Список предметов
Учет по методу участия в капитале
69 / 105
Продолжение. Начало см. в уроке "Учет финансовых инвестиций".

Когда предприятие оказывает существенное влияние на объект инвестирования, то учет ведется по методу участия в капитале. Этот метод описан в пункте 12 ПСБУ-12 "Финансовые инвестиции".  Рассмотрим каждый абзац этого пункта.

 12.  Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в  капіталі,  на  дату  балансу  відображаються  за  вартістю,  що визначається  з  урахуванням  зміни  загальної  величини  власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між  інвестором  і об'єктом інвестування.
12. Финансовые инвестиции, которые учитываются по методу участия в капитале, на дату баланса отображаются по стоимости, которая определяется с учетом изменения общей величины собственного капитала объекта инвестирования, кроме тех, которые являются результатом операций между инвестором и объектом инвестирования.Последняя часть последнего предложения должна пониматься следующим образом - если между двумя организациями, одна из которых является объектом инвестирования со стороны другой при наличии существенного влияния проводятся операции, которые приводят к получению прибыли или убытков от таких операций, то такие операции не отражаются на изменении стоимости инвестиций.

     Балансова вартість   фінансових    інвестицій    збільшується (зменшується)  на суму,  що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за  звітний  період,  із  включенням цієї  суми  до  складу  доходу  (втрат)  від  участі  в  капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується  на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування.
Балансовая стоимость финансовых инвестиций увеличивается (уменьшается) на сумму, которая является долей инвестора в чистой прибыли (убытке) объекта инвестирования за отчетный период, с включением этой суммы в состав дохода (потерь) от участия в капитале. Одновременно балансовая стоимость финансовых инвестиций уменьшается на сумму признанных дивидендов от объекта инвестирования.
   


То есть прибыль увеличивает собственный капитал объекта инвестирования, повышая оценку стоимости инвестиции, а дивиденды, которые уменьшают размер собственного капитала, наоборот, уменьшают оценку.

Балансова   вартість   фінансових   інвестицій   збільшується (зменшується)  на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного  капіталу  об'єкта  інвестування  за звітний період (крім змін   за   рахунок   чистого   прибутку  (збитку)  із  включенням (виключенням)  цієї  суми до іншого додаткового капіталу інвестора або  до  додаткового  вкладеного  капіталу  (якщо  зміна  величини власного   капіталу   об'єкта   інвестування   виникла   внаслідок розміщення  (викупу)  акцій  (часток),  що  привело  до виникнення (зменшення)  емісійного  доходу  об'єкта  інвестування). Якщо сума зменшення   частки  капіталу  інвестора  в  сумі  зміни  загальної величини  власного  капіталу  об'єкта  інвестування  (крім змін за рахунок  чистого  збитку)  більше  іншого додаткового капіталу або додаткового вкладеного капіталу інвестора (якщо зменшення величини власного  капіталу  об'єкта  інвестування виникло внаслідок викупу акцій (часток), що призвело до зменшення емісійного доходу об'єкта інвестування),  то  на  таку  різницю  зменшується  (збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Балансовая стоимость финансовых инвестиций увеличивается (уменьшается) на часть инвестора в сумме общей величины собственного капитала объекта инвестирования за отчетный период (кроме изменений за счет чистой прибыли (убытка) с включением (исключением) этой суммы в прочий дополнительный капитал инвестора или дополнительный вложенный капитал (если изменение величины собственного капитала объекта инвестирования возникла вследствие размещения (выкупа) акций (долей), что привело к возникновению (уменьшению) эмиссионного дохода объекта инвестирования). Если сумма уменьшения доли капитала инвестора в сумме изменения общей величины собственного капитала объекта инвестирования (кроме изменений за счет чистого убытка) больше прочего дополнительного капитала или дополнительно вложенного капитала инвестора (если уменьшение величины собственного капитала объекта инвестирования возникло вследствие выкупа акций (долей), что привело к уменьшению эмиссионного дохода объекта инвестирования), то на такую разницу уменьшается (увеличивается) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).
     Балансова  вартість  інвестицій  в  асоційоване  підприємство зменшується на суму зменшення корисності інвестиції та зменшується (збільшується)   на  суму  амортизації  різниці  між  собівартістю фінансової  інвестиції  в  асоційоване  підприємство   і   часткою інвестора  в балансовій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань на дату придбання.  Амортизація суми  такої  різниці здійснюється   у   порядку,  визначеному  Положенням  (стандартом) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств"
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированное предприятие уменьшается на сумму уменьшения полезности инвестиции и уменьшается (увеличивается) на сумму амортизации разницы между себестоимостью финансовой инвестиции в ассоциированное предприятие и долей инвестора в балансовой стоимости приобретенных идентифицированных активов и обязательств на дату приобретения. Амортизация суммы такой разницы осуществляется в порядке, определенном Положением (стандартом) бухгалтерского учета 19 "Объединения предприятий"
Зменшення балансової     вартості    фінансових    інвестицій відображається в бухгалтерському обліку  тільки  на  суму,  що  не призводить  до від'ємного значення вартості фінансових інвестицій. Фінансові  інвестиції,  що  внаслідок  зменшення   їх   балансової вартості    досягають    нульової   вартості,   відображаються   в бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій за  нульовою вартістю.Уменьшение балансовой стоимости финансовых инвестиций отражается в бухгалтерском учете только на сумму, которая не приводит к отрицательному значению стоимости финансовых инвестиций. Финансовые инвестиции, которые в следствие уменьшения их балансовой стоимости достигают нулевой стоимости, отражаются в бухгалтерском учете в составе финансовых инвестиций по нулевой стоимости.


0  


 Учет финансовых инвестиций (ПСБУ-12) | Описание курса | Раскрытие информации об инвестициях