Список предметов
Акт инвентаризации. Акт інвентаризації цінностей
31 / 105

Форма акта проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей


Додаток N 1

до Інструкції по інвентаризації

основних засобів, нематеріальних

активів, товарно-матеріальних

цінностей, грошових коштів і

документів та розрахунків

АКТ

контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ___________________________________________________________________________

(назва підприємства, складу, комори, цеху, дільниці і т.ін., де проводилась інвентаризація) 

"______"___________________ ________ р.

Інвентаризація цінностей проводилась __________________________________________

(дата)

комісією в складі:

голова_____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії:

___________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Контрольною перевіркою, проведеною__________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

встановлено:

1. Згідно з інвентаризаційним описом значиться в наявності _______________________

найменувань цінностей на суму________________________________________________

2. Результати перевірки:

№ за описом

Найменування цінностей, які контрольно перевірені

Значення в інвентаризаційному описі

Фактично виявлено контрольною перевіркою

Результати перевірки (+більше,-менше)

Кількість

Ціна*

Сума*

Кількість

Ціна*

Сума*

Кількість

Ціна*

Сума*

УСЬОГО:

х

х

х

х

х

х

Підписи: ___________________________________________________________________

(особа, яка проводила контрольну перевірку)

Голова інвентаризаційної комісії ______________________________________________

Члени інвентаризаційної комісії:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

*Заповнюється при проведенні контрольних перевірок інвентаризацій цінностей на підприємствах торгівлі і громадського харчування


0  


 Инвентаризация | Описание курса | Книга регистрации инвентаризаций