Список предметов
Методы амортизации. Применение методов амортизации
43 / 105

Методы амортизации

Стандартом ПСБУ-7 устанавливаются следующие методы амортизации:

 26. Амортизація  основних  засобів  (крім  інших  необоротних матеріальних  активів)  нараховується   із   застосуванням   таких методів:
     1) прямолінійного,   за   яким   річна    сума    амортизації визначається   діленням  вартості,  яка  амортизується,  на  строк корисного  використання  об'єкта  основних  засобів;
     2) зменшення   залишкової   вартості,   за  яким  річна  сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок  звітного  року  або  первісної  вартості  на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації.  Річна  норма амортизації  (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного  використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;
     3) прискореного зменшення залишкової вартості,  за яким річна сума  амортизації  визначається  як  добуток  залишкової  вартості об'єкта  на  початок  звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми  амортизації,  яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;
     4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як  добуток  вартості,   яка   амортизується,   та   кумулятивного коефіцієнта.   Кумулятивний   коефіцієнт  розраховується  діленням кількості   років,   що  залишаються  до  кінця  строку  корисного використання  об'єкта  основних  засобів, на суму числа років його корисного  використання; 
     5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції  (робіт,  послуг) та  виробничої  ставки  амортизації.  Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості,  яка амортизується,  на  загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.
 26. Амортизация основных средств (кроме прочих необоротных материальных активов) начисляется с использованием таких методов:
     1) прямолинейного,   согласно которому годовая сумма амортизации определяется делением стоимости, которая амортизируется, на срок полезного использования объекта основных средств;
     2) уменьшения остаточной стоимости, согласно которому годовая сумма амортизации определяется как произведение остаточной стоимости объекта на начало отчетного года или первоначальной стоимости на дату начала начисления амортизации и годовой нормы амортизации. Годовая норма амортизации (в процентах) вычисляется как разница между единицей и результатом извлечения корня степени количества лет полезного использования объекта от результата от деления ликвидационной стоимости объекта на его первоначальную стоимость;
     3) ускоренного уменьшения остаточной стоимости, по которому годовая сумма амортизации определяется как произведение остаточной стоимости объекта на начало отчетного года или первоначальной стоимости на дату начала начисления амортизации и годовой нормы амортизации, которая вычисляется, исходя из срока полезного использования объекта и удваивается;
     4) кумулятивного, по которому годовая сумма амортизации определяется как произведение стоимости, которая амортизируется, и куммулятивного коэффициента. Кумулятивный коэффициент рассчитывается делением количества лет, которые остаются до конца срока полезного использования объекта основных средств, на сумму числа лет его полезного использования;
     5) производственного, по которому месячная сумма амортизации определяется как произведение фактического месячного объема продукции (работ, услуг) и производственной ставки амортизации. Производственная ставка амортизации вычисляется делением стоимости, которая амортизируется, на общий объем продукции (работ, услуг), который предприятие ожидает произвести (выполнить) с использованием объекта основных средств.
Підприємство може  застосовувати  норми  і методи нарахування амортизації    основних    засобів,     передбачені     податковим законодавством.Предприятие может использовать нормы и методы начисления амортизации основных средств, предусмотренные налоговым законодательством.

Выбор метода амортизации предприятием

Законодательство предоставляет предприятию право самостоятельно выбирать метод амортизации.

28. Метод  амортизації  обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання  економічних  вигод  від його використання.
     Метод амортизації об'єкта основних засобів  переглядається  у разі  зміни  очікуваного  способу  отримання економічних вигод від його  використання.  Нарахування  амортизації  за  новим   методом починається з місяця,  наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.
28. Метод амортизации выбирается предприятием самостоятельно с учетом ожидаемого способа получения экономических выгод от его использования.
Метод амортизации объекта основных средств пересматривается в случае изменения ожидаемого способа получения экономических выгод от его использования. Начисление амортизации по новому методу начинается с месяца, следующего за месяцем принятия решения про изменение метода амортизации.

Производственный метод амортизации

Если другие методы амортизации, как правило, не вызывают трудностей в понимании, то производственный метод амортизации применяется в случаях, когда идентификация затрат по отношению к конкретному носителю является важной.
Производственный метод начисления амортизации основан на предположении, что амортизация объекта основных средств напрямую связана с его использованием. Например, это может касаться специализированного оборудования, которое может быть применено только для производства конкретного изделия и имеет достаточно ограниченный ресурс.

Для того, чтобы проиллюстрировать применение производственного метода амортизации, рассмотрим следующий пример:
Для изготовления разнообразной номенклатуры изделий предприятие применяет различные пресс-формы. Для каждой детали пресс-форма изготавливается индивидуально. Поскольку стоимость изготовления является высокой, а производство той или иной партии изделий происходит нерегулярно, то применение методов амортизации, которые предусматривают начисление амортизации по принципу истечения определенного промежутка времени является бессмысленным.
Пусть у нас имеются две пресс-формы, с первоначальной стоимостью, подлежащей амортизации:

НаименованиеПервоначальная стоимостьСтойкость пресс-формы, шт
Пресс-форма А1 000 0002 000 000
Пресс-форма Б2 000 0008 000 000

Соответственно, норма амортизационных отчислений на одно изделие по изделию А составит 1 000 000 / 2 000 000 = 0,5 по изделию Б 2 000 000 / 8 000 000 = 0,25
Предположим, что в текущем отчетном периоде было произведено 5 000 шт изделия А и 100 000 шт изделия Б.
Тогда необходимо начислить амортизацию по пресс-форме А  5 000 * 0,5 = 2 500, по пресс-форме Б 100 000 * 0,25 = 25 000.

Данный пример начисления амортизации через производственный метод позволяет показать, что идентификация себестоимости каждого из изделий в данном случае является максимально точной. Если производственная программа постоянно изменяется, а износ объекта напрямую зависит от его использования, применение данного метода является предпочтительным.
0  


 Учет основных средств (часть 4). Переоценка и амортизация | Описание курса | Учет основных средств (часть 6)