Список предметов
Заполнение баланса
23 / 105

Как заполнить баланс. Порядок заполнения формы баланса

Порядок заполнения и содержание статей баланса в 2013 года уже не регламентируется ПСБУ-2, который утратил силу. Вместо этого следует пользоваться методическими рекомендациями МинФина.

ІІ. Зміст статей балансу

2.1. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

2.2. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

2.3. Актив відображається в балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

2.4. Витрати на придбання та створення активу, який не може бути відображений в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду.

2.5. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

2.6. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

2.7. У статті «Нематеріальні активи» відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 750/4043 (зі змінами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

2.8. У статті «Незавершені капітальні інвестиції» відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).

2.9. У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (зі змінами), а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

2.10. У статті «Інвестиційна нерухомість» відображається вартість об'єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 року № 779, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за № 823/14090 (зі змінами). У цій статті наводиться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, визначена на дату балансу. У разі якщо відповідно до зазначеного положення (стандарту) бухгалтерського обліку інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю, у цій статті наводиться її залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу, при цьому у додаткових статтях окремо наводяться первісна вартість інвестиційної нерухомості та сума зносу (у дужках).

2.11. У статті «Довгострокові біологічні активи» відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2005 року за № 1456/11736 (зі змінами) (далі - Положення (стандарт) 30). У цій статті наводиться справедлива вартість довгострокових біологічних активів. У разі якщо відповідно до Положення (стандарту) 30 довгострокові біологічні активи обліковуються за первісною вартістю, у цій статті наводиться їх залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу, при цьому у додаткових статтях окремо наводяться їх первісна вартість та сума накопиченої амортизації (у дужках).

2.12. У статті «Довгострокові фінансові інвестиції» відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку обліковуються методом участі в капіталі.

2.13. У статті «Довгострокова дебіторська заборгованість» відображається заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

2.14. У статті «Відстрочені податкові активи» відображаєтся сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року № 353, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за № 47/5238 (зі змінами) (далі - Положення (стандарт) 17).

2.15. У додатковій статті «Гудвіл» відображається сума перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 1999 року № 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 року за № 499/3792 (зі змінами). Інформація щодо вартості гудвілу включається до підсумку балансу.

2.16. У додатковій статті «Відстрочені аквізиційні витрати» страховиками відображається сума аквізиційних витрат страховика, що мали місце протягом поточного та/або попередніх звітних періодів, але які належать до наступних звітних періодів та визнаються у витратах одночасно з визнанням відповідної заробленої премії протягом строку дії страхового договору (контракту). Сума відстрочених аквізиційних витрат включається до підсумку балансу.

2.17. У додатковій статті «Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах» страховиками відображаються кошти у централізованих страхових резервних фондах, зокрема, які перебувають в управлінні Моторно-транспортного страхового бюро України, але які належать страховикам. Інформація про залишки коштів у централізованих страхових резервних фондах включається до підсумку балансу.

2.18. У статті «Інші необоротні активи» наводиться вартість необоротних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю, або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Необоротні активи».

2.19. У статті «Запаси» відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 (зі змінами) (далі - Положення (стандарт) 9), зокрема, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

У разі відповідності ознакам суттєвості може бути окремо наведена у додаткових статтях інформація про вартість виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та товарів. До підсумку балансу включається загальна вартість запасів, інформація про вартість окремих складових запасів наводиться у додаткових статтях в межах загальної суми.

2.20. У додатковій статті «Виробничі запаси» відображається вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

2.21. У додатковій статті «Незавершене виробництво» відображаються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

2.22. У додатковій статті «Готова продукція» відображаються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, відображаються у складі незавершеного виробництва.

2.23. У додатковій статті «Товари» відображається без суми торгових націнок вартість залишків товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу.

2.24. У статті «Поточні біологічні активи» відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться згідно з Положенням (стандартом) 30.

2.25. У додатковій статті «Депозити перестрахування» страховиками наводиться сума за угодами перестрахування, які характеризуються передачею незначного страхового ризику або відсутністю передачі страхового ризику і використовуються переважно як засіб оптимізації грошових потоків у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Сума за угодами перестрахування включається до підсумку балансу.

