Список предметов
Налог на прибыль
104 / 105

Налоговый учет амортизации основных средств (основных фондов) в Украине

Примечание: Прошу обратить внимание, что Закон Украины "Про оподаткування прибутку підприємств" (№ 334/94-ВР) постоянно изменяется. В связи с этим, обязательно, уточняйте актуальное состояние Закона. Данная статья описывает состояние на 25.10.2009. С 1.10.2009 относительно амортизации изменится порядок для космической техники.

Прежде всего, определение налоговой амортизации, указанное в Законе, позволяет сделать вывод о том, что налоговая и бухгалтерская амортизация - это разные понятия. Поэтому, будьте внимательны. Налоговый учет амортизации основных фондов отличается от бухгалтерского. Впрочем, Вы можете принять в учетной политике предприятия ведение бухгалтерского учета амортизации основных фондов по методу, указанному в Законе 334/94-ВР.

Итак, расходы на приобретение и улучшение основных фондов в налоговом учете осуществляются через амортизацию.

8.1.2. Амортизації підлягають витрати на:
     придбання основних  фондів  та  нематеріальних  активів   для власного  виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної  худоби   та   придбання,   закладення   і   вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;
     самостійне виготовлення   основних   фондів    для    власних
виробничих  потреб, включаючи  витрати на виплату заробітної плати працівникам,  які були  зайняті  на  виготовленні  таких  основних фондів;
     проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів; 
      капітальні  поліпшення  землі, не пов'язані з будівництвом, а саме:  іригація,  осушення,  збагачення та інші подібні капітальні поліпшення  землі.

8.1.2. Амортизации подлежат расходы на:
     приобретение основных фондов и нематериальных активов для собственного производственного использования, включая затраты на приобретение племенного скота и приобретение, закладку и выращивание многолетних насаждений до начала плодонесения;
     самостоятельное изготовление основных фондов для собственных производственных нужд, включая расходы на заработную плату работникам, которые были задействованы на изготовлении таких основных фондов;
     проведение всех видов ремонта, реконструкции, модернізации и других видов улучшения основных фондов; 
     капитальные  улучшения земли, не связанные со строительством, а именно:  ирригация, осушение, удобрение и другие подобные капитальные улучшения земли

8.1.3. Не  підлягають  амортизації та повністю відносяться до складу валових витрат звітного періоду  витрати  платника  податку на:
     придбання і відгодівлю продуктивної худоби;
     вирощування багаторічних плодоносних насаджень;
     придбання  основних фондів або нематеріальних активів з метою
їх   подальшого   продажу  іншим  особам  чи  їх  використання  як
комплектуючих (складових    частин)    інших    основних   фондів,
призначених  для  подальшого  продажу  іншим   особам;
     утримання основних фондів, що знаходяться на консервації. 

8.1.3. Не  подлежат  амортизации и полностью относятся в состав валовых расходов отчетного периода расходы плательщика налога на:
     приобретение и откорм продуктивного скота;
     выращивание многолетних плодоносных насаждений;
     приобретение основных фондов или нематериальных активов с целью их дальнейшей продажи другим лицам или их использование как комплектующих (составных частей) других основных фондов, предназначенных для дальнейшей продажи другим лицам
     содержание основных фондов, находящися на консервации. 

