Список предметов
Механическое движение (Механічний рух)
12 / 41


МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – изменение положения тела относительно другого тела с течением времени. Механическое движение изучает механика – раздел физики, на котором основывается вся физика в целом.

Классическая механика (или механика Ньютона) описывает движение тел при скоростях, не сравнимых со скоростью света.

Основная задача механики – определять положение тела в данный момент времени или в данной точке траектории.

Механика делится на три части:

  • Кинематика –  раздел механики, который изучает движения тел, описывает движение тел без учета их масс и размеров, а также причин, вызвавших их движение и отвечает на вопрос: как движется тело?
  • Динамика – изучает законы движения тел в зависимости от действующих на них сил.
  • Статика – изучает условия равновесия тел, находящихся под действием сил, то есть – почему тело движется.

Эти разделы совместно решают одну основную задачу механики – определить положение тела в любой момент времени.

Механическое движение – изменение взаимного расположения тел с течением времени.

Положение тела в пространстве определяется только по отношению к другим телам.

МЕХАНІЧНИЙ РУХ - зміна положення тіла відносно іншого тіла з плином часу. Механічний рух вивчає механіка - розділ фізики, на якому ґрунтується вся фізика в цілому.

Класична механіка (або механіка Ньютона) описує рух тіл при швидкостях, не порівнянних із швидкістю світу.

Основна задача механіки - визначати положення тіла в даний момент часу або в даній точці траєкторії.

Механіка поділяється на три частини:

  • Кінематика - розділ механіки, який вивчає рух тіл, описує рух тіл без урахування їх мас і розмірів, а також причин, що викликали їх рух і відповідає на питання: як рухається тіло?
  • Динаміка вивчає закони руху тіл в залежності від діючих на них сил.
  • Статика - вивчає умови рівноваги тіл, що знаходяться під дією сил, тобто - чому тіло рухається.

Ці розділи спільно вирішують одну основну задачу механіки - визначити положення тіла в будь-який момент часу.

Механічний рух - зміна взаємного розташування тіл з плином часу.

Положення тіла в просторі визначається тільки по відношенню до інших тіл.

ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

1). По форме и траектории:

- прямолинейное;

- криволинейное;

2). По характеру движения отдельных точек тела относительно друг друга:

- поступательное;

- вращательное;

3). По характеру изменения скорости:

- равномерное;

 - неравномерное.

Поступательное движение – движение, при котором все точки движутся одинаково.

Свойство поступательного движения – траектории всех точек конгруэнтны (параллельны).

Материальная точка – тело, размерами которого в данных условиях задачи можно пренебречь, при условиях:

1. Если размеры тела во много раз меньше проходимого им расстояния;

2. Если размеры тела во много раз меньше относительно других тел.

Тело отсчета – тело, относительно которого рассматривается положение данного тела.

Точка отсчета – точка в координатной плоскости, относительно которой отмечается положение тел.

х-координата – число, которое показывает на каком расстоянии от начала отсчета (точка отсчета) находится тело.

х0 – начальная координата – координата тела в начальный момент времени.

ВИДИ МЕХАНІЧНОГО РУХУ

1). За формою і траєкторією:

- прямолінійний;

- криволінійний;

2). За характером руху окремих точок тіла відносно один одного:

- поступальний;

- обертальний;

3). По характеру зміни швидкості:

- рівномірний;

- нерівномірний.

Поступальний рух - рух, при якому всі точки рухаються однаково.

Властивість поступального руху - траєкторії всіх точок конгруентні (паралельні).

Матеріальна точка - тіло, розмірами якого в даних умовах задачі можна знехтувати, при умовах:

1. Якщо розміри тіла у багато разів менше прохідного їм відстані;

2. Якщо розміри тіла у багато разів менше відносно інших тел.

Тіло відліку - тіло, відносно якого розглядається положення даного тіла.

Точка відліку - точка на координатній площині, щодо якої відзначається положення тел.

х-координата - число, яке показує на якій відстані від початку відліку (точка відліку) знаходиться тіло.

х0 - початкова координата - це координата тіла в початковий момент часу.10380.6235  


 Мощность | Описание курса | Равномерное прямолинейное движение