СтатьиRSS Поиск:
 

Фильтр
Теги:
Сортировка:  по 
  

24-03-2017 Україна і вектор її подальшого розвитку
Після розпаду СРСР Україна мала всі шанси стати достатньо розвинутою країною в Європі, щоб конкурувати на міжнародній арені. Однак, представники влади не змогли повною мірою використати природні, економічні та військові ресурси: третє в світі місце за кількістю ядерної зброї, потужність аграрного сектору, родючі ґрунти (чорнозем складає 44% українських ґрунтів, що у свою чергу становить десяту частину всього чорнозему в світі, як зазначається у вільній енциклопедії Вікіпедії), вигідне з точки зору торгівельного сполучення розташування тощо

02-12-2016 Проблема фінансування судів та апарату суду в Україні
З 30.09.16 вступив в силу новий Закон України «Про судоустрій та статус суддів» за яким визначаються як зміни у структурі суду, так і зміни в управлінській діяльності суду та фінансовому забезпеченні. На це також, безсумнівно, вплинули зміни до Конституції України, а саме...

30-10-2016 Проблематика нового ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»
З 30-ого вересня 2016 року новий Закон України «Про судоустрій та статус суддів» набрав чинності. Цей закон було прийнято для здійснення судової реформи в Україні, для покращення функціонування судової гілки влади. Однак, на мою думку, зважаючи на деякі нюанси, складається враження, що цей закон було прийнято для тримання суддівської влади під більшим контролем.
Залишилось багато невирішених або неналежно вирішених питань. Наприклад, через прийняття нового закону більшість суддів...

13-07-2015 Наследственный договор в нотариальной практике
Особое место среди норм гражданского права, которые регулируют отношения наследования, занимают нормы, касающиеся наследственного договора, который является абсолютной новеллой Гражданского кодекса Украины 2003 года, поскольку он не был предусмотрен ни Гражданским кодексом Украинской ССР 1922 года, ни Гражданским кодексом ССР 1963 года, ни другими законодательными актами в области регулирования наследственных отношений.

28-04-2014 Комунікаційна стратегія Господарського суду
Відповідно до статей 2, 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах в мережі інтернет...

23-04-2014 Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя
У разі смерті одного із подружжя чинним законодавством передбачена можливість видачі нотаріусом за місцем відкриття спадщини іншому із подружжя свідоцтва про право власності на частку в їх спільному майні, за наявності належним способом вираженого волевиявлення другого із подружжя ( подача відповідної заяви). Повноваження з видачі таких свідоцтв входить в компетенції нотаріуса, в проваджені якого знаходиться спадкова справа. Основними підставами для видачі свідоцтв...

22-04-2014 Спадковий договір у нотаріальній практиці
Цивільний Кодекс України (стаття 1302) визначення спадкового договору не містить,описуючи, натомість, його зміст. Згідно з цією нормою за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Проте слід зазначити...

22-04-2014 Нюанси правового регулювання особливого виду материнства
Подружжя має право на природні права, якими вони можуть користуватися та ніхто їм не повинен перешкоджати у цьому. Але якщо говорити про застосування методів штучної інсемінації, то в Сімейному кодексі України на сьогодні закріплена одна норма – стаття 123 Сімейного кодексу України. Положення цієї норми в Сімейному кодексі недостатньо, щоб врегулювати складні відносини, що виникають у зв’язку з народженням дитини в результаті застосування штучного способу.

31-03-2014 Аліменти та Аліментний договір
Трапляються випадки, коли одна сторона подружжя не в змозі працювати і забезпечувати себе (або дитину ,яка залишилася з нею/ним після розлучення). У цьому випадку ця сторона потребує фізичної допомоги з боку іншої. Тут законодавство і ввело поняття Аліменти і Аліментний дговір...

27-03-2014 Секретний заповіт
У більшості країнах Європи (Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії тощо) практика посвідчення та­кого виду заповіту як «секретний» (таємний або закритий) існує вже довгий час. В Україні посвідчення секретного заповіту стало мож­ливим лише з прийняттям нового Цивільного кодексу, який набрав чинності з 1 січня 2004 року. Голо­вна мета створення...

05-03-2014 Как правильно организовать переписку с налоговой инстпецией
Данная статья содержит выжимку из действующих нормативных актов относительно установленного порядка переписки плательщика налога и государственной налоговой инспекции.
Согласно Налоговому кодекса, раздел II, контролирующими органами являются органы доходов и сборов - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику...

10-10-2013 Политическая стабильность
Политическая стабильность – состояние государства, которое остается неизменным при воздействии разных факторов как внешних, так и внутренних. При политической стабильности любые отклонения в государстве регулируются в рамках определенных норм. Нормы могут быть как правовыми, так и моральными. Достичь идеальной политической стабильности..

09-10-2013 Политика и мораль
По сей день идут споры о совместимости морали и политики. Существуют два радикальных мнения по поводу этого вопроса. Одни считают, что политика и мораль несовместимы. Другие считают, что политика и мораль взаимосвязаны...

28-09-2013 Гарантийный ремонт. Права потребителя
Все потребители рано или поздно в своей жизни сталкиваются с поломкой товара во время гарантийного срока. Иногда при сдаче товара на гарантийный ремонт возникают проблемы...

27-09-2013 Как вернуть непонравившийся товар?
Все мы в своей жизни после покупки товара сталкивались с ситуацией, когда попадается некачественный товар. И в этом случае мы не знали что делать. Мы не знали своих прав. Данная статья поможет понять основные положения о законе про защиту прав потребителя, чтобы понимать, что делать при покупке некачественного товара.
Для начала...

27-09-2013 Увеличение уставного фонда
Порядок увеличения уставного фонда акционерного общества определен ст. 38 ЗУ «О хозяйственных обществах», в которой предусмотрено, что право увеличивать уставной фонд акционерное общество имеет право тогда, когда все ранее выпущенные акции полностью оплачены по стоимости, не ниже номинальной. Кроме этого...

15-09-2009 Пишем ответ в налоговую милицию
Очень часто налоговая милиция пытается получить у предприятий информацию, касающуюся их деятельности, а потом, на ее же основании устроить проверку "с пристрастием", чтобы выполнить план по поступлению денежных средств в бюджет. В этом случае, грамотно составленный с юрилической точки зрения ответ поможет избежать потенциальных неприятностей.
Итак, вот что имеет, а что не имеет право запрашивать налоговая милиция и как примерно должен выглядеть ответ на письменный запрос.

07-08-2009 К Вам пришли с проверкой
Проверки деятельности предпринимателей регулируются в соответствии с Указом Президента Украины "О некоторых мерах по дерегулироавнию предпринимательской деятельности" от 23.07.98 г.
Появление этого Указа Президента Украины вызвано в первую очередь тем, что предпринимательство в Украине  находится под давлением чрезмерного государственного регулирования. Необходимость выполнения значительного количества установленных различными нормативами разного уровня правил и процедур тормозит появление на рынке новых субъектов предпринимательской деятельности и мешает нормальной работе уже действующих субъектов предпринимательства.

08-07-2009 Нужно ли нотариальное оформление при договоре поручения?
Правила оформления и выполнения договора поручения регулируются статьями 1000-1010 Гражданского Кодекса Украины.

Согласно договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Действия, совершенные поверенным создают, изменяют, прекращают гражданские права и обязанности доверителя...