Список предметов
Методы управления персоналом
13 / 36

Методы и способы управления персоналом

Прямі методи управління і впливу на персонал

Ефективність управління персоналом та найбільш повна реалізація поставлених цілей у великій мірі залежать саме від принципів та методів управління персоналом. Слід зауважити, що чим більшою є компанія та чим більше підрозділів і філіалів вона має тим більше значення має узгодження загальних принципів здійснення єдиного управління. Але спочатку давайте поговоримо про засоби управління, через та за допомогою котрих і відбувається процес управління персоналом. Існує три групи основних засобів управління: прямі засоби управління, опосередковані та особлива група – квазізасоби управління, котрі не можна включити до попередніх двох.

До найважливіших прямих засобів безпосереднього управління належать такі, що зображені на рис.
Эффективность управления персоналом, наиболее полная реализация поставленных целей в большой степени зависят именно от принципов и методов управления персоналом. Следует заметить, что чем больше компания и чем больше подразделений и филиалов она имеет тем большее значение имеет согласование общих принципов осуществления единого управления. Но сначала давайте поговорим о средствах управления, через и с помощью которых и происходит процесс управления персоналом. Существует три группы основных средств управления: прямые средства управления, опосредованные и особая группа - квазізасоби управления, которые нельзя включить в предыдущих двух.

К важнейшим прямых средств непосредственного управления относятся такие, которые изображены на рис.

Прямые методы и способы непосредственного управления персоналом предприятия

Другу групу засобів управління, так званих непрямих, чи опосередкованих засобів управління персоналом складають, зображені на мал. нижчеВторую группу средств управления, так называемых косвенных, опосредованных средств управления персоналом составляют, изображены на рис. ниже

Непрямі засоби управління персоналом


До квазізасобів застосовують неформальні групи та робочу атмосферу. Причини створення неформальних груп криються у самій природі людини, її особистих та суб’єктивних уподобань, потребі у спілкуванні. На рис. зображені квазізасоби. Розрізняють такі соціологічні та організаційні причини створення неформальних групК квазиспособам относят неформальные группы и рабочую атмосферу. Причины создания неформальных групп кроются в самой природе человека, его личных и субъективных предпочтений, потребности в общении. На рис.изображены квазиспособы. Различают следующие социологические и организационные причины создания неформальных групп

Квазізасоби управління

Практика показує, що в управлінні персоналом існують два крайніх стилі управління – авторитарний та ліберальний (партисипативний). Проте слід зауважити, що вибір стилю управління має проходити ситуативно, в залежності від конкретної ситуації, а не бути раз і на завжди данимПрактика показывает, что в управлении персоналом существуют два крайних стили управления - авторитарный и либеральный (партисипативный). Однако следует заметить, что выбор стиля управления должна проходить ситуативно, в зависимости от конкретной ситуации, а не быть раз и на всегда данным
0  


 Управление персоналом | Описание курса | Классификация и анализ персонала 
   

Обсудить на форуме
Записаться на курсы
Обратиться к консультанту
Пройти тест
Полный список курсов обучения
Бесплатные видеоуроки
Нужна информация!