Список предметов
Оценка выбытия запасов
63 / 105
Оценка выбытия запасов регулируется ПСБУ-9
Прежде всего, стандарт определяет допустимые методы, которым оцениваются запасы:

16. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:
     ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
     середньозваженої собівартості;
     собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
     нормативних затрат;
     ціни продажу.
16. При отпуске товаров в производство, из производства, продаже и другом выбытии оценка их осуществляется по одному из таких методов:
идентифицированной себестоимости соответствующей единицы запасов;
средневзвешенной себестоимости;
себестоимости первых по времени поступления запасов (ФИФО);
нормативных затрат;
цены продажи.
     Для всіх одиниць бухгалтерського  обліку  запасів,  що  мають однакове    призначення    та    однакові    умови   використання, застосовується тільки один із наведених методів.Для всех единиц бухгалтерского учета запасов, которые имеют одинаковое назначение и одинаковые условия использования, применяется только один из приведенных методов.

Из этого следует, что в пределах одного счета в плане счетов должен применяться один и тот же метод учета запасов. Для одинаковых условий использования запасов необходимо применять один и тот же метод учета. Ряд методов учета, например LIFO прямо запрещен к использованию.
Метод учета, который предприятие выбрало для учета запасов, должен быть отражен в учетной политике предприятия.

Метод учета запасов по средневзвешенной себестоимости определяется стандартом 9 (ПСБУ-9) следующим образом:

19. Оцінка   кожної   операції   з   вибуття   запасів   може здійснюватись  за  середньозваженою собівартістю діленням сумарної вартості таких запасів  на  дату  операції  на  сумарну  кількість запасів  на  дату  операції. 19. Оценка каждой операции по выбытию запасов может осуществляться по средневзвешенной себестоимости делением суммарной стоимости таких запасов на дату операции на суммарное количество запасов на дату операции.

Для иллюстрации учета методом средневзвешенной стоимости рекомендую обратиться к учебной бухгалтерской задаче в уроке "Учет товаров методом средневзвешенной стоимости".


0  


 Учет запасов (часть 2) | Описание курса | Учет расходов