2.26. У додатковій статті «Векселі одержані» відображається заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

2.27. У статті «Дебіторська заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги» відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто).

2.28. У статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам, а також сума авансового внеску з податку на прибуток у випадках передбачених законодавством.

2.29. У статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» відображається дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету. Окремо наводиться дебіторська заборгованість з податку на прибуток.

2.30. У додатковій статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів» відображається сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо. Інформація щодо суми зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

2.31. У додатковій статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків» відображається заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо. Інформація щодо вказаної заборгованості включається до підсумку балансу.

2.32. У статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» відображається заборгованість дебіторів, яка не відображена в окремих статтях щодо розкриття інформації про дебіторську заборгованість або яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

2.33. Показники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю, яка визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року № 237, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018 (зі змінами) (далі - Положення (стандарт) 10).

2.34. У статті «Поточні фінансові інвестиції» відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів), а також сума довгострокових фінансових інвестицій, які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

2.35. У статті «Гроші та їх еквіваленти» відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти в національній або іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи.

У разі відповідності ознакам суттєвості, окремо може бути наведена у додаткових статтях інформація про готівку та гроші на рахунках в банку. До підсумку балансу включається загальна сума грошей та їх еквівалентів, інформація про готівку і гроші на рахунках в банку наводиться у додаткових статтях в межах загальної суми.

2.36. У статті «Витрати майбутніх періодів» відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

2.37. У додатковій статті «Частка перестраховика у страхових резервах» страховики наводять визначену та оцінену суму частки перестраховиків у страхових резервах кожного виду відповідно до вимог чинного законодавства. До підсумку балансу включається загальна сума частки перестрахувальника у страхових резервах.

2.38. У статті «Інші оборотні активи» відображаються суми оборотних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Оборотні активи».

2.39. У розділі III «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 листопада 2003 року № 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2003 року за № 1054/8375 (зі змінами) (далі - Положення (стандарт) 27).

2.40. У статті «Зареєстрований капітал» наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства.

2.41. У статті «Капітал у дооцінках» наводиться сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів.

2.42. У статті «Додатковий капітал» відображається емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та інші складові додаткового капіталу.

У разі якщо інформація про розмір емісійного доходу та накопичених курсових різниць відповідає ознакам суттєвості, вона розкривається у додаткових статтях «Емісійний дохід» та «Накопичені курсові різниці». До підсумку балансу включається загальна сума додаткового капіталу.

2.43. У статті «Резервний капітал» наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

2.44. У статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

2.45. У статті «Неоплачений капітал» відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

2.46. У статті «Вилучений капітал» господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

2.47. У додатковій статті «Інші резерви» страховиками наводяться інші компоненти власного капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу. Сума інших резервів включається до підсумку балансу.

2.48. У статті «Відстрочені податкові зобов'язання» наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах, яка визначається відповідно до Положення (стандарту) 17.

2.49. У додатковій статті «Пенсійні зобов'язання» наводиться сума довгострокових зобов'язань, пов'язаних з виплатами по закінченні трудової діяльності. Сума пенсійних зобов'язань включається до підсумку балансу.

2.50. У статті «Довгострокові кредити банків» наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням.

2.51. У статті «Інші довгострокові зобов'язання» наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в яких розкривається інформація про довгострокові зобов'язання, зокрема зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

2.52. У статті «Довгострокові забезпечення» відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. У разі якщо сума довгострокових виплат персоналу може бути визнана суттєвою, така інформація наводиться у додатковій статті «Довгострокові забезпечення витрат персоналу». До підсумку балансу включається загальна сума довгострокових забезпечень.

2.53. У статті «Цільове фінансування» наводиться сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та з інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств.

2.54. У додатковій статті «Благодійна допомога» наводиться залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Інформація щодо суми благодійної допомоги наводиться у додатковій статті в межах суми цільового фінансування. До підсумку балансу включається загальна сума цільового фінансування.

2.55. У додатковій статті «Страхові резерви» страховики наводять суму резерву незароблених премій, резерву збитків або резерву належних виплат, резерву довгострокових зобов'язань та інших страхових резервів. До підсумку балансу включається загальна сума страхових резервів.

