Список предметов
Форма приказа об учетной политике
76 / 105

Данный раздел содержит пример документа, описывающего учетную политику предприятия. Общее описание, теория и значение приказа об учетной политике описаны в уроке Приказ об учетной политике.

Для общего понимания значения этого приказа перейдите к этому уроку.

Примечание. На эту страничку некоторые описковики не совсем корректно отправляют пользователей по запросу о назначении главного бухгалтера, поэтому см. также Приказ о назначении временно исполняющего обязанности Главного Бухгалтера. Также из-за не совсем корректного направления сюда пользователей по запросам прошу посмотреть "Передача дел новому генеральному директору", "форма акта приема-передачи ТМЦ" . Раздел "теория бухгалтерского учета" описан в начале курса.

Про облікову політику товариства


На виконання Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІ, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України, інших нормативно-правових актів, з метою дотримання товариством єдиної методики відображення господарських операцій і забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності,- 

НАКАЗУЮ:

1. Встановити у товаристві наступну облікову політику:
1). Тривалість нормального операційного циклу виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) один календарний місяць.
2). Встановити наступні методи обліку і принципи оцінки активів і зобов'язань товариства.
2.1). Основні засоби, нематеріальні активи;
2.1.1). Одиницею обліку вважати окремий об'єкт основних засобів, інших необігових матеріальних активів, окремий вид;
2.1.2). Групування основних засобів і нематеріальних активів у аналітичному обліку проводити згідно Плану рахунків активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансівУкраїни від 30.11.1999р № 291 (Далі -план рахунків).
2.1.3). У складі малоцінних необігових активів ураховувати об'єкти вартістю не більше 1000 грн (одна тисяча) і з очікуваним строком використання (експлуатації) більше одного року (або операційного циклу).
2.1.4). Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною 0 (ноль) грн.
2.1.5). Амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати податковим методом.  
2.1.6). Амортизацію малоцінних необігових матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховувати методом списання 100% вартості у першому місяці використання об'єкту.
2.1.7). Амортизацію нематеріальних активів здійснювати податковим методом. 
2.1.8). Переоцінку балансової вартості основних засобів, нематеріальних активів, інших необігових активів до їх справедливої вартості проводити 1 раз у рік станом на 01 грудня поточного року, якщо їх залишкова вартість відхиляється від справедливої більш, ніж на 10%.
2.1.9). При переоцінці необігових активів суму дооцінки зараховувати до додаткового капіталу щорічно, згідно П(С)БУ-7.
2.2). Запаси.
2.2.1). Одиницею запасів вважати кожну назву, однорідну групу, вид цінностей.
2.2.2). Аналітичний облік руху запасів відображати:
у бухгалтерії - у кількісно-сумовому відображенні;
на складах — у кількісному відображенні.
2.2.3). Транспортного-заготівельні витрати ураховувати на окремому субрахунку 2801 “Транспортно-заготівельні витрати”, які відкривають до відповідного рахунку запасів.
2.2.4). Оцінку вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МШП, інших виробничих запасів і готової продукції здійснюють методом ФИФО. 
2.2.5). Переоцінку запасів проводити щорічно на підставі рішення постійно діючої інвентаризаційної комісії.
2.2.6). Спецодяг, виданий під звіт працівникам, враховувати на особових картках останніх протягом всього встановленого строку його використання. Списання спецодягу, виданого під звіт, до закінчення встановлених строків його використання здійснювати лише на підставі актів про його непридатність. Акти подавати до бухгалтерії у відповідності з графіком документообігу.
2.3). Заборгованість та забезпечення.
2.3.1). Резерв сумнівних боргів формувати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.
2.3.2). Забезпечення на додаткове пенсійне забезпечення, гарантійне зобов'язання, виплати працівникам інструментами власного капіталу, інші майбутні витрати та платежі не провадити.
2.4). Доходи та витрати
2.4.1). Оцінку ступіню закінченості операції з надання послуг (виконанню робіт) провадити шляхом вивчення виконаної роботи та послуг, наданих на визначену дату.
2.4.2). Перелік статей калькулювання виробничої собівартості продукції:
прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати;
зміні загальновиробничі і постійні розподілені загальновиробничі витрати і т.п.
2.4.3). Перелік змінних загальновиробничих витрат:
основна і додаткова заробітна плата загальновиробничого персоналу і відрахування на соціальні заходи;
витрати на водопостачання;
витрати на електроенергію для забезпечення технологічного процесу і т.д.
2.4.4). Перелік постійних загальновиробничих витрат:
заробітна плата і інші виплати апарату управління відділами і структурними підрозділами, а також відрахування на соціальні заходи;
витрати на опалення, освітлення, водозабезпечення, утримання, охорону виробничих приміщень та інші послуги;
амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;
витрати на операційну оренду основних засобів виробничого призначення, охорону праці і техніку безпеки;
витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування основних засобів загальновиробничого призначення і т.п.
2.4.5). Змінні і постійні загальновиробничі витрати розподіляти на об'єкти витрат пропорційно прямим виробничим витратам, або іншим методом, передбаченим П(С)БУ(16).
2.4.6). Для перерозрахунку доходів, витрат і руху грошових коштів в іноземній валюті не використовувати середньозважувальний валютний курс.
2.4.7). Фінансові витрати, пов'язані із створенням кваліфікованих активів, капіталізувати; включати у фінансові витрати поточного періоду.
2.5). Перелік пов'язаних сторін наведений у додатку 1. Оцінку активів і зобов'язань в операціях з пов'язаними сторонами здійснювати методом порівнювальної балансової вартості.
2.6). Господарській і звітні сегменти.
2.7). Оцінку майбутніх грошових потоків від активів для цілей зменшення їх корисності провадити на підставі довгострокових фінансових планів товариства.
2.8). Періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань — щоквартально.
2.9). База розподілу витрат по операціях з інструментами власного капіталу: кількість акцій, сума операцій і т.п.
2.10). Фінансові активи, набуті в результаті систематичних операцій, визнавати на дату виконання контракту.
2.11). Інвестиційну нерухомість відображати на дату балансу за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності.

