Список предметов
Инвентаризация
30 / 105

Понятие инвентаризации

Инвентаризация - это проверка и документальное подтверждение наличия и состояния, оценка активов и обязательств (имущество, вложения предприятия в уставные фонды других предприятий, расчеты с дебиторами и кредиторами) предприятия.


Порядок и периодичность проведения инвентаризации. Инструкция №69

Порядок и правила проведения инвентаризации регулируются Приказом Минфина №69 от 11.08.94.

Изначально, обязанность предприятия проводить инвентаризацию регулируется Законом Украины про бухгалтерский учет и финансовую отчетность, что и написано в пункте 1 Инструкции.

1.Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (далі - підприємство) незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань. 1.Законом Украины "Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине", для подтверждения правильности и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, предусмотрено проведение предприятиями, их объединениями и хозрасчетными организациями (далее - предприятие) независимо от форм слобственности, инвентаризация имущества, денежных средств и финансовых обязательств.

Из чего следует, что инвентаризацию обязаны проводить все предприятия, при чем не только материальных активов, но и взаимных расчетов, а также денежных средств.
Проведение инвентаризации является обязательным.

2. Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
2. Ответственность за организацию инвентаризации несет руководитель предприятия, который обязан создать необходимые условия для ее проведения в сжатые сроки, определить объекты, количество и сроки проведения инвентаризации, кроме случаев, когда проведение инвентаризации является обязательным.

Из данного пункта буквально следует, что Инструкция возлагает ответственность за проведение инвентаризации на руководителя предприятия, но позволяет руководителю самостоятельно определить сроки ее проведения. Таким образом, ответственность за организацию ежегодной инвентаризации несет руководитель предприятия.
Пункт 2 также содержит важное указание - что есть ряд условий, при которых проведение дополнительной немедленной инвентаризации является обязательным.

3. Проведення інвентаризації є обов'язковим:
 а) при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством;
 б) перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів може проводитись один раз у три роки, а бібліотечних фондів - за рішенням керівника підприємства один раз на п'ять років або щорічно з охопленням інвентаризацією не менше 20 відсотків одиниць бібліотечного фонду з обов'язковим завершенням розпочатої інвентаризації цього майна в структурному підрозділі (у матеріально відповідальної особи) протягом тридцяти днів;
3. Проведение инвентаризации является обязательным:
а) при передаче имущества государственного предприятия в аренду; приватизации имущества государственного предприятия в акционерное общество, а также в других случаях, предусмотренных законодательством:
б) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, ценностей, денежных средств и обязательств, инвентаризация которых проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация зданий, сооружений и других недвижимых объектов основных фондов может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - по решению руководителя предприятия один раз в пять лет или ежегодно с охватом инвентаризацией не менее 20 процентов единиц библиотечного фонда с обязательным завершением начатой инвентаризации этого имущества в структурном подразделении (у материально ответственного лица) на протяжении тридцати дней;
в) при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому-передачі справ);
 г) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів);
 д) за приписом судово-слідчих органів;
 е) у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ);
 є) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі). Інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств та їх структурних підрозділів в межах одного органу, до сфери управління якого входять ці підприємства;
 ж) у разі ліквідації підприємства.
в) при смене материально ответственных лиц (в день приема-передачи дел);
г) при установлении фактов хищений или злоупотреблений, порчи ценностей (в день установления таких фактов);
д) по предприсанию судебно-дознавательных органов;
е) в случае техногенных аварий, пожара или стихийного бедствия (в день после их окончания);
э) при передаче предприятий и их структурных подразделений (на дату передачи). Инвентаризация может не проводится в случае передачи предприятиятий и их структурных подразделений в рамках одного органа, к сфере управления которого относятся эти предприятия;
ж) в случае ликвидации предприятия
0  


 Ведение бухгалтерского учета | Описание курса | Акт инвентаризации. Акт інвентаризації цінностей 
   

Обсудить на форуме
Записаться на курсы
Обратиться к консультанту
Пройти тест
Полный список курсов обучения
Бесплатные видеоуроки
Нужна информация!