2.56. У додатковій статті «Інвестиційні контракти» страховики наводять суму за контрактами, які створюють фінансові активи чи фінансові зобов'язання і мають юридичну форму договору страхування, але які не передбачають передачу страховику значного страхового ризику, отже, не відповідають визначенню страхового контракту. Сума за інвестиційними контрактами включається до підсумку балансу.

2.57. У додатковій статті «Призовий фонд» підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення. Сума призового фонду включається до підсумку балансу.

2.58. У додатковій статті «Резерв на виплату джек-поту» підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї. Інформація щодо зазначеної суми включається до підсумку балансу.

2.59. У статті «Короткострокові кредити банків» відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами.

2.60. У додатковій статті «Векселі видані» відображається сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

2.61. У статті «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» відображається сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

2.62. У статті «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо вона наводиться в окремій статті).

2.63. У статті «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» відображається заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства). У цій статті окремо наводиться поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток.

2.64. У статті «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування» відображається сума заборгованості за відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

2.65. У статті «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

2.66. У додатковій статті «Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами» відображається сума авансів, одержаних від інших осіб. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

2.67. У додатковій статті «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками» відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і капіталу. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

2.68. У додатковій статті «Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

2.69. У додатковій статті «Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю» страховики відображають суму кредиторської заборгованості за страховими виплатами, страховими преміями, отриманими авансами, суму кредиторської заборгованості перед страховими агентами, брокерами та посередниками і премій до сплати перестраховикам, іншу кредиторську заборгованість за страховою діяльністю. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

2.70. У статті «Поточні забезпечення» наводиться сума забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено.

2.71. У статті «Доходи майбутніх періодів» відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

2.72. У додатковій статті «Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків» страховики наводять неамортизований залишок комісійних винагород, отримуваних від перестраховиків, які були віднесені на майбутні періоди для їх відповідності преміям, переданим у перестрахування. Інформація щодо відстрочених комісійних доходів від перестраховиків включається до підсумку балансу.

2.73. У статті «Інші поточні зобов'язання» наводяться суми зобов'язань, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов'язання і забезпечення».

2.74. У розділі IV «Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» відображаються зобов'язання, що визначаються відповідно до Положення (стандарту) 27.

2.75. У додатковому розділі V «Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду» недержавні пенсійні фонди наводять різницю між вартістю активів пенсійного фонду на звітну дату та сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на звітну дату. Інформація щодо зазначеної вартості активів включається до підсумку балансу.

II. Содержание статей баланса


2.1. Целью составления баланса является предоставление пользователям полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом положении предприятия на отчетную дату.

2.2. В балансе отражаются активы, обязательства и собственный капитал предприятия. Итог активов баланса должен быть равен сумме обязательств и собственного капитала.

2.3. Актив отражается в балансе при условии, что его оценка может быть достоверно определена и ожидается получение в будущем экономических выгод, связанных с его использованием.

2.4. Расходы на приобретение и создание актива, который не может быть отражен в балансе, включаются в состав расходов отчетного периода.

2.5. Обязательство отражается в балансе, если его оценка может быть достоверно определена и существует вероятность уменьшения экономических выгод в будущем в результате его погашения.

2.6. Собственный капитал отражается в балансе одновременно с отражением активов или обязательств, которые приводят к его изменению.

2.7. В статье «Нематериальные активы» отражается стоимость объектов, которые отнесены к составу нематериальных активов согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета 8 «Нематериальные активы», утвержденному приказом Минис¬терства финансов Украины от 18 октября 1999 года № 242, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 2 ноября 1999 года под № 750/4043 (с изменениями). В этой статье приводятся отдельно первоначальная и остаточная стоимость нематериальных активов, а также начисленная в установленном порядке сумма накопленной амортизации.

В итог баланса включается остаточная стоимость, определяемая как разность между первоначальной стоимостью и суммой накопленной амортизации, которая приводится в скобках.

2.8. В статье «Незавершенные капитальные инвестиции» отражается стоимость незавершенных на дату баланса капитальных инвестиций в необоротные активы на строительство, реконструкцию, модернизацию (другие улучшения, увеличивающие первоначальную (переоцененную) стоимость необоротных активов), изготовление, создание, выращивание, приобретение объектов основных средств, нематериальных активов, долгосрочных биологических активов (в том числе необоротных материальных активов, предназначенных для замены действую¬щих, и оборудования для монтажа).

