Список предметов
Синус, косинус і тангенс углі 30 градусів (sin cos tg 30) - таблиця значень
35 / 50

Примітка. См. також таблицю значень тригонометричних функцій для популярних кутів.

Синус 30, косинус 30, тангенс 30 градусів - таблиця значеньзначення кута α 
(градусів)
значення кута α 
в радіанах 
(через число пі)
sin 
(синус)
cos 
(косинус)
tg 
 (тангенс)
ctg 
 (котангенс)
sec 
 (секанс)
cosec 
 (косеканс) 
30 π/6 1/2 √3/2 1/√3 √3 2/√3 2

Як були розраховані значення синуса, косинуса і тангенса 30 градусів?

Далі приведено покрокове пояснення логіки розрахунку значень даних для кута тридцять градусів. Для цього проводиться побудова довільного прямокутного трикутника з відповідними кутами та обчислюється значення синусу, косинусу та тангенса 30 градусів.

Значення тригонометричних функцій синуса, косинуса, тангенса при α=30°

Розглянемо рiвнобiчний трикутник АВС. Хай, кожна з його сторін буде рівна а. Згідно з властивостями рівностороннього трикутника, всі його кути рівні, у тому числі кут ∠В=60°. 

Значення синуса, косинуса і тангенса ми можемо обчислити, якщо знайдемо співвідношення відповідних сторін для кута 30 градусів в прямокутному трикутнику. Оскільки значення цих тригонометричних функцій залежить виключно від градусної міри кута, то обчислені нами співвідношення і будуть значеннями синуса 30, косинуса 30 і тангенса 30 градусів. 

Спочатку зробимо додаткові побудови. З вершини А на сторону BC проведемо медіану АO.

Медіана АО у рівносторонньому трикутнику одночасно є бісектрисою і висотою.

Тоді тикутник АОВ - прямокутний з кутом ∠ВАО=30°. (Кут В дорівнює 60 градусам ∠ВOA прямій і дорівнює 90 градусам, отже ∠ВАО = 180 - 90 - 60 = 30 градусів)

Прямоугольный треугольник с углами 30 60 и 90 градусов для расчета значений тригонометрических функций синуса, косинуса и тангенса этих углов

Для отриманого прямокутного трикутника обчислимо значення тригонометричних функцій його кутів. Зробимо це спочатку для кута 30 градусів.

Величина гіпотенузи нам відома і рівна а. Катет OB рівний a/2, оскільки АO - медіана трикутника ABC. Знайдемо катет АТ.

По теоремі Піфагора:

АВ2=АО2+ОВ2;

АО2=АВ2-ОВ2

підставимо в одержане рівняння значення гiпотенузи (нами прийнято, що воно равно а)

АО2=a2- (а/2)2

АО2=3a2/4  

AO=√( 3a2/4 ) =a√3/2

Тепер ми обчислили всі сторони прямокутного трикутника ABO. Враховуючи, що AB = a, OB = a/2, AO = a√3/2, iз спiввiдношень сторiн прямокутного трикутника розрахуємо одержанi значення. Згiдно визначенню сiнуса, косiнуса та тангенса:

sin 30 = OB / AB (за визначенням синуса - відношення катета, що протилежить, до гіпотенузи)

cos 30 = AO / AB (за визначенням косинуса - відношення прилеглого катета до гіпотенузи)

tg 30 = OB / AO (за визначенням тангенса - відношення катета, що протилежить, до прилеглого)

Звiдки маємо:

Враховуючи, що трикутник ABC - рiвнобiчний, то BO равно AB/2, а значення AO розраховано вище. В результатi одержуємо табличнi значення sin 30, cos 30 и tg 30 градусiв

Табличні значення sin 30, cos 30 і tg 30 градусів:

 Вычисление синуса, косинуса и тангенса 30 градусов из треугольника с гипотенузой а

Тобто:

Тангенс 30 градусів дорівнює кореню з трьох на три
Синус 30 градусів дорівнює одній другій або 0,5
Косинус 30 градусів дорівнює кореню з трьох на два


Синус, косинус і тангенс кута пі на 6 (π/6)

Виходячи з написаного вище принципу переведення радіан в градуси, кут пі на 6 дорівнюватиме 
180 / 6 = 30 градусів.  

Звідки: 
  • Тангенс пі на 6 (π/6) дорівнює кореню з трьох на три 
  • Синус пі на 6 (π/6) дорівнює однієї другої (1/2) або 0,5 
  • Косинус пі на 6 (π/6) дорівнює кореню з трьох на два 
Для зручнішого візуального сприйняття ці значення приведені нижче на малюнку


чему равны синус пи на 6, косинус пи на 6, тангенс пи на 6. Таблица значений
 Синус, до синус, тангенс кута 15 градусів (sin 15 cos 15 tg 15) | Описание курса | Синус, косинус, тангенс кута 45 градусів (sin 45, cos 45, tg 45)