Комунікаційна стратегія Господарського суду28-04-2014

Комунікаційна стратегія Господарського суду

Комунікаційна стратегія Господарського суду. Забезпечення роботи веб-сторінки суду в мережі Інтернет

Проблема реалізації права на інформацію неодноразово ставала предметом дискусій як науковців, законотворців, політиків, так і споживачів інформації. Однією з відмінних ознак сучасного світового соціального прогресу є зростання, значущості інформації у суспільних відносинах, перехід від індустріального до інформаційного суспільства, від енергетичних технологій до інформаційних.

Стаття 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої 10 грудня 1948 Генеральною Асамблеєю ООН, надає кожному право шукати, отримувати, поширювати інформацію та діяти будь-якими засобами, й незалежно від кордонів.

У сучасному суспільстві, інформація відіграє вирішальну роль. Вже не виникає жодних сумнівів, що життя в інформаційному вакуумі нині є неможливим.

З метою приєднання України Європейського Співтовариства, в якому активно розвивається інформаційне суспільство, стає вкрай необхідно вирішувати комплекс важливих організаційно-правових питань.

Обіг інформації у суспільстві дає підстави для висновку про появу нового виду суспільних відносин - інформаційних, що має бути об'єктом правового регулювання. Слід зауважити, що у багатьох сучасних міжнародних документах офіційно вживається термін "інформаційне суспільство". Сам по собі розвиток інформатики - це результат сучасної науково-технічної революції, він є об'єктивним процесом.

Сутність інформаційного суспільства полягає у стимулюванні державними органами формування нової інфраструктури для людей, що забезпечує ефективний розвиток електронно-цифрових (комп'ютерних) засобів масової телекомунікації, формування інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг, створення єдиного інформаційного простору країн, його інтеграції у світовій інформаційний простір.

Ефективність управління в судовій системі за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій, його подальший розвиток і реформування значною мірою залежить від інформаційно-методичної озброєності, його матеріально-технічної оснащеності та досконалості організаційно-правових основ регулювання. Тому для науки і практики управління завжди були і будуть актуальними, по-перше, проблеми реформування самого інформаційно-методичного забезпечення управління на основі сучасних досягнень науки і техніки, розвитку його конкретних методів і методик тощо та, по-друге, проблеми реформування організаційно-правових основ інформаційно-методичного забезпечення управління у зв'язку з його подальшим розвитком і вдосконаленням.

За останні роки становленні інформаційно-методичного забезпечення судового управління серйозно змінило і значно розширило його можливості, сприяло підвищенню рівня ефективності управління за рахунок, насамперед, швидкого розвитку його базового матеріально-технічного і програмно-математичного забезпечення, підвищення рівня професійної підготовки судового персоналу, зокрема набуття необхідних теоретичних знань та практичних навичок роботи з комп'ютерною технікою тощо. Разом з тим відповідне реформування організаційно-правових основ регулювання такого інформаційно-методичного забезпечення управління, яке і сьогодні продовжує розвиватися і вдосконалюватися, у більшості випадків, на жаль, ще не відбулося, що певним чином гальмує прогресивні процеси і тенденції. Зрозуміло, не може професійно, грамотно і науково-обґрунтовано поставити і розв'язати сучасні проблеми організаційно-правових основ інформаційно-методичного забезпечення судового управління без всебічного і глибокого вивчення власних сучасних проблем самого інформаційно-методичного забезпечення управління в судовій системі та органах, що забезпечення управління в судовій системі та органах, що забезпечують її діяльність.

Сучасне інформаційно-методично забезпечення судового управління, базуючись на його сутності, націлене на досягнення конкретних завдань, що ставляться перед управлінням й успішне виконання відповідних службових повноважень усіма структурними підрозділами та підлеглими особами. При цьому правовий аспект інформаційно-методичного забезпечення управління полягає в тому, що право в ньому використовується як об'єктивно необхідний інструмент, управлінського впливу на керовані суспільні відносини, явища і процеси, який самим фактом свого існування підтримує належний рівень урегульованості та порядку всієї сукупності спільних відносин, які так чи інакше входять до сфери інформаційно-методичного забезпечення судового управління або складають його.

Важливе значення для ефективної інформаційно-методичної підтримки роботи суду, окрім суто технічної, також є доступність до нормативно-правової бази, до судових рішень апеляційної та касаційних інстанцій з метою однаковості у сприйняті тих чи інших правових норм, однаковості відправлення правосуддя.

