Список предметов
Климат
3 / 19

Типы климата

Классификация климатов дает упорядоченную систему для характеристики типов климата, их районирования и картографирования. Типы климата, преобладающие на обширных территориях, называются макроклиматами. Макроклиматический район должен меть более или менее однородные климатические условия, отличающие его от других районов, хотя и представляющие собой лишь обобщенную характеристику, больше отвечающую реалиям, чем выделение климатических районов только на основе принадлежности к определенному широтно-географическому поясу.

Типи клімату

Класифікація кліматів дає впорядковану систему для характеристики типів клімату, їх районування і картографування. Типи клімату, переважаючі на великих територіях, називаються макрокліматами. Макрокліматичний район повинен мати більш або менш однорідні кліматичні умови, що відрізняють його від інших районів, хоча і являють собою лише узагальнену характеристику, що більше відповідає реаліям, ніж виділення кліматичних районів тільки на основі приналежності до певного широтно-географічного поясу.0  


 Общие знания географии | Описание курса | Умеренный климат. Помірний клiмат