2.9. В статье «Основные средства» приводится стоимость собственных и полученных на условиях финансового лизинга объектов и арендованных целостных имущественных комплексов, отнесенных к составу основных средств согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета 7 «Основные средства», утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 27 апреля 2000 года № 92, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украи¬ны 18 мая 2000 года под № 288/4509 (с изменениями), а также стоимость основных средств, полученных в доверительное управление или на праве хозяйственного ведения либо праве оперативного управления. В этой статье также приводится стоимость прочих необоротных материальных активов.

В данной статье приводятся отдельно первоначальная (переоцененная) стоимость, сумма износа основных средств (в скобках) и их остаточная стои¬мость. В итог баланса включается остаточная стои¬мость, определяемая как разность между первоначальной (переоцененной) стоимостью основных средств и суммой их износа на дату баланса.

2.10. В статье «Инвестиционная недвижимость» отражается стоимость объектов, отнесенных к инвестиционной недвижимости согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета 32 «Инвестиционная недвижимость», утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 2 июля 2007 года № 779, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 16 июля 2007 года под № 823/14090 (с изменениями). В этой статье приводится справедливая стоимость инвестиционной недвижимости, определенная на дату баланса. В случае если в соответствии с указанным положением (стандартом) бухгалтерского учета инвестиционная недвижимость учитывается по первоначальной стоимости, в этой статье приводится ее остаточная стоимость, включаемая в итог баланса, при этом в дополнительных статьях отдельно приводятся первоначальная стои¬мость инвестиционной недвижимости и сумма износа (в скобках).

2.11. В статье «Долгосрочные биологические активы» отражается стоимость долгосрочных биологических активов, учет которых ведется согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета 30 «Биологические активы», утвержденному приказом Минис¬терства финансов Украины от 18 ноября 2005 года № 790, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 5 декабря 2005 года под № 1456/11736 (с изменениями) (далее — Положение (стандарт) 30). В этой статье приводится справедливая стоимость долгосрочных биологических активов. В случае если в соответствии с Положением (стандартом) 30 долгосрочные биологические активы учитываются по первоначальной стоимости, в этой статье приводится их остаточная стоимость, включаемая в итог баланса, при этом в дополнительных статьях отдельно приводятся их первоначальная стоимость и сумма накопленной амортизации (в скобках).

2.12. В статье «Долгосрочные финансовые инвес¬тиции» отражаются финансовые инвестиции на период более одного года, а также все инвестиции, которые не могут быть свободно реализованы в любой момент. В этой статье выделяются финансовые инвестиции, которые согласно соответствующим нацио¬нальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета учитываются методом участия в капитале.
2.13. В статье «Долгосрочная дебиторская задолженность» отражается задолженность физических и юридических лиц, которая не возникает в ходе нормального операционного цикла и будет погашена после двенадцати месяцев с даты баланса.

2.14. В статье «Отсроченные налоговые активы» отражается сумма налога на прибыль, подлежащего возмещению в последующих периодах, определяемая в соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 17 «Налог на прибыль», утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 28 декабря 2000 года № 353, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 20 января 2001 года под № 47/5238 (с изменениями) (далее — Положение (стандарт) 17).

2.15. В дополнительной статье «Гудвилл» отражается сумма превышения стоимости приобретения над долей покупателя в справедливой стоимости приобретенных идентифицированных активов, обязательств и непредвиденных обязательств на дату приобретения, определяемая в соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 19 «Объединение предприятий», утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 7 июля 1999 года № 163, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23 июля 1999 года под № 499/3792 (с изменениями). Информация о стоимости гудвилла включается в итог баланса.

2.16. В дополнительной статье «Отсроченные аквизиционные расходы» страховщиками отражается сумма аквизиционных расходов страховщика, которые имели место в течение текущего и/или предыдущих отчетных периодов, но которые относятся к следующим отчетным периодам и признаются в расходах одновременно с признанием соответствую¬щей заработанной премии в течение срока действия страхового договора (контракта). Сумма отсроченных аквизиционных расходов включается в итог баланса.

