Список предметов
Отчет о прибылях и убытках. (Отчет о финансовых результатах). Форма 2
26 / 105
Развернуть структуру обучения Свернуть структуру обучения

Форма отчета о прибылях и убытках - Отчет о финансовых результатах - Форма 2


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)



01

Підприємство ____________________________________________
(найменування)

за ЄДРПОУ


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003


І. Фінансові результати


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000



Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )

Валовий:
прибуток


2090



збиток

2095

( )

( )

Інші операційні доходи

2120



Адміністративні витрати

2130

( )

( )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати

2180

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190



збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200



Інші фінансові доходи

2220



Інші доходи

2240



Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290



збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300



Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305



Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350



збиток

2355

( )

( )

II. Сукупний дохід


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400



Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405



Накопичені курсові різниці

2410



Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415



Інший сукупний дохід

2445



Інший сукупний дохід до оподаткування

2450



Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455



Інший сукупний дохід після оподаткування

2460



Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465



 III. Елементи операційних витрат


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500



Витрати на оплату праці

2505



Відрахування на соціальні заходи

2510



Амортизація

2515



Інші операційні витрати

2520



Разом

2550



 ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600



Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615



Дивіденди на одну просту акцію

2650



 Керівник

Головний бухгалтер

Порядок заполнения отчета о финансовых результатах (формы 2)

После изменения ПСБУ-1, когда ПСБУ-3 утратил силу, юридически, изложенный ниже порядок в соответствии с приказом Минфина 433 от 28.03.2013 ("Методичні рекомендації
щодо заповнення форм фінансової звітності"), имеет только рекомендательную форму. Однако, при этом, содержание отчета о финансовых результатах должно полностью соответствовать стандартам и принципам бухгалтерского учета. Поэтому стоит придерживаться изложенных ниже рекомендаций.


3.1. Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період.
3.2. У звіті про фінансові результати наводяться доходи і витрати, які відповідають критеріям, визначеним в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.
3.1. Целью составления отчета о финансовых результатах является предоставление пользователям полной, правдивой и непредвзятой информации о доходах, расходах, прибылях и убытках, а также совокупном доходе предприятия за отчетный период.
3.2. В отчете о финансовых результатах приводятся доходы и расходы, соответствующие критериям, определенным в национальных положениях (стандартах) бухгалтерского учета. 

Чистый доход от реализации продукции (строка 2000)


3.3. У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т. ч. платежі від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.
Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів, з урахуванням відповідних вирахувань.
3.3. В статье «Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)» отражается доход (выручка) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (в том числе платежи от аренды объектов инвестиционной недвижимости) за вычетом предоставленных скидок, стоимости возвращенных ранее проданных товаров, доходов, которые по договорам принадлежат комитентам (принципалам и т.п.), налогов и сборов.
Организации, основной деятельностью которых является торговля ценными бумагами, в этой статье отражают стоимость, по которой реализованы ценные бумаги, и сумму вознаграждения за выполнение других операций, связанных с размещением, покупкой и продажей ценных бумаг, с учетом соответствующих вычетов. 

Простыми словами, из сумы реализации необходимо вычесть НДС, акциз и суммы любых других косвенных налогов и сборов.

Себестоимость реализованной продукции (строка 2050)

3.5. У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) 9, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (зі змінами), Положенням (стандартом) 30. У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває розмір джек-поту, не забезпечений сплатою участі у лотереї.3.5. В статье «Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)» отражается производственная себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) и/или себестоимость реализованных товаров. Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) определяется согласно Положению (стандарту) 9, Положению (стандарту) бухгалтерского учета 16 «Расходы», утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 31 декабря 1999 года № 318, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 19 января 2000 года под № 27/4248 (с изменениями), Положению (стандарту) 30. В этой статье организации, основной деятельностью которых является торговля ценными бумагами, отражают балансовую стоимость реализованных ценных бумаг. Предприятия, осуществляющие деятельность по выпуску и проведению лотерей, в данной статье приводят отчисления на создание (формирование) за отчетный период призового фонда, а также резерва, который покрывает размер джек-пота, не обеспеченный оплатой участия в лотерее. 

Валовая прибыль (убыток) (строки 2090/2095)


3.7. Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.3.7. Валовая прибыль (убыток) рассчитывается как разность между чистым доходом от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и себестоимостью реализованной продукции (товаров, работ, услуг) с учетом сумм, приведенных в дополнительных статьях. 

Прочие операционные доходы (строка 2120)


3.10. У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо.
До цієї статті можуть наводитись додаткові статті:
«Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю», в якій відображається дохід від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю;
«Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції», в якій відображається дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.
До розрахунків приймається загальна сума інших операційних доходів.
3.10. В статье «Прочие операционные доходы» отражаются суммы прочих доходов от операционной деятельности предприятия, кроме чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг): доход от операционной аренды активов; доход от операционных курсовых разниц; возмещение ранее списанных активов; доход от роялти, процентов, полученных на остатки денежных средств на текущих счетах в банках, доход от реализации оборотных активов (кроме финансовых инвестиций), необоротных активов, предназначенных для продажи, и группы выбытия, доход от списания кредиторской задолженности, полученные штрафы, пени, неустойки и т.п.
К этой статье могут приводиться дополнительные статьи:
«Доход от изменения стоимости активов, оцениваемых по справедливой стоимости», в которой отражается доход от изменения стоимости всех активов (финансовых инструментов, инвестиционной недвижимости, биологических активов и др.), которые оцениваются по справедливой стоимости;
«Доход от первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной продукции», в которой отражается доход от первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной продукции, полученных в результате сельскохозяйственной деятельности.
В расчет принимается общая сумма других операционных доходов. 
0  


 План счетов бухгалтерского учета (Украина) | Описание курса | Счета класса 3 
   

Обсудить на форуме
Записаться на курсы
Обратиться к консультанту
Пройти тест
Полный список курсов обучения
Бесплатные видеоуроки
Нужна информация!




Нажмите, чтобы рекомендовать эту страницу другим:
Рейтинг@Mail.ru