Список предметов
Раскрытие информации об инвестициях
70 / 105

Порядок раскрытия информации об инвестициях

При формировании финансовой отчетности информация об инвестициях предприятия подлежит раскрытию.

 24. У  примітках  до  фінансової  звітності  наводиться  така інформація:
     24.1. Балансова  вартість фінансових інвестицій,  що включені до складу статті балансу "Довгострокові фінансові інвестиції,  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств",  за такими видами:
     24.1.1. Фінансові інвестиції в асоційовані підприємства.
     24.1.2. Фінансові інвестиції в дочірні підприємства.
     24.1.3. Фінансові   інвестиції   у   спільну   діяльність  із створенням юридичної особи (спільного підприємства).
24. В примечаниях к финансовой отчетности приводится следующая информация:
24.1 Балансовая стоимость финансовых инвестиций, которые включены в статью баланса "Долгосрочные финансовые инвестиции, которые учитываются методом участия в капитале других предприятий", по таким видам:
24.1.1 Финансовые инвестиции в ассоциированные предприятия
24.1.2. Финансовые инвестиции в дочерние предприятия
24.1.3. Финансовые инвестиции в совместную деятельность с созданием юридического лица (совместного предприятия).
     24.2. Фінансові  інвестиції,  що  включені  до  складу статей балансу "інші  довгострокові  фінансові  інвестиції"  та  "Поточні фінансові  інвестиції" за собівартістю,  за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю.
     24.3. Підстави    для    визначення   справедливої   вартості фінансових інвестицій.
     24.4. Доходи   та   втрати  від  змін  справедливої  вартості фінансових інвестицій за звітний період.
     24.5. Перелік  провідних  асоційованих,  дочірніх  і спільних підприємств із зазначенням частки в капіталі та методів оцінки, що використовуються для обліку таких фінансових інвестицій.
25. Контрольний учасник спільного підприємства у примітках до фінансової звітності також наводить (розкриває) таку інформацію:
     25.1. Загальна  сума  зобов'язань щодо його часток у спільних підприємствах.
     25.2. Сума  зобов'язань  інвестиційного  характеру  щодо його часток у спільних підприємствах та його  частки  в  зобов'язаннях, які він взяв разом з іншими учасниками.
     25.3. Сума  своєї  частки  в   зобов'язаннях   інвестиційного характеру спільних підприємств.

.
0  


 Учет по методу участия в капитале | Описание курса | Практические вопросы ведения учета