2.17. В дополнительной статье «Остаток средств в централизованных страховых резервных фондах» страховщиками отражаются средства в централизованных страховых резервных фондах, в частности, находящиеся в управлении Моторного транспортного страхового бюро Украины, но принадлежащие страховщикам. Информация об остатках средств в централизованных страховых резервных фондах включается в итог баланса.

2.18. В статье «Прочие необоротные активы» приводится стоимость необоротных активов, для отражения которых по признакам существенности нельзя было выделить отдельную статью или которые не могут быть включены в вышеприведенные статьи раздела «Необоротные активы».

2.19. В статье «Запасы» отражается общая стои¬мость активов, которые признаются запасами согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета 9 «Запасы», утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 20 октября 1999 года № 246, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 2 ноября 1999 года под № 751/4044 (с изменениями) (далее — Положение (стандарт) 9), в част¬ности, предназначены для дальнейшей продажи в условиях обычной хозяйственной деятельности; находятся в процессе производства в целях дальнейшей продажи продукта производства; предназначены для потребления при производстве продукции, выполнении работ и предоставлении услуг, а также управлении предприятием.

При соответствии признакам существенности может быть отдельно приведена в дополнительных статьях информация о стоимости производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции и товаров. В итог баланса включается общая стоимость запасов, информация о стоимости отдельных составляющих запасов приводится в дополнительных статьях в пределах общей суммы.

2.20. В дополнительной статье «Производственные запасы» отражается стоимость запасов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных частей, тары, строительных материалов и других материалов, предназначенных для потребления в ходе нормального операционного цикла.

2.21. В дополнительной статье «Незавершенное производство» отражаются затраты на незавершенное производство и незавершенные работы (услуги), а также стоимость полуфабрикатов собственного производства и валовая задолженность заказчиков по строительным контрактам.

2.22. В дополнительной статье «Готовая продукция» отражаются запасы изделий на складе, обработка которых завершена и которые прошли испытание, приемку, укомплектованы согласно условиям договоров с заказчиками и соответствуют техническим условиям и стандартам. Продукция, не соответствующая приведенным требованиям (кроме брака), и работы, не принятые заказчиком, отражаются в составе незавершенного производства.

2.23. В дополнительной статье «Товары» отражается без суммы торговых наценок стоимость остатков товаров, приобретенных предприятиями для дальнейшей продажи.

2.24. В статье «Текущие биологические активы» отражается стоимость текущих биологических активов животноводства (взрослые животные на откорме и в нагуле, птица, звери, кролики, взрослые животные, выбракованные из основного стада для реализации, молодняк животных на выращивании и откорме) в оценке по справедливой или первоначальной стоимости, а также растениеводства (зерновые, технические, овощные и другие культуры) в оценке по справедливой стоимости, учет которых ведется согласно Положению (стандарту) 30.

2.25. В дополнительной статье «Депозиты перестрахования» страховщиками приводится сумма по соглашениям перестрахования, которые характеризуются передачей незначительного страхового риска или отсутствием передачи страхового риска и используются преимущественно в качестве средства оптимизации денежных потоков в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Сумма по соглашениям перестрахования включается в итог баланса.

2.26. В дополнительной статье «Векселя полученные» отражается задолженность покупателей, заказчиков и других дебиторов за отгруженную продукцию (товары), другие активы, выполненные работы и предоставленные услуги, которая обеспечена векселями. Информация об указанной задолженности включается в итог баланса.

2.27. В статье «Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги» отражается задолженность покупателей или заказчиков за предоставленные им продукцию, товары, работы или услуги (кроме задолженности, обеспеченной векселем, если такая информация приводится в отдельной статье), скорректированная на резерв сомнительных долгов (нетто).

2.28. В статье «Дебиторская задолженность по расчетам по выданным авансам» отражается сумма авансов, предоставленных другим предприятиям, а также сумма авансового взноса по налогу на прибыль в случаях, предусмотренных законодательством.

2.29. В статье «Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом» отражается дебиторская задолженность финансовых и налоговых органов, а также переплата по налогам, сборам и другим платежам в бюджет. Отдельно приводится дебиторская задолженность по налогу на прибыль.

2.30. В дополнительной статье «Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам» отражается сумма начисленных дивидендов, процентов, роялти и т.п. Информация о сумме указанной задолженности включается в итог баланса.

