Список предметов
Виды и организационные формы предприятия
6 / 15
Гражданским Кодексом Украины устанавливаются следующие виды и организационно-правовые формы предприятия:

Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств

     1. Залежно  від  форм  власності,  передбачених  законом,   в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

     приватне  підприємство, що діє на основі приватної  власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

     підприємство,   що   діє  на  основі  колективної   власності (підприємство колективної власності);

     комунальне   підприємство,  що  діє  на  основі   комунальної власності територіальної громади;

     державне підприємство, що діє на основі державної власності;

     підприємство, засноване на змішаній формі власності (на  базі об'єднання майна різних форм власності).

     В   Україні   можуть  діяти  також  інші  види   підприємств, передбачені законом.
Статья 63. Виды и организационные формы предприятий

1. В зависимости от форм собственности, предусмотренных законом, в Украине могут действовать предприятия таких видов:

частное предприятие, которое действует на основе частной собственности граждан или субъекта хозяйствования (юридического лица);

предприятие, которое действует на основе коллективной собственности (предприятие коллективной собственности);

коммунальное предприятие, которое действует на основе коммунальной собственности территориального общества;

государственное предприятие, которое действует на основе государственной собственности;

предприятие, основанное на смешанной форме собственности (на базе объединения имущества разных форм собственности).

В Украине могут действовать также иные виды предприятий, предусмотренные законом.
2.  У  разі  якщо в статутному капіталі підприємства іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків,  воно визнається підприємством   з   іноземними   інвестиціями.   Підприємство,   в статутному   капіталі  якого  іноземна  інвестиція  становить  сто відсотків, вважається іноземним підприємством.

     3. Залежно  від  способу утворення (заснування) та формування статутного  капіталу  в  Україні  діють  підприємства  унітарні та корпоративні.
2. В случае, если в уставном капитале предприятия иностранная инвестиция составляет не менее чем десять процентов, оно признается предприятием с иностранными инвестициями. Предприятие, в уставном капитале которого иностранная инвестиция составляет сто процентов, считается иностранным предприятием.

3. В зависимости от способа создания (основания) и формирования уставного капитала в Украине действуют предприятия унитарные и корпоративные.
     4. Унітарне підприємство створюється одним засновником,  який виділяє  необхідне  для  того  майно,  формує відповідно до закону статутний  капітал,  не  поділений  на  частки  (паї),  затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним  призначається,  керує  підприємством  і  формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та  ліквідації  підприємства.  Унітарними є підприємства державні, комунальні,   підприємства,   засновані  на  власності  об'єднання громадян,   релігійної  організації  або  на  приватній  власності засновника.

     5. Корпоративне підприємство утворюється,  як правило,  двома або більше засновниками за їх спільним рішенням  (договором),  діє на  основі  об'єднання  майна  та/або  підприємницької чи трудової діяльності  засновників  (учасників),  їх   спільного   управління
справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються,  участі засновників (учасників)  у  розподілі доходів  та  ризиків  підприємства.  Корпоративними є кооперативні підприємства,  підприємства, що створюються у формі господарського товариства,  а також інші підприємства,  в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.
4. Унитарное предприятие создается одним основателем, который выделяет необходимое для этого имущество, формирует в соответствии с законом уставный капитал, не разделенный на части (паи), утверждает устав, распределяет доходы, непосредственно, или через руководителя, который им назначается, управляет предприятием и формирует его трудовой коллектив на принципах трудового найма, решает вопросы реорганизации и ликвидации предприятия. Унитарными являются предприятия государственные, коммунальные, предприятия, основанные на собственности объединения граждан, религиозной организации или на частной собственности основателя.

5. Корпоративное предприятие создается, как правило, двумя или более основателями по их общему решению (договору), действует на основе объединения имущества и/или предпринимательской или трудовой деятельности учредителей (участников), их совместного управления делами, на основе корпоративных прав, в том числе через органы, которые ими создаются, участия учредителей (участников) в распределении доходов и рисков предприятия. Корпоративными являются кооперативные предприятия, предприятия, которые создаются в форме хозяйственного товарищества, а также иные предприятия, в том числе основанные на частной собственности двух или более лиц.
     6. Особливості правового статусу  унітарних  і  корпоративних підприємств  встановлюються  цим  Кодексом,  іншими  законодавчими актами.

     7.  Підприємства  залежно  від  кількості працюючих та обсягу валового  доходу  від  реалізації  продукції  за  рік  можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств.

     Малими (незалежно    від    форми    власності)    визнаються підприємства,  в  яких  середньооблікова  чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує  п'ятдесяти  осіб,  а  обсяг валового  доходу  від реалізації продукції (робіт,  послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

     Великими підприємствами  визнаються  підприємства,   в   яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят  осіб,  а  обсяг  валового  доходу  від реалізації продукції   (робіт,   послуг)  за  рік  перевищує  суму сто мільйонів гривень.

     Усі інші підприємства визнаються середніми.
6. Особенности правового статуса унитарных и корпоративных предприятий устанавливаются этим Кодексом, иными законодательными актами.

7. Предприятия в зависимости от количества работающих и объема валового дохода от реализации продукции за год могут быть отнесены к малым предприятиям, средним или большим предприятиям.

Малыми (независимо от формы собственности) признаются предприятия, в которых среднесписочная численность работающих за отчетный (финансовый) год не превышает пятидесяти человек, а объем валового дохода от реализации продукции (работ, услуг) за этот период не превышает семидесяти миллионов гривен.

Большими предприятиями признаются предприятия, в которых среднесписочная численность работающих за отчетный (финансовый) год превышает двести пятьдесят человек, а объем валового дохода от реализации продукции (работ, услуг) за год превышает сумму сто миллионов гривен.

Все прочие предприятия признаются средними.
  8. У випадках існування залежності від  іншого  підприємства, передбачених  статтею  126 цього Кодексу,  підприємство визнається дочірнім.

     9. Для  підприємств  певного  виду  та  організаційних   форм законами можуть встановлюватися особливості господарювання.
8. В случаях существования зависимости от другого предприятия, предусмотренных статьей 126 этого Кодекса, предприятие признается дочерним.

9. Для предприятий определенного вида и организационных форм законами могут устанавливаться особенности хозяйствования.

0  


 Глава 7. Предприятие | Описание курса | Глава 16. Правочини