Список предметов
Классификация и анализ персонала
14 / 36

Классификация и анализ персонала организации

Поняття "трудові ресурси", як вже зазначалося, використовується для характеристики працездатного населення в масштабах країни, регіону, галузі економіки або підприємства, що в рамках окремого підприємства найбільш вживане поняття "персонал" [5].

Головний критерій віднесення окремого індивіда до групи "персонал" - його включеність як носія робочої сили в трудові відносини в рамках конкретного підприємства

Персонал (від лат. personalis - особистий) - це особистий склад організації, що включає всіх найманих працівників, а також працюючих власників і співвласників.

Основні ознаки персоналу

[8]:
 • наявність його трудових взаємовідносин з роботодавцем, які оформляються трудовим договором;
 • володіння певними якісними характеристиками (професією, спеціальністю, кваліфікацією, компетентністю та ін), наявність яких визначає діяльність працівника на конкретній посаді або робочому місці;
 • цільова спрямованість діяльності персоналу, тобто створення працівникові умов для досягнення цілей підприємства.
Забезпечуючи єдине й комплексне вплив на персонал організації в цілому, управління персоналом:
 • інтегрується у загальну систему управління підприємством, пов'язуючи його зі стратегічними установками і корпоративною культурою, а також із плануванням НДР, виробництва, збуту, підвищення якості і т. д.;
 • включає розгорнуту систему постійних і програмних заходів по регулюванню зайнятості, планування робочих місць, організації добору, розстановки і підготовки кадрів, прогнозування змісту робіт тощо;
 • передбачає ретельний облік якостей і професійних характеристик працівників, а також оцінку їх діяльності;
 • централізує управління працею в руках одного з керівників організації, а також здійснює заходи по вдосконаленню механізму кадрової роботи.
Основні характеристики персоналу організації - чисельність і структура.

Чисельність персоналу організації залежить від характеру, складності, трудомісткості виробничих (або інших) і управлінських процесів, ступеня їх механізації, автоматизації, комп'ютеризації. Ці фактори визначають її нормативну (планову) величину. Більш об'єктивно персонал характеризується спискової (фактичною) чисельністю, тобто кількістю працівників, які офіційно працюють на підприємстві в даний момент [5].

Структура персоналу організації - сукупність окремих груп працівників, об'єднаних по ряду ознак і категорій.
В залежності від участі у виробничому процесі виділяється [7]:
 • промислово-виробничий персонал (ППП) - це працівники, пов'язані безпосередньо з виробництвом;
 • непромисловий персонал - це робітники, безпосередньо не пов'язані з виробництвом і його обслуговуванням і працівники соціальної інфраструктури підприємства (працівники дитячих і медичних установ, що знаходяться на балансі підприємства, тощо).
Промислово-виробничий персонал залежно від характеру трудових функцій поділяється на категорії 
 Понятие "трудовые ресурсы", как уже отмечалось, используется для характеристики трудоспособного населения в масштабах страны, региона, отрасли экономики или предприятия, в рамках отдельного предприятия наиболее употребляемое понятие "персонал" [5].

Главный критерий отнесения отдельного индивида в группу "персонал" - его включенность как носителя рабочей силы трудовые отношения в рамках конкретного предприятия.

Персонал (от лат. Personalis - личный) - это личный состав организации, включая всех наемных работников, а также работающих собственников и совладельцев.

Основные признаки персонала

[8]:
 • наличие его трудовых взаимоотношений с работодателем, которые оформляются трудовым договором;
 • владение определенными качественными характеристиками (профессии, специальности, квалификации, компетентности и т.д.), наличие которых определяет деятельность работника на конкретной должности или рабочем месте;
 • целевая направленность деятельности персонала, то есть создание работнику условий для достижения целей предприятия.

Обеспечивая единое и комплексное воздействие на персонал организации в целом, управление персоналом:
 • интегрируется в общую систему управления предприятием, связывая его со стратегическими установками и корпоративной культурой, а также с планированием ГДР, производства, сбыта, повышения качества и т. д .;
 • включая развернутую систему постоянных и программных мероприятий по регулированию занятости, планирование рабочих мест, организации подбора, расстановки и подготовки кадров, прогнозирование содержания работ и тому подобное;
 • предусматривает тщательный учет качеств и профессиональных характеристик работников, а также оценку их деятельности;
 • централизует управление трудом в руках одного из руководителей организации, а также осуществляет меры по совершенствованию механизма кадровой работы.
Основные характеристики персонала организации - численность и структура.

Численность персонала организации зависит от характера, сложности, трудоемкости производственных (или иных) и управленческих процессов, степени их механизации, автоматизации, компьютеризации. Эти факторы определяют ее нормативную (плановую) величину. Более объективно персонал характеризуется списочной (фактической) численностью, то есть количеством работников, которые официально работают на предприятии в данный момент [5].

Структура персонала организации - совокупность отдельных групп работников, объединенных по ряду признаков и категорий.
В зависимости от участия в производственном процессе выделяется [7]:
 • промышленно-производственный персонал (ППП) - это работники, связанные непосредственно с производством;
 • непромышленный персонал - это рабочие, непосредственно не связанные с производством и его обслуживанием и работники социальной инфраструктуры предприятия (работники детских и медицинских учреждений, находящихся на балансе предприятия и т.д.).

Промышленно-производственный персонал в зависимости от характера трудовых функций делится на категории


Ссылки на источники:
[5] Горфинкеля В. Я. Экономика предприятия : учебник / В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. – М. : Юнити, 2007. – 659 с.
[7] Небава М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : навч. посіб. / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. – Вінниця :ВНТУ, 2011. – 117 с. 
[8] Никифоренко В. Г. Управління персоналом : навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене.  / В. Г. Никифоренко. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 275 с.

0  


 Методы управления персоналом | Описание курса | Классификация персонала по категориям