Список предметов
Геометричне місце точок. Метод геометричних місць
6 / 50

Геометричне місце точок. Метод геометричних місць

Визначення: Геометричним місцем точок називається геометрична фігура на площині, кожна точка якої володіє однією і тією же певною властивістю.

Метод геометричних місць застосовується найчастіше при побудовах. Наприклад, серединний перпендикуляр до відрізка можна визначити як геометричне місце точок, рівновіддалених від точок кінців відрізків; окружність можна визначити як геометричне місце точок, рівновіддалених від даної точки.

Теорема (про геометричне місце точок). Геометричне місце точок, рівновіддалених від двох даних точок, є пряма, перпендикулярна відрізку, що з'єднує ці точки, і проходить через його середину.

Геометрическое место точек. Метод геометрических мест

Доведення. Нехай дано точки А і В, а точка С - середина відрізка АВ. Потрібно знайти геометричне місце точок, рівновіддалених від точок А і В.

Доказ заснований на властивості серединного перпендикуляра до відрізка.

Серединний перпендикуляр СК, що належить прямій а, як і будь-яка точка цієї прямої, - є геометричне місце точок, рівновіддалених від А і В, так як СКꓕАВ.

Припустимо, що є ще точка К1, відстань до якої від А і В однаково.

Розглянемо ΔАК1В, він розбитий відрізком К1С на два трикутника: ΔАК1С і ΔК1СВ. Якщо ці трикутники рівні, то точка К1 теж знаходиться на однаковій відстані від А і В.

Через точку С проходять дві прямі СК і СК1. На підставі теореми 16 (про єдиність перпендикуляра з точки до прямої), якщо СКꓕАВ з побудови, то СК1 не може бути перпендикулярна АВ.

Так як з двох суміжних кутів (∟К1СА і ∟К1СВ) один повинен бути гострий, а другий - тупий, то ΔК1СА≠ΔК1СВ, отже, К1А≠К1В (є дві рівні сторони, АС=ВС і К1С- спільна, але немає рівних кутів між ними), значить, К1С - похила до АВ і АК1 ≠ ВК1.

Метод геометричних місць


Визначення: Суть методу геометричних місць в тому, що при наявності не одного, а декількох умов для побудови геометричної фігури, потрібно побудувати кілька геометричних фігур, які по черзі будуть задовольняти кожній з умов, а потім знайти таке геометричне місце точок, яке при перетинанні або поєднанні цих фігур буде відповідати всім умовам побудови.

Наприклад: Дано три точки: А, В, С.

Побудувати точку Х, рівновіддаленість від А і В і знаходиться на відстані h від точки С.

Пример построения с помощью метода геометрических мест

Порядок побудови:

1.Будуємо геометричне місце точок, що задовольняє першій умові: це буде серединний перпендикуляр до відрізка АВ. Пряма а, яка містить серединний перпендикуляр до відрізка АВ, задовольняє повністю першій умові.

2.На перпендикулярі (пряма а) повинна знаходитись точка Х, яка задовольняла б другій умові (відстань від неї до С має становити h).

Якщо з точки С радіусом h провести окружність, то всі крапки окружності будуть розташовані від С на однаковій відстані h (побудоване друге геометричне місце точок, рівновіддалених від С).

3.Перетин першого геометричного місця точок (пряма а) і другого (окружності з центром в точці С) буде задовольняти обом умовам задачі. Точки перетину кола і прямої (Х1 і Х) і будуть тими шуканими точками, які рівновіддалені від точок А і В і знаходяться від С на відстані h.

 Точки, відрізки і прямі | Описание курса | Центральна і осьова симетрія