Список предметов
Классификация персонала по категориям
15 / 36

Категорії промислово-виробничого персоналу. Категории промышленно-производственного персонала 

Категорія

Характеристика

Робітники
Рабочие
працівники, які безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей або наданням виробничих і транспортних послуг. Робітники підрозділяються на: основних робітників, пов'язаних безпосередньо з виробництвом продукції; допоміжних робітників, зв'язаних з обслуговуванням виробництва;  
работники, которые непосредственно заняты созданием материальных ценностей или оказанием производственных и транспортных услуг. Рабочие подразделяются на: основных рабочих, связанных непосредственно с производством продукции; вспомогательных рабочих, связанных с обслуживанием производства;
Спеціалісти
Специалисты
працівники, що здійснюють економічні, інженерно-технічні, юридичні, адміністративні та інші функції. До них відносяться економісти, інженери, технологи, юристи, інспектори з кадрів, бухгалтери та ін;
работники, осуществляющие экономические, инженерно-технические, юридические, административные и другие функции. К ним относятся экономисты, инженеры, технологи, юристы, инспекторы по кадрам, бухгалтеры и др;
Службовці (технічні виконавці)
Служащие
(технические исполнители)
працівники, що здійснюють фінансово-розрахункові функції, підготовку й оформлення документів, господарське обслуговування та інші функції. До них відносяться секретарі, табельники, касири, експедитори та ін;
работники, осуществляющие финансово-расчетные функции, подготовку и оформление документов, хозяйственное обслуживание и другие функции. К ним относятся секретари, табельщики, кассиры, экспедиторы и др;
Керівники
Руководители
здійснюють функції управління організацією. Керівників умовно можна поділити на три рівні: вищий (організації в цілому - директор, генеральний директор, управляючий та їх заступники); середній (керівники основних структурних підрозділів - цехів, відділів, управлінь, а також головні фахівці); низовий (працюючі з виконавцями - керівники бюро, секторів, майстри).  
осуществляют функции управления организацией. Руководителей условно можно разделить на три уровня: высший (организации в целом - директор, генеральный директор, управляющий и их заместители) средний (руководители основных структурных подразделений - цехов, отделов, управлений, а также главные специалисты) низовой (работающие с исполнителями - руководители бюро, секторов, мастера).

Поділ персоналу організації на категорії здійснюється у відповідності з нормативними документами - Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців та інших службовців і Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій робітників.
  
Статево-вікова структура персоналу організації - це співвідношення груп персоналу за статтю (чоловіки, жінки) та віком. Вікова структура характеризується часткою осіб відповідних вікових груп у загальній чисельності персоналу. При вивченні вікового складу рекомендуються наступні угруповання; 16, 17, 18, 19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 років і старше [5].

Структура персоналу за рівнем освіти характеризує виділення працівників, які мають вищу освіту, незакінчена вища, середня спеціальна, середня загальна.

Структура персоналу за стажем може розглядатися за загального трудового стажу та стажу роботи на даному підприємстві.

Професійна структура персоналу організації - це співвідношення представників різних професій або спеціальностей (економістів, бухгалтерів, робітників), що володіють теоретичними та практичними навичками, набутими в результаті навчання і досвіду роботи в даній області.

Кваліфікаційна структура персоналу - це співвідношення працівників різного рівня кваліфікації (ступеня професійної підготовки), необхідного для виконання певних трудових функцій. У нашій країні рівень кваліфікації робітників визначається розрядом або класом, а для фахівців - категорією, розрядом чи класом [7].

Крім поданої вище, структура персоналу організації може бути розглянуто і за іншими ознаками.
     Разделение персонала организации на категории осуществляется в соответствии с нормативными документами - квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

Половозрастная структура персонала организации - это соотношение групп персонала по полу (мужчины, женщины) и возрасту. Возрастная структура характеризуется долей лиц соответствующих возрастов в общей численности персонала. При изучении возрастного состава рекомендуются следующие группировки; 16, 17, 18, 19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 лет и старше [5 ].

Структура персонала по уровню образования характеризует выделение работников, имеющих высшее образование, высшее, среднее специальное, среднее общее.

Структура персонала по стажу может рассматриваться в общий трудовой стаж и стаж работы на данном предприятии.

Профессиональная структура персонала организации - это соотношение представителей различных профессий или специальностей (экономистов, бухгалтеров, работников), обладающих теоретическими и практическими навыками, приобретенными в результате обучения и опыта работы в данной области.

Квалификационная структура персонала - это соотношение работников различного уровня квалификации (степени профессиональной подготовки), необходимого для выполнения определенных трудовых функций. В нашей стране уровень квалификации рабочих определяется разрядом или классом, а для специалистов - категорией, разрядом или классом [7].

Кроме представленной выше, структура персонала организации может быть рассмотрена и по другим признакам.


Ссылки на источники:
[5] Горфинкеля В. Я. Экономика предприятия : учебник / В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. – М. : Юнити, 2007. – 659 с. 
[7] Небава М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : навч. посіб. / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. – Вінниця :ВНТУ, 2011. – 117 с. 

0  


 Классификация и анализ персонала | Описание курса | Структура персонала по принципам сегментации