З розвитком нових інформаційних технологій визначилася тенденція до використання персональної комп’ютерної техніки, поширилася сфера її застосування. В результаті цього виникли певні позитивні тенденції, серед яких можна визначити такі: загальне підвищення рівня комп’ютерної грамотності працівників суду; збільшення переліку комп’ютерних інформаційних обліків; поширення «географії» використання сучасних засобів комп’ютерної техніки в діяльності усіх структурних підрозділів суду; розвиток технології безперервної обробки інформації; створення комп’ютерних виборів мереж обміну інформацією тощо.

Згідно з розділом ІІ Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» основними стратегічними цілями розвитку інформаційного суспільства в Україні є прискорення впровадження новітніх конкурентоспроможних інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність органів державної влади, використання інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення відносин між державою і громадянами, становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади і фізичними та юридичними особами.

Відповідно до статей 2, 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах в мережі інтернет.

Статтею 15 цього ж Закону розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати інформацію, вказану у частині першій цієї статті. Дана інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Рішення ХІ чергового з’їзду суддів України доручено органам суддівського самоврядування, головам судів усіх рівнів, суддям вживати заходів щодо забезпечення інформаційної відкритості діяльності судів, а також схвалено Стратегічний план розвитку судової влади на 2013-2015 роки і Концепцію інформаційно-комунікаційної стратегії діяльності Ради суддів України.

Листом державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 28 серпня 2013 року № 1/06-1-805 як Генерального державного замовника Національної програми інформації погоджено Концепцію галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи, яка розроблена Державною судовою адміністрацією України на виконання вимог Порядку формування та виконання галузевої програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2001 року № 1702

Концепція та матеріали щодо проекту галузевої програми інформатизації судів на 2013-2015 роки оцінені позитивно та є таким, що відповідають пріоритетним напрям державної політики у сфері інформатизації, сучасному стану та тенденціям розвитку інформатизації.

Одним з першочергових завдань судової влади України згідно до Стратегічного плану розвитку судової влади є, зокрема, забезпечення належного доступу громадськості до судової інформації та вжиття заходів щодо наповнення веб-сайтів судів. Завданнями Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України є створення цілеспрямованих, науково обґрунтованих засад інформаційного простору судової влади України, усунення негативних тенденцій у виставленні діяльності судової системи, формування принципів реалізації інформаційної відкритості судів та органів суддівського самоврядування в межах чинного законодавства.

Розвиток комп’ютерних технологій дозволяє забезпечити публічність діяльності, як окремого суду, так і всієї судової системи, а також доступність інформації про їх роботу, зокрема через функціонування веб-сайтів судів.

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України «Про організаційне забезпечення функціонування офіційного веб-порталу судової влади України» від 17.06.2011р. № 103 затверджено структуру офіційного веб-порталу судової влади України та регламент його інформаційного наповнення.

Комунікаційна стратегія Господарського суду спрямована та побудована на такі цільові аудиторії

  1. широке коло громадян – учасників господарського процесу, осіб, чиї права потребують судового захисту; 
  2. засоби мас-медіа; 
  3. представників наукових кіл; 
  4. школярів та студентів та студентів юридичних спеціальностей усіх форм навчання в закладах різних рівнів акредитації; 
  5. представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб, інших суб’єктів.

З урахуванням зазначеного Господарський суд активно долучився до забезпечення функціонування веб-сторінки суду. Структура веб-сторінки складається з таких розділів: фотогалерея; новини; про суд; контакти; процес; розгляд справ; судова практика; суд та ЗМІ.

Структура веб-сторінки та інформація, розміщена на ній розрахована на широке коло осіб, оскільки вміщує в собі не тільки інформацію про розгляд справ, але й іншу, наприклад, про правові засади діяльності суду, історичну довідку, порядок звернення до суду, сплати судового збору, порядок оскарження судових актів, узагальнення судової практики правові позиції по розгляду окремих категорій спорів, публікації суду та суддів на юридичну тематику.

Практикуючим юристам, а також студентам юридичних факультетів цікаво буде завітати на веб-сторінку до розділу «Судова практика», в якому представлена узагальнення судової практики окремих категорій спорів.


Возврат к списку

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3)

Материалы по теме:


Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений