Список предметов
Форма баланса
22 / 105
Развернуть структуру обучения Свернуть структуру обучения

Примечание. См. также Закон Украины "Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине".

Форма баланса

На этой странице приведена форма баланса, согласно ПСБУ-1, который был существенно изменен в 2013 году и дополнен в 2014 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 та № 48 від 08.02.2014).

Обратите внимание на то, что Приложение 1 определяет, какие статьи в форме Баланса являются обязательными, а статьи, которые предприятие может добавить по своему усмотрению, если сочтет необходимым - указаны в Приложении 3. То есть форма баланса конкретно Вашего предприятия должна выглядеть как совокупность формы, приведенной в Приложении 1 с дополнительными строками из Приложения 3 на Ваше усмотрение. Дополнять основную форму или нет - предприятие решает самостоятельно, руководствуясь критерием существенности при раскрытии финансовой информации.

Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

  
  
01

Підприємство ________________________________________

за ЄДРПОУ

                 

Територія ____________________________________________

за КОАТУУ

                 

Організаційно-правова форма господарювання ____________

за КОПФГ

                 

Вид економічної діяльності _____________________________

за КВЕД

                 




Середня кількість працівників _____________________________________

Адреса, телефон _________________________________________________

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові 
результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в
гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

БАЛАНС

(Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.


Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи




Нематеріальні активи

1000



первісна вартість

1001



накопичена амортизація

1002



Незавершені капітальні інвестиції

1005



Основні засоби

1010



первісна вартість

1011



знос

1012



Інвестиційна нерухомість

1015



Довгострокові біологічні активи

1020



Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030



інші фінансові інвестиції

1035



Довгострокова дебіторська заборгованість

1040



Відстрочені податкові активи

1045



Інші необоротні активи

1090



Усього за розділом I

1095



II. Оборотні активи




Запаси

1100



Поточні біологічні активи

1110



Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125



Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130



з бюджетом

1135



у тому числі з податку на прибуток

1136



Інша поточна дебіторська заборгованість

1155



Поточні фінансові інвестиції

1160



Гроші та їх еквіваленти

1165



Витрати майбутніх періодів

1170



Інші оборотні активи

1190



Усього за розділом II

1195



III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200



Баланс

1300





Пасив

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал




Зареєстрований (пайовий) капітал

1400



Капітал у дооцінках

1405



Додатковий капітал

1410



Резервний капітал

1415



Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420



Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495



II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення




Відстрочені податкові зобов’язання

1500



Довгострокові кредити банків

1510



Інші довгострокові зобов’язання

1515



Довгострокові забезпечення

1520



Цільове фінансування

1525



Усього за розділом II

1595



IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення




Короткострокові кредити банків

1600



Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями


1610



товари, роботи, послуги

1615



розрахунками з бюджетом

1620



у тому числі з податку на прибуток

1621



розрахунками зі страхування

1625



розрахунками з оплати праці

1630



Поточні забезпечення

1660



Доходи майбутніх періодів

1665



Інші поточні зобов’язання

1690



Усього за розділом IІІ

1695



ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700



Баланс

1900




Додаток 3 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності»

ПЕРЕЛІК додаткових статей фінансової звітності


Статті

Код рядка

1

2

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

Знос інвестиційної нерухомості

1017

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Виробничі запаси

1101

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

Готівка

1166

Рахунки в банках

1167

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Інші резерви

1435

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви

1530

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань


1531

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

Дохід від благодійної допомоги

2241

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

Витрачання на оплату авансів

3135

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Витрачання на надання позик

3275

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Витрачання на сплату відсотків

3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

Сплачені відсотки

3585

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові різниці

4113

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід

4116

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

1661.1302  


 Структура баланса | Описание курса | Заполнение баланса 
   

Обсудить на форуме
Записаться на курсы
Обратиться к консультанту
Пройти тест
Полный список курсов обучения
Бесплатные видеоуроки
Нужна информация!




Нажмите, чтобы рекомендовать эту страницу другим:
Рейтинг@Mail.ru