8.1.4. Не підлягають амортизації та  провадяться  за  рахунок
відповідних джерел фінансування:
     витрати бюджетів   на   будівництво   та   утримання   споруд благоустрою й жилих будинків,  придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів;
     витрати бюджетів  на  будівництво  та утримання автомобільних доріг загального користування;
     витрати на  придбання  та  збереження Національного архівного фонду України,  а також  бібліотечного  фонду,  що  формується  та утримується за рахунок бюджетів, бібліотечних і архівних фондів;
     витрати  на придбання,  ремонт,  реконструкцію,  модернізацію
або інші поліпшення невиробничих фондів.  
8.1.4. Не подлежат амортизации и осуществляются за счет соответствующих источников финансирования:
     расходы бюджетов на строительство и содержание сооружений благоустройства и жилых домов, приобретение и хранение библиотечных и архивных фондов;
     расходы бюджетов на строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования;
     расходы на приобретение и хранение Национального архивного фонда Украины,  а также библиотечного  фонда, который формируется и содержится за счет бюджетов, библиотечных и архивных фондов; 
     расходы на приобретение,  ремонт,  реконструкцию,  модернизацию или иные улучшения непроизводственных фондов.   
     Під терміном "невиробничі  фонди"  слід  розуміти  капітальні активи,   які   не  використовуються  у  господарській  діяльності платника податку.  До  таких  невиробничих  фондів  відносяться: 
     капітальні активи  (або  їх   структурні   компоненти),   які підпадають  під  визначення  групи  1  основних  фондів  згідно із підпунктом  8.2.2  цієї  статті,  включаючи  орендовані;   
     капітальні  активи, які підпадають під визначення груп 2, 3 і 4  основних  фондів  згідно із підпунктом 8.2.2 цієї статті, які є невід'ємною   частиною,   розміщені   або   використовуються   для забезпечення  діяльності  невиробничих  фондів,  що підпадають під визначення групи 1 основних фондів або вилучені  з  місця  ведення господарської діяльності платника податку та передані у безоплатне користування особам, які не є платниками цього податку. 
Под термином "непроизводственные фонды" подразумеваются капитальные активы, которые не используются в хозяйственной деятельности платещика налога. К таким непроизводственным фондам относятся: 
     капитальные активы  (или их   структурные   компоненты), которые попадают под определение группы 1 основных фондов, согласно подпункту  8.2.2 этой статьи, включая арендованные; 
     капитальные  активы, которые попадают под определение групп 2, 3 и 4  основных  фондов  согласно подпункту 8.2.2 этой статьи, которые являются неотъемлемой частью, размещены или используются для обеспечения деятельности непроизводственных фондов,  которые попадают под определение группы 1 основных фондов или изъяты с места ведения хозяйственной деятельности плательщика налога и переданы в безоплатное пользование лицам, которые не являются плательщиками этого налога.
Порядок бухгалтерського обліку вартості  невиробничих  фондів установлюється     Міністерством     фінансів    України.    Такий бухгалтерський облік ведеться окремо від податкового обліку та  не впливає  на  податкові  зобов'язання  платника  податку.  
     До валових   доходів   платника   податку   у   разі  продажу невиробничих фондів включаються доходи,  отримані (нараховані) від продажу,  а  до  валових  витрат  -  сума  витрат,  пов'язаних  із
придбанням  (виготовленням)   таких   невиробничих   фондів   (без
врахування зносу) та їх поліпшенням. 
Порядок бухгалтерского учета стоимости непроизводственных фондов устанавливается  Министерством   финансов  Украины. Такой бухгалтерский учет ведется отдельно от налогового и не влияет на налоговые обязательства плательщика налога. 
     К валовым доходам плательщика налога в случае продажи непроизводственных фондов включаются доходы, полученные (начисленные) от продажи, а валовым расходам - сумма расходов, связанных с приобретением (изготовлением) таких непроизводственных фондов (без учета износа) и их улучшением.

Итак, право начислить налоговую амортизацию на объекты основных фондов возникает у плательщика налого только в том случае, если он сумеет доказать использование данных основных фондов в своей хозяйственной деятельности (то есть деятельности с целью получения прибыли).

Обратите внимание на то, что если ваши работники участвовали в реконструкции, модернизации и других улучшениях основных фондов, затраты на которые будут относится на расходы через амортизацию, ни в коем случае нельзя отнести их заработную плату в валовые расходы (!).

Нормы амортизации зависят от того, к какой группе относятся основные фонды.

8.2. Визначення основних фондів та їх груп

     8.2.1. Під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності,  що  призначаються  платником податку для використання у господарській  діяльності  платника податку протягом періоду, який перевищує  365  календарних  днів  з  дати введення в експлуатацію таких  матеріальних  цінностей,  та  вартість  яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.
     Витрати   на   придбання  будь-яких  матеріальних  цінностей, вартість  яких  не  перевищує  1000  гривень,  що  призначені  для використання  у   господарській   діяльності   платника   податку, включаються до складу валових витрат платника податку в загальному порядку та враховуються для цілей застосування пункту 5.9 статті 5 цього Закону.

