Список предметов
Учимся определять где актив а где пассив
72 / 105
Примечание. Текст задачи прислан посетителями сайта. В целях уменьшения трудоемкости создания странички сразу приводится решение. Таблица с условием одновременно имеет колонки, которые классифицируют статью как относящуюся к активу или пассиву.

Теоретические материалы:

Задача по бухучету.
Классифицировать элементы баланса предприятия.

Комментарий.
Судя по тексту, задача была изначально на русском языке, потому что в некоторых моментах перевод очень некорректен. Поэтому в отдельных местах даны комментарии по данному поводу.

Решение.

ЭлементОтносится к активуОтносится к пассиву
1.Емісійний доход
1 080
2.
Частина довгострокових зобов’язань, що належить виплаті у звітному періоді
9 000
3.Резерв на оплату відпусток
2 250
4.Резерв сумнівних боргів
3 150
5.Резервний капітал
18 000
6.Сума заборгованості акціонерів за внесками в капітал
(13 500)Именно с минусом, поскольку задолженность по формированию капитала уменьшает собственный капитал, который, фактически, еще не сформирован
7.Сума нарахованих дивідендів, що належить отриманню
4 140
8.Транспортні засоби
49 500
9.Уставний капітал
405 000
10.Залишки палива на складі
22 500
11.Відсрочені податкові активи
4 050
12.Відсрочені податкові зобов’язання
1 800
13.Програмне забезпечення
4 500
14.Виробниче обладнання
135 000
15.Інші основні засоби
13 500
16.Залишки на складі сировини та матеріалів
13 500
17.Залишки готової продукції на складі
4 500
18.Сплачений страховий поліс
540
19.Зобовїязання по фінансовій оренді
1 350
20.Обладнання для монтажу
13 500
21.Малоцінні та швидкозношуванні предмети строком служби менш 12 місяців4 500
22.Короткострокові кредити банку
18 000
23.Інвестиції в долгові цінні папери на строк більш 12 місяців
2 700
24.Знос основних засобів
(117 000)Именно с минусом. Данная цифра уменьшает остаточную стоимость основных средств
25.Знос нематеріальних активів
(1 800)Именно с минусом. Цифра уменьшает остаточную стоимость нематериальных активов
26.Запасні частини для ремонту машин
3 600
27.Позикові кошти, отримані від інших підприємств строком погашення більш 18 місяців
5 580
28.Заборгованість матеріально-відповідальної особи по відшкодуванню нестачі
1 440
29.Заборгованість пенсійному фонду
3 060
30.Заборгованість перед постачальниками
6 300
31.Заборгованість покупців за готову продукцію
8 100
32.Заборгованість підзвітних осіб
900
33.Заборгованість за податками в бюджет
1 890
34.Заборгованість робітникам по оплаті праці
7 740
35.Заборгованість за іншими дебіторами
3 870Здесь, видимо, некорректный перевод на украинский язык. Следует читать "заборгованість інших дебиторів"
36.Заборгованість орендатора по фінансовій оренді
990Исходя из текста, точно понять, кто арендатор, а кто арендодатель - проблематично. Поэтому классификация дана математически, по сходимости суммы активов и пассивов
37.Заборгованість акціонерам по нарахованим дивідендам
3 870
38.Дооцінка необоротних активів
8 550Следует читать "сума дооцінки необоротних активів"
39.Деталі та вироби, що не пройшли всіх стадій обробки у виробничому процесі
4 500
40.Виробничий корпус
225 000Следует читать "Корпус будівлі виробничого призначення"
41.Авансом отримана заробітна плата
900
42.Акції, що були викуплені у акціонерів
(7 200)Опять же, с минусом, поскольку выкупленные акции уменьшают собственный капитал предприятия
43.Банківські рахунки, що обмежені для поточного використання 18 900
44.Брокерське місце на фондовій біржі
4 500
45.Векселі видані
1 350
46.Векселі отримані
2 700
47.Грошові кошти в касі
630
48.Грошові кошти на поточному рахунку в банку
12 600
49.Депозитні сертифікати строком на 6 місяців
5 850
50.Нерозподілений прибуток(30 960)
Итого443 970
450 450


282.7786  


 Практические вопросы ведения учета | Описание курса | Ведение бухгалтерского учета штрафов и пеней