Список предметов
Пространство и время. Простiр i час
3 / 41
Развернуть структуру обучения Свернуть структуру обучения

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ. ПРОСТІР І ЧАС


Пространство и время – категории, обозначающие основные формы существования материи.

Пространство выражает порядок существования отдельных объектов, время – порядок смены явлений.

Пространство и время – основные понятия всех разделов физики. Они играют главную роль на эмпирическом уровне физического познания – непосредственное содержание результатов наблюдений и экспериментов состоит в фиксации пространственно-временных совпадений.

Пространство и время служат также одними из важнейших средств создания теоретических моделей.

Свойства пространства и времени делят на метрические (протяженность и длительность) и топологические (размерность, непрерывность и связность пространства и времени, порядок и направление времени).

Современной теорией метрических свойств пространства и времени является теория относительности – специальная и общая.

Исследование топологических свойств пространства и времени в физике было начато в 70-е годы ХХ столетия и пока не вышло из стадии гипотез.

Специальная теория относительности выявила зависимость пространственных и временных характеристик объектов от скорости их движения относительно определенной системы отсчета и объединила пространство и время в единый четырехмерный пространственно-временной континуум – пространство-время.

Общая теория относительности вскрыла зависимость метрических характеристик пространства-времени от распределения тяготеющих (гравитационных) масс, наличие которых приводит к искривлению пространства-времени.

Простір і час - категорії, що відображають основні форми існування матерії.

Простір виражає порядок існування окремих об'єктів, час - порядок зміни явищ.

Простір і час - основні поняття з усіх розділів фізики. Вони відіграють головну роль на емпіричному рівні фізичного пізнання - безпосередній зміст результатів спостережень і експериментів полягає у фіксації просторово-часових збігів.

Простір і час є також одними з найважливіших засобів створення теоретичних моделей.

Властивості простору і часу ділять на метричні (протяжність і тривалість) і топологічні (розмірність, безперервність і зв'язність простору і часу, порядок і напрямок часу).

Сучасною теорією метричних властивостей простору і часу є теорія відносності - спеціальна і загальна.

Дослідження топологічних властивостей простору і часу у фізиці було розпочато в 70-ті роки ХХ століття і поки не вийшло з стадії гіпотез.

Спеціальна теорія відносності виявила залежність просторових і тимчасових характеристик об'єктів від швидкості їх руху відносно певної системи відліку і об'єднала простір і час в єдиний чотиривимірний просторово-часовий континуум - простір-час.

Загальна теорія відносності розкрила залежність метричних характеристик простору-часу від розподілу тяжіють (гравітаційних) мас, наявність яких призводить до викривлення простору-часу.

0  


 Основы (Основи) | Описание курса | Физические и химические явления. Фізичні і хімічні явища 
   

Обсудить на форуме
Записаться на курсы
Обратиться к консультанту
Пройти тест
Полный список курсов обучения
Бесплатные видеоуроки
Нужна информация!