8.2. Определение основных фондов и их групп 

     8.2.1. Під термином "основные фонды" подразумеваются материальные ценности, которые предназначены плательщиком налога для использования в хозяйственной деятельности плательщика налога на протяжении периода, который превышает  365  календарных  дней с даты введения в эксплуатацию таких материальных ценностей и стоимость которых превышает 1000 гривен и постепенно уменьшается в связи с физическим или моральным износом.
     Расходы на приобретение каких-либо материальных ценностей, стоимость которых не превышает 1000 гривен, которые предназначены для использования в хозяйственной деятельности плательщика налога, включаются в состав валовых расходов плательщика налога в общем порядке и используется для целей использования пункта 5.9 статьи 5 этого Закона.

8.2.2. Основні фонди підлягають розподілу за такими групами:
     група 1 -  будівлі,  споруди,  їх  структурні  компоненти  та передавальні  пристрої,  в  тому  числі жилі будинки та їх частини (квартири  і місця загального користування), вартість капітального поліпшення  землі;   
     група 2  - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього;  меблі;  побутові електронні,  оптичні, електромеханічні прилади  та  інструменти,  інше  конторське  (офісне)  обладнання, устаткування  та  приладдя  до них; 
     група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2  і  4;   
     група  4  -  електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного  оброблення  інформації,  пов'язані  з  ними  засоби
зчитування   або  друку  інформації,  інші  інформаційні  системи, комп'ютерні  програми,  телефони  (у  тому   числі   стільникові), мікрофони  і  рації,  вартість  яких перевищує вартість малоцінних
товарів   (предметів). 
 8.2.2. Основные фонды подлежат делению на такие группы:
     группа 1 -  Здания, сооружения, их структурные компоненты и передающие устройства, в том числе жилые дома и их части (квартиры и места общего пользования), стоимость капитального улучшения земли; 
     группа 2  - автомобильный транспорт и узлы (запасные части) к нему;  мебель; бытовые электронные, оптические, электромеханические устройства и инструменты, прочее конторское (офисное) оборудование, приспособления к нему; 
     группа 3 - все прочие основные фонды, не включенные в группы 1, 2  і  4; 
     группа 4  -  электронно-вычислительные машины, иные машины для автоматической обработки информации, связанные с ними устройства считывания или печати информации, другие информационные системы, компьютерные программы, телефоны (в том числе сотовые), микрофоны и рации, стоимость которых превышает стоимость малоценных товаров (предметов).
Термін   "комп'ютерна   програма"   розуміється  у  значенні,
наведеному у законодавстві з питань охорони авторських та суміжних
прав.
 Термин   "компьютерная   программа" понимается в значении, приведенном в законодательстве по вопросам охраны авторских и смежных прав.

Нормы налоговой амортизации для основных фондов установлены законодательно.

 8.6.1.   Норми  амортизації  встановлюються  у  відсотках  до
балансової вартості кожної  з  груп  основних  фондів  на початок  звітного  (податкового)  періоду в такому розмірі (в розрахунку на податковий квартал):

     група 1 - 2 відсотки;

     група 2 - 10 відсотків;

     група 3 - 6 відсотків;

     група 4 - 15 відсотків.

     Платник податку може прийняти рішення про застосування  інших норм   амортизації,   що   не  перевищують  норм,  визначених  цим підпунктом.

     Зазначене рішення:

     приймається платником податку до початку звітного податкового року та не може бути змінене протягом такого року;

     доводиться до  відома  податкового  органу  разом із поданням декларації за перший квартал такого звітного податкового року.

     Для платників  податку,  визнаних  монополістами  згідно   із законом,   сума   амортизаційних  відрахувань  не  є  обов'язковою складовою тарифів, інших видів цін на їх послуги.

 8.6.1.   Нормы амортизации устанавливаются в процентах к балансовой стоиомости каждой из групп основных фондов на начало отчетного (налогового) периода в таком размере (из расчета на налоговый квартал):

     группа 1 - 2 процента;

     группа 2 - 10 процентов;

     группа 3 - 6 процентов;

     группа 4 - 15 процентов.

     плательщик налога может принять решение про использование иных норм амортизации, которые не превышают норм, определенных этим подпунктом.

     Указанное решение:

     принимается плательщиком налога до начала отчетного налогового года и не может быть изменено на протяжении такого года;

     доводится до ведома налогового органа одновременно с подачей декларации за первый квартал такого отчетного налогового года.

     Для плательщиков налога, признанными монополистами согласно закону, сумма амортизационных отчислений не является обязательной составляющей тарифов, иных видов цен на их услуги.

0  


 Старое налоговое законодательство | Описание курса | "Старое" налоговое законодательство