2.31. В дополнительной статье «Дебиторская задолженность по расчетам по внутренним расчетам» отражается задолженность связанных сторон и дебиторская задолженность по внутренним расчетам, в частности между участниками группы и т.п. Информация об указанной задолженности включается в итог баланса.

2.32. В статье «Прочая текущая дебиторская задолженность» отражается задолженность дебиторов, которая не отражена в отдельных статьях по раскрытию информации о дебиторской задолженности или которая не может быть включена в другие статьи дебиторской задолженности и которая отражается в составе оборотных активов.

2.33. Показатели дебиторской задолженности приводятся в балансе по стоимости, определяемой согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета 10 «Дебиторская задолженность», утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 8 октября 1999 года № 237, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25 октября
1999 года под № 725/4018 (с изменениями) (далее — Положение (стандарт) 10).

2.34. В статье «Текущие финансовые инвестиции» отражаются финансовые инвестиции на срок, не превышающий одного года, которые могут быть свободно реализованы в любой момент (кроме инвестиций, являющихся эквивалентами денежных средств), а также сумма долгосрочных финансовых инвестиций, подлежащих погашению в течение двенадцати месяцев с даты баланса.

2.35. В статье «Деньги и их эквиваленты» отражаются наличность в кассе предприятия, деньги на текущих и других счетах в банках, которые могут быть свободно использованы для текущих операций, а также денежные средства в пути, электронные деньги, эквиваленты денег. В этой статье приводятся денежные средства в национальной или иностранной валюте. Денежные средства, которые нельзя использовать для операций в течение одного года, начиная с даты баланса или в течение операционного цикла вследствие ограничений, исключаются из состава оборотных активов и отражаются как необоротные активы.

При соответствии признакам существенности отдельно может быть приведена в дополнительных статьях информация о наличности и деньгах на счетах в банке. В итог баланса включается общая сумма денег и их эквивалентов, информация о наличности и деньгах на счетах в банке приводится в дополнительных статьях в пределах общей суммы.

2.36. В статье «Расходы будущих периодов» отражаются расходы, которые имели место в течение текущего или предыдущих отчетных периодов, но относятся к следующим отчетным периодам.

2.37. В дополнительной статье «Доля перестраховщика в страховых резервах» страховщики приводят определенную и оцененную сумму доли перестраховщиков в страховых резервах каждого вида в соответствии с требованиями действующего законодательства. В итог баланса включается общая сумма доли перестрахователя в страховых резервах.

2.38. В статье «Прочие оборотные активы» отражаются суммы оборотных активов, для отражения которых по признакам существенности нельзя было выделить отдельную статью или которые не могут быть включены в вышеприведенные статьи раздела «Оборотные активы».

2.39. В разделе III «Необоротные активы, предназначенные для продажи, и группы выбытия» отражается стоимость необоротных активов и групп выбытия, предназначенных для продажи, определяе¬мая в соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 27 «Необоротные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 7 ноября 2003 года № 617, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17 ноября 2003 года под № 1054/8375 (с изменениями) (далее — Положение (стандарт) 27).

2.40. В статье «Зарегистрированный капитал» приводится зафиксированная в учредительных документах сумма уставного капитала, другого зарегистрированного капитала, а также паевой капитал в сумме, формируемой в соответствии с законодательством.

2.41. В статье «Капитал в дооценках» приводится сумма дооценки необоротных активов и финансовых инструментов.

2.42. В статье «Дополнительный капитал» отражаются эмиссионный доход (сумма, на которую стои¬мость продажи акций собственной эмиссии превышает их номинальную стоимость), стоимость бесплатно полученных необоротных активов, сумма капитала, который вложен учредителями сверх уставного капитала, накопленные курсовые разницы, которые в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета отражаются в составе собственного капитала, и другие составляющие дополнительного капитала.

В случае если информация о размере эмиссионного дохода и накопленных курсовых разниц соответствует признакам существенности, она раскрывается в дополнительных статьях «Эмиссионный доход» и «Накопленные курсовые разницы». В итог баланса включается общая сумма дополнительного капитала.

2.43. В статье «Резервный капитал» приводится сумма резервов, созданных в соответствии с действующим законодательством или учредительными документами за счет нераспределенной прибыли предприятия.

