Список предметов
Договор о полной материальной ответственности
89 / 105
Развернуть структуру обучения Свернуть структуру обучения

Бланк договора о полной материальной ответственности

Далее приведен типовой договор о полной материальной ответственности с работником, которому переданы товарно-материальные ценности.

См. также:

ДОГОВІР

про повну матеріальну відповідальність працівника

за передані йому підзвітні цінності

м.______________ «_____»____________20_____р.

___________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується – "Роботодавець") в особі ____________________________________

___________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________________,

з одного боку, та

___________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ____________________________________________________,

паспорт: серія ______ N ____________, виданий _________________________________

_______________________________________ "_____"__________________ ________р.,

що працює на посаді_________________________________________________________

(надалі іменується – «Працівник»), з другого боку,

1. Працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність, як за всі передані йому в установленому порядку Роботодавцем під звіт товарно-матеріальні цінності та грошові засоби, згідно з інвентаризаційними описами на день підписання цього договору, так і за всі ті, що будуть надходити йому під звіт протягом усього терміну дії договору.

2. Працівник зобов'язується у встановленому порядку та в установлені терміни згідно із затвердженими формами подавати звітність про рух товарно-матеріальних цінностей і грошових засобів, переданих йому під звіт.

3. У випадку виявлення недостачі переданих Працівнику під звіт товарно-матеріальних цінностей або грошових засобів більше встановлених норм, зниження якості або псування з його вини товарів, він зобов'язується відшкодувати недостачу грошових засобів та вартість відсутніх або зіпсованих з його вини товарів/матеріалів. Вартість недостачі товарів стягується за цінами, що склалися на день виявлення недостачі або псування цінностей.

4. Надлишок грошових засобів або товарно-матеріальних цінностей, виявлений під час перевірки стану підзвітних цінностей, що знаходяться під звітом Працівника, зараховується в доход Роботодавця.

5. Списання з під звіту Працівника вартості псування, пошкодження та інших втрат товарів/матеріалів, що мали місце у Роботодавця, можливе лише за умови, що ці втрати сталися не з вини Працівника і тільки якщо вони оформлені актом в установленому порядку і в установлений термін.

6. Роботодавець зобов'язується створити нормальні умови праці та виробничу обстановку, що забезпечує збереження прийнятих під звіт Працівником цінностей.

7. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання та має силу на весь час роботи Працівника на посаді _________________________________________________.

8. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні трудового законодавства.

9. Цей Договір складений українською мовою, на ______ (__________) сторінках у _______ (________) примірниках, перший із яких знаходиться у Роботодавця, а другий - у Працівника. Кожний з примірників має однакову юридичну силу.

Реквізити сторін

Роботодавець

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______________________/____________/

М. П.

Працівник

____________________________________

Паспорт серії _______ N ______________

виданий ____________________________

"____" ___________________ _________ р.

____________________________________

___________________/_________________/

Додаток № 1

до Договору про повну матеріальну відповідальність працівника

за передані йому підзвітні цінності від «____»___________ р.

ПІДПИСКА

Я, ________________________________________________________________________, що працюю на посаді ________________________________________________________, даю цю підписку про те, що я ознайомлений з правилами роботи і зобов'язуюсь у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та грошових засобів, а також дотримуватись порядку та термінів подання звітності.

Дата _______________ Підпис _______________

0  


 Акт приема-передачи дел главному бухгалтеру | Описание курса | Учет необоротных активов (практические вопросы) 
   

Обсудить на форуме
Записаться на курсы
Обратиться к консультанту
Пройти тест
Полный список курсов обучения
Бесплатные видеоуроки
Нужна информация!