст.82 ГКУ установчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.

Звертаємо увагу на те, що подання до органу державної реєстрації довідки про сплату внеску до статутного фонду у разі збільшення розміру статутного фонду господарського товариства, довідки про фінансовий стан засновників - юридичних осіб та декларації про доходи і майно засновників фізичних осіб зазначеним Положенням не передбачено.

4. Як здійснюється контроль за поповненням статутного фонду, хто контролює формування, збільшення, зменшення, поповнення статутного фонду підприємств?

Відповідно до ч.3 ст. 88 ГКУ учасники господарського товариства зобов'язані, зокрема, виконувати рішення його органів управління, вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства. Діючі нормативно-правові акти не передбачають покладення функцій по здійсненню контролю за формуванням статутного фонду при збільшенні, зменшенні, поповненні його на будь-який окремий орган державної виконавчої влади.

1. Когда и в какой срок может увеличиваться уставный фонд?

Согласно ч. 2 ст. 87 Хозяйственного кодекса Украины (ХКУ) общество имеет право изменять (увеличивать или уменьшать) размер уставного фонда в порядке, установленном этим Кодексом и законом, принятым в соответствии с ним.

Согласно ст. 16 Закона Украины «О хозяйственных обществах» увеличение уставного фонда может быть осуществлено только после внесения полностью всеми участниками своих вкладов.

Порядок увеличения уставного фонда акционерного общества определен ст. 38 ЗУ «О хозяйственных обществах», в которой предусмотрено, что право увеличивать уставной фонд акционерное общество имеет право тогда, когда все ранее выпущенные акции полностью оплачены по стоимости, не ниже номинальной. Кроме этого, вопрос о порядке увеличения уставного фонда акционерных обществ урегулирован Положением о порядке увеличения (уменьшения) размера уставного фонда акционерного общества, утвержденным решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 08.04.1998 N 44, пунктами 7 та 9 которого предусмотрено сведения, которые должны быть в протоколе решения органа управления открытого и закрытого акционерного общества об увеличении размера уставного фонда. Кроме прочих сведений в протоколе должны отображаться и сроки проведения подписки на акции.

В случае увеличения размера уставного фонда общества с ограниченной ответственностью, размер, форма и порядок внесения участниками дополнительных вкладов устанавливается общими собраниями общества с выполнением статей 13, 16, 51, 59, 60 ЗУ «О хозяйственных обществах».

Согласно ст. 86 ХКУ финансовое состояние учредителей - юридических лиц относительно их способности осуществить соответствующие взносы в уставной фонд хозяйственного общества в случаях, предусмотренных законом, должен быть проверен надлежащим аудитором (аудиторской организацией) в установленном порядке, а имущественное состояние учредителей - граждан должно быть подтверждено декларацией о их доходах и имуществе, заверенной соответствующим налоговым органом.

2. Средства вносятся до регистрации соответствующих изменений или после?

Согласно ч.3 ст. 87 ХКУ решение общества об изменении уставного фонда вступает в силу со дня внесения этих изменений в государственный реестр. То есть, орган государственной регистрации проводит регистрацию не факта увеличения размера уставного фонда общества, а решение общества об изменении уставного фонда, которое после этого вступает в силу.

3. Какие документы должны предоставляться органу государственной регистрации?

Согласно п.п. 23, 24 Положение о государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.05.1998, в орган государственной регистрации для проведения государственной регистрации изменений в учредительные документы, связанных с увеличением размера уставного фонда хозяйственных обществ, представляются:

- решение правомочных общих собраний хозяйственного общества (протокол или выписка из протокола общего собрания, которые оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства) о внесении изменений в учредительные документы, связанных с увеличением уставного фонда;

- соответствующие изменения в учредительный документ в виде отдельных приложений или учредительный документ, изложен в новой редакции;

- документ, подтверждающий внесение платы за государственную регистрацию изменений в учредительного документа.

В соответствии со ст.82 ХКУ учредительным документом полного товарищества и коммандитного общества являются учредительный договор. Учредительным документом акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью является устав.

Обращаем внимание на то, что предоставление в орган государственной регистрации справки об уплате взноса в уставной фонд в случае увеличения размера уставного фонда хозяйственного общества, справки о финансовом состоянии учредителей-юридических лиц и декларации о доходах и имуществе учредителей физических лиц указанным Положением не предусмотрено.

4. Как осуществляется контроль за пополнением уставного фонда, кто контролирует формирование, увеличение, уменьшение, пополнение уставного фонда предприятий?

В соответствии с ч.3 ст. 88 ХКУ участники хозяйственного общества обязаны, в частности, выполнять решения его органов управления, вносить вклады (оплачивать акции) в размере, порядке и средствами, предусмотренными учредительными документами, в соответствии с настоящим Кодексом и законом о хозяйственных обществах. Действующие нормативно-правовые акты не предусматривают возложение функций по осуществлению контроля за формированием уставного фонда при увеличении, уменьшении, пополнении его на любой отдельный орган государственной исполнительной власти.
Возврат к списку

(Голосов: 3, Рейтинг: 3.25)

Материалы по теме:


array_values(): Argument #1 ($array) must be of type array, null given