Список предметов
Структура персонала по принципам сегментации
16 / 36

Структура персонала по различным принципам сегментации

Структура персоналу - це сукупність окремих груп працівників, які об'єднані за певною ознакою.

Структура персоналу підприємства може бути: штатною, організаційною, соціальною, функціональною і рольовою [1].

Так, штатна структура персоналу відображає кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників.

Організаційна структура персоналу характеризує його розподіл у залежності від виконуваних функцій.

Функціональна структура відображає функціональний поділ праці в сфері управління підприємством і співвідношення окремих груп персоналу залежно від виконуваних ними конкретних функцій управління (управління персоналом, фінансами, ремонтом тощо).

Соціальна структура персоналу підприємства характеризує його як сукупність груп, що класифікуються за: змістом роботи, рівнем освіти і кваліфікації, професійним складом, стажем роботи, статтю, віком, національністю, належністю до громадських організацій і партій, сімейним станом, напрямком мотивації, рівнем життя і статусом зайнятості.

Для одержання даних про соціальну структуру персоналу найдоцільніше використовувати облік якостей особового складу працівників, оскільки вони містять інформацію, що підтверджується такими документами: паспорт, копія документів про освіту, трудова книжка, список наукових праць, свідоцтво про шлюб тощо. Однак вони не містять ряд важливих соціальних показників, що примушує залучати соціологічні методи досліджень [9].

Рольова структура персоналу визначає склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінкових ролей між окремими працівниками підприємства
Структура персонала - это совокупность отдельных групп работников, объединенных по определенному признаку.

Структура персонала предприятия может быть: штатной, организационной, социальной, функциональной и ролевой [1].

Так, штатная структура персонала отражает количественно-профессиональный состав персонала, размеры оплаты труда и фонд заработной платы работников.

Организационная структура персонала характеризует его распределение в зависимости от выполняемых функций.

Функциональная структура отражает функциональное разделение труда в сфере управления предприятием и соотношение отдельных групп персонала в зависимости от выполняемых ими конкретных функций управления (управление персоналом, финансами, ремонтом и т.д.).

Социальная структура персонала предприятия характеризует его как совокупность групп, которые классифицируются по: содержанию работы, уровнем образования и квалификации, профессиональным составом, стажем работы, полу, возрасту, национальности, принадлежности к общественным организациям и партиям, семейным положением, направлением мотивации, уровнем жизни и статусом занятости.

Для получения данных о социальной структуре персонала целесообразно использовать учет качеств личного состава работников, поскольку они содержат информацию, что подтверждается следующими документами: паспорт, копия документов об образовании, трудовая книжка, список научных трудов, свидетельство о браке и т. Однако они не содержат ряд важных социальных показателей, заставляет привлекать социологические методы исследований [9].

Ролевая структура персонала определяет состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей между отдельными работниками предприятия

Принципы сегментации (структурирования) персонала организации с целью дальнейшего анализа

Ссылки на источники:
[1]    Балабанова Л. В. Управління персоналом : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. — К. : Професіонал, 2011.— 468 с.
[9]  Маркова С. В. Управління персоналом : навч.- метод. посіб. / С. В. Маркова, О. М. Олійник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 80 с.

0  


 Классификация персонала по категориям | Описание курса | Ролевая структура персонала организации