2.44. В статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражается либо сумма нераспределенной прибыли, либо сумма непокрытого убытка. Сумма непокрытого убытка приводится в скобках и вычитается при определении итога собственного капитала.

2.45. В статье «Неоплаченный капитал» отражается сумма задолженности собственников (участ¬ников) по взносам в уставный капитал. Эта сумма приводится в скобках и вычитается при определении итога собственного капитала.

2.46. В статье «Изъятый капитал» хозяйственные общества отражают фактическую себестоимость акций собственной эмиссии или долей, выкупленных обществом у его участников. Сумма изъятого капитала приводится в скобках и подлежит вычету при определении итога собственного капитала.

2.47. В дополнительной статье «Прочие резервы» страховщиками приводятся другие компоненты собственного капитала, которые не могут быть включены в вышеприведенные статьи раздела. Сумма прочих резервов включается в итог баланса.

2.48. В статье «Отсроченные налоговые обязательства» приводится сумма налогов на прибыль, подлежащих уплате в будущих периодах, определяемая в соответствии с Положением (стандартом) 17.

2.49. В дополнительной статье «Пенсионные обязательства» приводится сумма долгосрочных обязательств, связанных с выплатами по окончании трудовой деятельности. Сумма пенсионных обязательств включается в итог баланса.

2.50. В статье «Долгосрочные кредиты банков» приводится сумма задолженности предприятия банкам по полученным от них займам, которая не является текущим обязательством.

2.51. В статье «Прочие долгосрочные обязательства» приводится сумма долгосрочной задолженности предприятия, не включенная в другие статьи, в которых раскрывается информация о долгосрочных обязательствах, в частности об обязательстве по привлечению заемных средств (кроме кредитов банков), на которые начисляются проценты.

2.52. В статье «Долгосрочные обеспечения» отражаются начисленные в отчетном периоде предстоящие расходы и платежи (расходы на оплату будущих отпусков, гарантийные обязательства и т.п.), размер которых на дату составления баланса может быть определен только путем предварительных (прогнозных) оценок. В случае если сумма долгосрочных выплат персонала может быть признана существенной, такая информация приводится в дополнительной статье «Долгосрочные обеспечения расходов персонала». В итог баланса включается общая сумма долгосрочных обеспечений.

2.53. В статье «Целевое финансирование» приводится сумма остатка средств целевого финансирования и целевых поступлений, полученных из бюджета и из других источников, в том числе средств, высвобожденных от налогообложения в связи с предоставлением льгот по налогу на прибыль предприятий.

2.54. В дополнительной статье «Благотворительная помощь» приводится остаток денежных средств (стоимость товаров, работ, услуг), полученных в виде благотворительной помощи, которые в соответствии с законодательством освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость. Информация о сумме благотворительной помощи приводится в дополнительной статье в пределах суммы целевого финансирования. В итог баланса включается общая сумма целевого финансирования.

2.55. В дополнительной статье «Страховые резервы» страховщики приводят сумму резерва незаработанных премий, резерва убытков или резерва причитающихся выплат, резерва долгосрочных обязательств и прочих страховых резервов. В итог баланса включается общая сумма страховых резервов.

2.56. В дополнительной статье «Инвестиционные контракты» страховщики приводят сумму по контрактам, которые создают финансовые активы или финансовые обязательства и имеют юридическую форму договора страхования, но не предусматривают передачу страховщику значительного страхового риска, а значит, не соответствуют определению страхового контракта. Сумма по инвестиционным контрактам включается в итог баланса.

2.57. В дополнительной статье «Призовой фонд» предприятия, осуществляющие деятельность по выпуску и проведению лотерей на территории Украины, приводят остаток сформированного призового фонда, который подлежит выплате победителям лотереи в соответствии с обнародованными условиями ее выпуска и проведения. Сумма призового фонда включается в итог баланса.

2.58. В дополнительной статье «Резерв на выплату джек-пота» предприятия, осуществляющие дея¬тельность по выпуску и проведению лотерей на территории Украины, приводят остаток сформированного резерва на выплату джек-пота, не обеспеченного оплатой участия в лотерее. Информация об указанной сумме включается в итог баланса.

