Список предметов
Динамика
9 / 41

ДИНАМИКА. Основные понятия. ДИНАМІКА. Основнi поняття


Инерция – явление сохранения скорости тела после воздействия на него других тел.

ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Существуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно движущиеся тела сохраняют свою скорость постоянной, если на них на действуют другие тела или действие всех тел скомпенсированы (равны по модулю, противоположны по направлению).

Сила – физическая величина, которая характеризует действие одного тела на другое.

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение.

Виды сил:

1). Гравитационные силы:

- сила тяжести;

- сила всемирного тяготения;

2). Электромагнитные силы:

- сила упругости;

- вес тела;

- сила трения;

3). Ядерная сила.

Электромагнитные силы:

1). Силы упругости (тело совершает колебания, движется по окружности и т.д.);

б). Силы трения.

Сила упругости – сила, возникающая при деформации тела ,и направлена в сторону противоположную направлению смещения частиц тела.

Сила трения – сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого, и направлена в сторону, противоположную движению тела.

Виды сил трения:

- сила трения покоя;

- сила трения скольжения;

- сила трения качения.

Момент силы (М) – произведение модуля силы (F) и плеча (d) относительно оси вращения: M=Fd.

Плечо силы – кротчайшее расстояние от оси вращения к направлению приложенной силы (линии действия силы).

Равновесие – тело не должно двигаться, вращаться, поворачиваться вокруг оси.


Інерція - явище збереження швидкості тіла після впливу на нього інших тел.

ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Існують такі системи відліку, щодо яких тіла, що поступально рухаються, зберігають свою швидкість постійною, якщо на них діють інші тіла або дія всіх тіл скомпенсована (рівні по модулю, протилежні за напрямком).

Сила - фізична величина, що характеризується дією одного тіла на інше.

ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Сила, що діє на тіло, дорівнює добутку маси тіла на прискорення, що повідомлене цією силою.

Види сил:

1). Гравітаційні сили:

- сила тяжіння;

- сила всесвітнього тяжіння;

2). Електромагнітні сили:

- сила пружності;

- вага тіла;

- сила тертя;

3). Ядерна сила.

Електромагнітні сили:

1). Сили пружності (тіло здійснює коливання, рухається по колу тощо);

б). Сили тертя.

Сила пружності - сила, що виникає при деформації тіла ,і спрямована в бік, протилежний напряму зміщення частинок тіла.

Сила тертя - сила, яка виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого, і спрямована в бік, протилежний руху тіла.

Види сил тертя:

- сила тертя спокою;

- сила тертя ковзання;

- сила тертя кочення.

Момент сили (М) - добуток модуля сили (F) і плеча (d) відносно осі обертання: M=Fd.

Плече сили - найкоротша відстань від осі обертання до напрямку прикладеної сили (лінії дії сили).

Рівновага - тіло не має рухатися, крутитися, обертатися навколо осі.

0  


 Закон Гука | Описание курса | Маятник