Список предметов
Связанные лица. Пов’язані особи
9 / 24

Связанные лица. Пов’язані особи

Налоговый Кодекс дает следующее определение понятия связанных лиц:

14.1.159. Пов’язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв:  14.1.159. Связанные лица - юридические и/или физические лица, отношения между которыми могут влиять на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности лиц, которых они представляют, с учетом следующих критериев: 

Признаки связанных лиц. Ознаки пов'язаних осіб


а) для юридичних осіб:

одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;

одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків;

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи;

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи;

принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи;

одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);

юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів);

б) для фізичної особи та юридичної особи:

фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;

фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;

фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі;

фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів);

в) для фізичних осіб - чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.

Усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) юридичній особі в іншій юридичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які:

безпосередньо належать такій юридичній особі в іншій юридичній особі;

належать будь-якій із пов’язаних сторін такої юридичної особи в іншій юридичній особі.

Для цілей визначення, чи володіє фізична особа безпосередньо та/або опосередковано корпоративними правами у розмірі 20 і більше відсотків у юридичній особі, усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) фізичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які:

безпосередньо належать такій фізичній особі в юридичній особі;

належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної особи у зазначеній юридичній особі.

Розмір частки володіння корпоративними правами розраховується у разі:

опосередкованого володіння (в одному ланцюгу) - шляхом множення часток володіння корпоративними правами;

володіння через кілька ланцюгів - шляхом підсумовування часток володіння корпоративними правами в кожному ланцюгу.

У разі коли частка володіння корпоративними правами кожної особи в наступній юридичній особі в ланцюгу перевищує 20 відсотків, усі особи такого ланцюга є пов’язаними (незалежно від результатів множення).

Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є підставою для визнання таких юридичних осіб пов’язаними. Такі платники податків можуть бути визнані пов’язаними з інших підстав, передбачених цим підпунктом.

За наявності обставин, зазначених у підпунктах "а"-"в" цього підпункту, юридичні та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов’язаними особами з підстав, не передбачених у цьому підпункті.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, в судовому порядку може довести на основі фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи.
а) для юридических лиц:

одно юридическое лицо непосредственно и/или опосредствованно (через связанных лиц) владеет корпоративными правами другого юридического лица в размере 20 и более процентов;

одна и та же юридическое или физическое лицо непосредственно и/или опосредствованно владеет корпоративными правами в каждой такой юридическому лицу в размере 20 и более процентов;

одна и та само юридическое или физическое лицо принимает решение о назначении (избрании) единоличных исполнительных органов каждого такого юридического лица;

одна и та же юридическое или физическое лицо принимает решение о назначении (избрание) 50 и больше процентов состава коллегиального исполнительного органа или наблюдательного совета каждого такого юридического лица;

по крайней мере 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и/или наблюдательного совета каждого такого юридического лица составляют одни и те же физические лица;

единоличные исполнительные органы таких юридических лиц назначены (избраны) по решению одной и той же лица (владельца или уполномоченного им органа);

юридическое лицо имеет полномочия на назначение (избрание) единоличного исполнительного органа такого юридического лица или на назначение (избрание) 50 и более процентов состава ее коллегиального исполнительного органа или наблюдательного совета;

сумма всех кредитов (займов), возвратной финансовой помощи от одного юридического лица и/или кредитов (займов), возвратной финансовой помощи от других юридических лиц, гарантированных одним юридическим лицом в отношении другого юридического лица превышает сумму собственного капитала более чем в 3,5 раза (для финансовых учреждений и компаний, занимающихся исключительно лизинговой деятельность, - более чем в 10 раз);

б) для физического лица и юридического лица:

физическое лицо непосредственно и/или опосредствованно (через связанных лиц) владеет корпоративными правами юридического лица в размере 20 и более процентов;

физическое лицо имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган такого юридического лица или назначать (избирать) не менее 50 процентов состава ее коллегиального исполнительного органа или наблюдательного совета;

физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в таком юридическом лице;

физическая лицо имеет полномочия на назначение (избрание) единоличного исполнительного органа такого юридического лица или на назначение (избрание) 50 и более процентов состава ее коллегиального исполнительного органа или наблюдательного совета;

сумма всех кредитов (займов), возвратной финансовой помощи от физического лица, предоставленных юридическому лицу, и/или любых кредитов (займов), возвратной финансовой помощи от других физических лиц, предоставленных юридическому лицу, которые предоставляются под гарантии этого физического лица, превышающих сумму собственного капитала более чем в 3,5 раза (для финансовых учреждений и компаний, занимающихся исключительно лизинговую деятельность, - более чем в 10 раз);

в) для физических лиц - супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (совершеннолетние/несовершеннолетние, в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун, попечитель, ребенок, над которым установлена опека или попечительство.

Все корпоративные права, которые принадлежат (напрямую и/или опосредованно) юридическому лицу другому юридическому лицу, является суммой долей корпоративных прав, которые:

непосредственно принадлежащих такому лицу в другом юридическом лице;

принадлежат любой из связанных сторон такого юридического лица в другому юридическому лицу.

Для целей определения, обладает ли физическое лицо непосредственно и/или косвенно корпоративными правами в размере 20 и более процентов в юридическом лице, все корпоративные права, которые принадлежат (напрямую и/или опосредованно) физическому лицу, является суммой долей корпоративных прав, которые:

непосредственно принадлежащих такому физическому лицу в юридическом лице;

принадлежат любым связанным лицам такого физического лица в указанному юридическому лицу.

Размер доли владения корпоративными правами рассчитывается в случае:

опосредованного владения (в одной цепи) - путем умножения долей владения корпоративными правами;

владение через несколько цепей - путем суммирования долей владения корпоративными правами в каждой цепи.

В случае когда доля владения корпоративными правами каждого лица в следующей юридическому лицу в цепи превышает 20 процентов, все лица такой цепи являются связанными (независимо от результатов умножения).

Прямое или опосредованное участие государства в юридических лицах не является основанием для признания таких юридических лиц связанными. Такие налогоплательщики могут быть признаны связанными с других оснований, предусмотренных этим подпунктом.

При наличии обстоятельств, указанных в подпунктах "а"-"в" этого подпункта, юридические и/или физические лица, которые являются сторонами хозяйственной сделки, вправе самостоятельно признать себя для целей налогообложения связанными лицами по основаниям, не предусмотренным в настоящем подпункте.

Центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную налоговую и таможенную политику, в судебном порядке может доказать на основе фактов и обстоятельств, что одно юридическое или физическое лицо осуществляла практический контроль за бизнес-решениями другого юридического лица и/или что одно и то же физическое или юридическое лицо осуществляло практический контроль за бизнес-решениями каждого юридического лица.
0  


 Виды налогов и сборов (Види податків та зборів ) | Описание курса | Плательщики налогов. Их права и обязанности (Платники податків. Їх права та обов`язки)