Список предметов
Ролевая структура персонала организации
17 / 36

Рольова структура персоналу організації. Ролевая структура персонала организации

 [1]

Рольова структура персоналу визначає склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінкових ролей між окремими працівниками підприємства  Ролевая структура персонала определяет состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей между отдельными работниками предприятияНазва ролі
Название роли

Зміст ролі
Содержание роли

1. Творчі ролі
1. Творческие роли

Генератор ідей
Генератор идей

Висуває принципові ідеї, визначає ключові проблеми, пропонує альтернативи рішення, визначає шляхи і засоби реалізації ідей
Выдвигает принципиальные идеи, определяет ключевые проблемы, предлагает альтернативы решения, определяет пути и средства реализации идей

Компілятор ідей
Компилятор идей

Доводить фундаментальні ідеї до прикладного рішення, має здатність поєднати різни ідеї, розробляє технологію використання ідей на практиці
Доводит фундаментальные идеи до прикладного решения, обладает способностью сочетания разных идей, разрабатывает технологию использования идей на практике

Ерудит
Эрудит

Носій енциклопедичних знань по широкому колу проблем у минулому і сьогоденні
Носитель энциклопедических знаний по широкому кругу проблем в прошлом и настоящем

Експерт
Эксперт

Має здатність оцінити доцільність тієї або іншої ідеї і дати правильну пораду в ході обговорення
Обладает способностью оценить целесообразность той или иной идеи и дать правильный совет в ходе обсуждения

Ентузіаст
Энтузиаст

Особистим прикладом і чарівністю заражає групу вірою в успіх загальної справи, спонукує інших працювати сумлінно
Личным примером и обаянием заражает группу верой в успех общего дела, побуждает других работать добросовестно

Критик

Піддає критичному аналізу хід і результати роботи групи, дає критичну і часто негативну оцінку висунутих ідей
Подвергает критическому анализу ход и результаты работы группы, имеет критическую и часто негативную оценку выдвигаемых идей

Організатор
Организатор

Організовує роботу групи, погоджує в процесі "мозкового штурму" роботу окремих членів групи з позиції досягнення кінцевої мети
Организует работу группы, согласовывает в процессе «мозгового штурма» работу отдельных членов группы с позиции достижения конечной цели

2. Комунікаційні ролі
2. Коммуникационные роли

Лідер
Лидер

Людина, що володіє в групі високим особистим і професійним авторитетом, що здійснює вплив на поведінку групи в цілому і окремих її членів

Діловод
Деловод

Виконує важливу рутинну роботу з фіксації ідей, довідок, думок і складання підсумкового звіту групи

Зв'язковий
Связной

Зв'язує на неформальній міжособистісній основі членів групи, що іноді конфліктують між собою, забезпечує зовнішні взаємозв'язки групи

"Сторож"

Розподіляє і контролює потоки інформації, оцінюючи важливість або другорядність повідомлень, і доводить їх до лідера

Координатор

Здійснює узгодження дій окремих членів групи з погляду досягнення кінцевої мети в контакті з лідером

Провідник
Проводник

Людина, що добре знає географію і історію району, структуру організації й забезпечує зв'язки групи із зовнішнім середовищем

3. Поведінкові ролі

Оптиміст

Завжди упевнений в успіху загальної справи, знаходить шляхи виходу з кризових ситуацій, заражає своєю позитивною поведінкою членів групи

Нігіліст

Завжди не упевнений в успіху загальної справи, має критичну точку зору, найчастіше відмінну від загальноприйнятої

Конформіст

Додержується загальноприйнятих норм поведінки, пасивно погоджується з рішенням групи, представляючи "мовчазну більшість"

Догматик

Завзято тримається відомих норм, стоїть до останнього у своїй думці, не погоджуючись з раціональним рішенням групи

Коментатор

Фіксує і коментує події, що відбуваються в житті людей, у світі, на роботі, у спорті і побуті

Кляузник

Збирає і сприяє поширенню слухів, часто не перевірених і помилкових. В усьому бачить особисту образу і готовий писати скарги в усі інстанції

Борець за правду

Є носієм і виразником суспільної моралі, філософії підприємства, прав людини. Може грати як прогресивну, так і консервативну роль

Громадський працівник

Захоплений суспільною роботою, нерідко придумує і виконує "почини" і "заходи" у робочий час. До своїх обов'язків по службі ставиться посередньо

"Важливий птах"

Напускає на себе загадковий важливий вид, даючи зрозуміти, що він багато чого знає та у нього є "рука"

"Казанська сирота"

Шукає співчуття у навколишніх, скаржачись на своє тяжке положення і нерозуміння в колективі і серед керівництва

"Йорж"

Як правило, перебуває у дратівливому стані, відштовхуючи від себе друзів і наживаючи ворогів, конфліктує з керівництвом і колегами

"Собі на розумі"

Займається переважно особистими справами у робочий час (читає лекції, пише дисертацію, облаштовує квартиру і дачу та ін.), при цьому використовуючи своє службове становище

Ледар

Не виявляє ніякої активності в праці, займається другорядними справами (спить, читає газети, курить, ходить по відділах), веде порожні розмови

"Наполеон"

Марнолюбна людина звичайно маленького росту з манією величності, геніальності, невизнаності, що прагне зайняти керівне крісло, любить розповідати про свої успіхи і досягнення

0  


 Структура персонала по принципам сегментации | Описание курса | Процесс подбора персонала