Список предметов
Политическое устройство Китая
31 / 34

В разделе использованы следующие источники:

1. Бадак А. Н. История Древнего мира. Древний Восток. Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн. : Харвест, 1999. – 848 с.
2. Васильев К. В. Истоки китайской цивилизации / К. В. Ва-сильев. – М. : Изд. фирма «Вост. лит.» РАН, 1998. – 319 с.
3. Черноног Є. С. Державна служба: історія, теорія і практика : Навч. посіб. / Є. С. Черноног. – К. : Знання, 2008. – 458 с.
4. Політологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Панов М. І. ( керівник авт. колективу), Герасіна Л.М., Осипова Н.П. та ін. – К.: Видавничий Дім « Ін Юре», 2002. – 360 с.
5. Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу: підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / О. П. Крижанівський. – [4 вид., стереот.] – К. : Либідь, 2009. – 592 с.
6. Переломов Л. С. Конфуцианство и современный стратеги-ческий курс КНР. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 256 с.
7. Герасіна, Л. М. Особливості модернізації політичних сис-тем країн Азії та Близького Сходу [Текст] / Л. М. Герасіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 7. - Х. : Право, 2004. - С. 26-39.
8. Проблеми модернізації політичних систем сучасності: Монографія /М. І. Панов (кер. авт. кол.), Л. М. Герасіна О. Г. Данильян та ін.; За заг. ред. Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна – Х.: Право, – 2008. – 320 с.
9. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832 с.
10. Старинець О. Особливості зародження та розвитку ки-тайського соціалізму: політико-економічні аспекти//Віче. Науковий журнал.- 2009. - № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1356/
11. М. Таран . Комуністична партія Китаю державно-суспільній системі КНР у період « Реформ та відкритості»: способи пристосування до нових суспільно-політичних реалій. Стаття [Елек-тронний ресурс]. – : http://www.sinologist.com.ua/ukr/Ch_civil/2007/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD.pdf
12. Нечипорченко Б. Ю. Тактика « Спрощення і наближення до народу» як засіб маніпулятивного впливу в китайських електронних ЗМІ/Б.Ю. Нечипорченко// Вісник Київського національного університету ( східні мови та літератури). – Вип. 14. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, видавничо-поліграфічний центр « Київський університет», 2009. – С. 22-25.
13. Котельников А.А. Интернет-СМИ КНР как фактор формирования общественного мнения в Забайкальском крае: дисс. к. полит. н.: спец. 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологи». – Чита, 2011. – 170 с.; Сюцзюань У.
14. Евдокимов Е. В. Информационное обеспечение политики китайского руководства на рубеже XX–XXI вв. : дисс. к. полит. н. спец. 10.01.10 «Журналистика». – Санкт-Петербург, 2010 – 207 с.
15. Основные направления стратегии внешнеполитической пропаганды КНР в отношении США : дисс. к. полит. н. : спец. 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития». – Москва, 2011. –296 с.
16. Хуань Цинь. Информационная политика Китая в современных международных отношениях: дисс. к. полит.н.: спец. 23.00.03 – « Политическая культура и идеология». К., 2007. – 227 с.
17. Мучник А.М., Ворона П.В. Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи ( управлінський аспект механізму впливу)// Український науковий журнал « Освіта регіону». - Вип. 3. – К., 2009 . – 197с.
18. Піпченко Н. О. Здійснення політичної комунікації в Китаї засобами мережі Інтернет. – 401-414 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/p05/ar401414.pdf

(ссылки на источник встречаются в соответствующих местах текста уроков) Функции и принципы права (ФУНКЦІЇ І ПРИНЦИПИ ПРАВА) | Описание курса | Особенности политического развития древнего китая