Список предметов
Полная себестоимость
41 / 152
Примечание. Задача взята с форума. Текст оригинала.

Задача.
Визначити вільну відпускну ціну на продукцію з урахуванням ПДВ і суму ПДВ, що належить до сплати в бюджет.
Якщо відомо:
Витрати на покупні матеріальні ресурси в розрахунку на одиницю продукції, 460 грн. У тому числі ПДВ ( 17% від їхньої ціни без ПДВ), 57 грн. Витрати на виробництво по економічним елементам на одиницю продукції 400 грн. Витрати на оплату праці, 163 грн. Відрахування на соціальні потреби, 87 грн, Амортизація основних фондів, 27 грн. Інші витрати, 36 грн. Рівень рентабельності 28 грн.
Визначити собівартість.
Определить свободную отпускную цену на продукцию с учетом НДС и сумму НДС, которая подлежит оплате в бюджет.
Если известно:
Расходы на покупные материальные ресурсы в расчете на единицу продукции 460 гривен. В том числе НДС (17% от их цены с НДС), 57 грн. Расходы на производство по экономическим элементам на единицу продукции 400 грн. Расходы на оплату труда 163 грн. Отчисления на социальные нужды 87 грн. Амортизация основных фондов 27 грн. Прочие расходы 36 грн. Уровень рентабельности 28 грн.
Определить себестоимость.

Комментарий.

Коли викладачі навчатися читати законодавство до кінця? Таким завданням можна звести студентів з розуму остаточно. Звернить увагу на 17% ПДВ в ціні покупних матеріалів - це наслідок прочитання пункту 193.1 Податкового Кодексу відносно встановленої ставки ПДВ. Але треба ж читати документ до кінця! Читаємо пункт 10 перехідних положень і з'ясовуємо, що ставка ПДВ як і раніше 20% ! Звідки умова читається абсолютно по-іншому.
Тому приймаємо припущення, що частина матеріалів купувалася без ПДВ
Когда преподаватели научаться читать законодательство до конца? Такой задачей можно свести студентов с ума окончательно. Обратите внимание на 17% НДС в цене покупных материалов - это следствие прочтения пункта 193.1 Налогового Кодекса относительно установленной ставки НДС. Но надо же читать документ до конца! Читаем пункт 10 переходных положений и выясняем, что ставка НДС по-прежнему 20% ! Откуда условие читается совершенно по-другому.
Поэтому принимаем предположение, что часть материалов закупалась без НДС.
Відносно витрат по економічних елементах моя думка однозначна - ПДВ там бути не може. Аналогічно і відносно інших складових.
Але фраза "відрахування на соціальні потреби...". Річ у тому, що НАрахування принципово відрізняються від ВІДрахувань! Перші - включаються в собівартість додатково до витрат на заробітну плату, а другі - входять в неї як складова частина і не включаються в собівартість. При буквальному прочитанні це означає наявність добровільних внесків із заробітної плати, які до витрат підприємства жодного відношення не мають. На жаль, ми вимушені читати не те, що написане, а то, що мав на увазі викладач... Вказану суму ми все-таки порахуємо НАрахуваннями і додамо в собівартість.
Относительно затрат по экономическим элементам мое мнение однозначно - НДС там быть не может. Аналогично и относительно других составляющих.
Но вот фраза "отчисления на социальные нужды...". Дело в том, что НАчисления принципиально отличаются от ОТчислений! Первые - включаются в себестоимость дополнительно к расходам на заработную плату, а вторые - входят в нее как составная часть и не включаются в себестоимость. При буквальном прочтении это означает наличие добровольных взносов из заработной платы, которые к расходам предприятия никакого отношения не имеют. К сожалению, мы вынуждены читать не то, что написано, а то, что имел ввиду преподаватель... Указанную сумму мы все-таки посчитаем НАчислениями и добавим в себестоимость.
Рівень рентабельності - це завжди або коефіцієнт, або відсоток, але ніяк не абсолютна сума. Але в порівнянні з 17% ПДВ - це дрібниціУровень рентабельности - это всегда либо коэффициент, либо процент, но никак не абсолютная сумма. Но по сравнению с 17% НДС - это мелочи.
Тепер про визначення суми ПДВ, належній сплаті до бюджету. Її визначити - неможливо. Річ у тому, що сума податкових зобов'язань і податкового кредиту ніяк не пов'язана з собівартістю продукції, а визначається сукупністю операцій реалізації і придбання в податковому періоді. А ця інформація в завданні відсутня. Тому вважаємо, що у нас була єдина операція придбання. До речі, відомостей про те, що є хоч би одна операція реалізації в завданні також немає. Тобто у нас - відшкодування! Але щоб бідний студент не отримав двійку - передбачаємо, що все-таки ми зробимо операцію з продажу.Теперь об определении суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. Ее определить - невозможно. Дело в том, что сумма налоговых обязательств и налогового кредита никак не связана с себестоимостью продукции, а определяется совокупностью операций реализации и приобретения в налоговом периоде. А эта информация в задаче отсутствует. Поэтому считаем, что у нас была единственная операция приобретения. Кстати, сведений о том, что есть хотя бы одна операция реализации в задаче также нет. То есть у нас - возмещение! Но чтобы бедный студент не получил двойку - предполагаем, что все-таки мы совершим сделку по продаже.


Решение
.
Визначаємо собівартість, підсумовуючи всі витрати підприємства без ПДВ.
( 460 - 57 ) + 400 + 163 + 87 +27 + 36 = 1116 гривен
Определяем себестоимость, суммируя все расходы предприятия без НДС.
( 460 - 57 ) + 400 + 163 + 87 +27 + 36 = 1116 гривен
Визначаємо відпускну ціну:
1116 + 28 = 1144
ПДВ
1144 * 20% == 228,8
Додаємо ПДВ
1144 + 228,8 = 1372,8
Определяем отпускную цену:
1116 + 28 = 1144
НДС
1144 * 20% == 228,8
Добавляем НДС
1144 + 228,8 = 1372,8
Визначаємо зобов'язання по сплаті ПДВ:
Податкові зобов'язання:
228,8
Податковий Кредит:
57 гривень (по умовах завдання)
Разом до сплати
228,8 - 57 = 171,8
Определяем обязательства по уплате НДС:
Налоговые обязательства:
228,8
Налоговый Кредит:
57 гривен (по условию задачи)
Итого к уплате
228,8 - 57 = 171,8


0  


 Калькулирование плановой себестоимости | Описание курса | Себестоимость и товарная продукция