2.59. В статье «Краткосрочные кредиты банков» отражается сумма текущих обязательств предприятия перед банками по полученным от них кредитам.

2.60. В дополнительной статье «Векселя выданные» отражается сумма задолженности, на которую предприятие выдало векселя в обеспечение поставок (работ, услуг) поставщиков, подрядчиков и прочих кредиторов. Сумма указанной задолженности включается в итог баланса.

2.61. В статье «Текущая кредиторская задолженность по долгосрочным обязательствам» отражается сумма долгосрочных обязательств, подлежащая погашению в течение двенадцати месяцев с даты баланса.

2.62. В статье «Текущая кредиторская задолженность за товары, работы, услуги» отражается сумма задолженности поставщикам и подрядчикам за материальные ценности, выполненные работы и полученные услуги (кроме задолженности, обеспеченной векселями, если она приводится в отдельной статье).

2.63. В статье «Текущая кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом» отражается задолженность предприятия по всем видам платежей в бюджет (включая налоги с работников предприятия). В этой статье отдельно приводится текущая кредиторская задолженность по налогу на прибыль.

2.64. В статье «Текущая кредиторская задолженность по расчетам по страхованию» отражается сумма задолженности по отчислениям на общеобязательное государственное социальное страхование, страхование имущества предприятия и индивидуальное страхование его работников.

2.65. В статье «Текущая кредиторская задолженность по расчетам по оплате труда» отражается задолженность предприятия по оплате труда, включая депонированную заработную плату.

2.66. В дополнительной статье «Текущая кредиторская задолженность по полученным авансам» отражается сумма авансов, полученных от других лиц. Сумма указанной задолженности включается в итог баланса.

2.67. В дополнительной статье «Текущая кредиторская задолженность по расчетам с участниками» отражается задолженность предприятия его участникам (учредителям), связанная с распределением прибыли (дивиденды и т.п.) и капитала. Информация об указанной задолженности включается в итог баланса.

2.68. В дополнительной статье «Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам» отражается задолженность предприятия связанным сторонам и кредиторская задолженность по внутренним расчетам, в частности между участниками группы и т.п. Информация об указанной задолженности включается в итог баланса.

2.69. В дополнительной статье «Текущая кредиторская задолженность по страховой деятельнос¬ти» страховщики отражают сумму кредиторской задолженности по страховым выплатам, страховым премиям, полученным авансам, сумму кредиторской задолженности перед страховыми агентами, брокерами и посредниками и премий для выплаты перестраховщикам, прочую кредиторскую задолженность по страховой деятельности. Сумма указанной задолженности включается в итог баланса.
2.70. В статье «Текущие обеспечения» приводится сумма обеспечений, которые планируется использовать в течение 12 месяцев с даты баланса, для покрытия расходов, по которым соответствующее обеспечение было создано.

2.71. В статье «Доходы будущих периодов» отражаются доходы, полученные в течение текущего или предыдущих отчетных периодов, которые относятся к следующим отчетным периодам.

2.72. В дополнительной статье «Отсроченные комиссионные доходы от перестраховщиков» страховщики приводят неамортизированный остаток комиссионных вознаграждений, получаемых от перестраховщиков, которые были отнесены на будущие периоды для их соответствия премиям, переданным в перестрахование. Информация об отсроченных комиссионных доходах от перестраховщиков включается в итог баланса.

2.73. В статье «Прочие текущие обязательства» приводятся суммы обязательств, для отражения которых по признакам существенности нельзя было выделить отдельную статью или которые не могут быть включены в другие статьи, приведенные в разделе «Текущие обязательства и обеспечения».

2.74. В разделе IV «Обязательства, связанные с необоротными активами, предназначенными для продажи, и группами выбытия» отражаются обязательства, определяемые в соответствии с Положением (стандартом) 27.

2.75. В дополнительном разделе V «Чистая стои¬мость активов негосударственного пенсионного фонда» негосударственные пенсионные фонды приводят разницу между стоимостью активов пенсионного фонда на отчетную дату и суммой обязательств пенсионного фонда, подлежащих исполнению на отчетную дату. Информация об указанной стоимости активов включается в итог баланса. 
3448.2767  


 Форма баланса | Описание курса | План счетов как система