2. Організація бухгалтерського обліку.
3). Ведення обліку у товаристві здійснює бухгалтерський відділ на чолі з головним бухгалтером.
4). Бухгалтерський облік вести у відповідності з Планом рахунків і розробленим на його підставі робочим планом рахунків, наведеним у додатку 1. Для забезпечення необхідної деталізації облікової інформації дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткові субрахунки.
5). Облік витрат товариства вести на рахунках класу 9 “Витрати діяльності” с; без використання рахунків класу 8 “Витрати по елементах”.
6). Бухгалтерський облік вести по журнально-ордерній формі з використанням комп'ютерної програми “Підприємство 1С. Управління торговельним підприємством. 8.1 ”.
7). Завдання з визначення строку корисного використання і вибіру методу нарахування амортизації основних засобів, інших необігових матеріальних , нематеріальних активів покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію.
9). Інвентаризація активів, капіталу і зобов'язань.
9.1). Інвентаризацію активів, капіталу і зобов'язань проводити станом на 01 грудня поточного року. Щоквартально несподівано проводити інвентаризацію у обов'язкових випадках, передбачених п. 3 Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів і розрахунків, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. № 69.
9.2). Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії наведений у додатку 2.
10). Філіали, представництва, відділення і інші відокремлені підрозділи товариства не складають окремий баланс; передають бухгалтерські документи до центральної бухгалтерії для ведення обліку.
11). Покласти на головного бухгалтера, фінансового директора, директора відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації.
12). Контроль за виконанням цього наказу покласти на фінансового директора, головного бухгалтера товариства.


Перелік додатків до наказу про облікову політику.
Додаток 1. Робочий план рахунків.
Додаток 2. Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії.
 
Генеральний директор
 _______________


0  


 Оплата труда и расчеты с персоналом | Описание курса | Учет финансовых инвестиций